دوره و شماره: دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 1-441 
12. تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

صفحه 167-175

10.22075/jme.2017.4629.

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی