ارائه چهار مدل کاربردی جدید در قالب یک متدولوژی ترکیبی به منظور ارتقای کاربرد دامنه

نوع مقاله : مقاله کامپیوتر

نویسندگان

دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

در این مقاله با توجه به نقاط ضعف متدولوژی‌های عامل‌گرا در فاز‌های مختلف و تأثیر به‏سزایی که این کاستی‌ها، می‌تواند در کیفیت و کارایی پروژه‌های نرم‌افزاری داشته باشد به ارائه راهکاری ترکیبی برای معرفی متدولوژی (AP) از متدولوژی‌های ADELFEو PASSI پرداخته‌ایم. بدین منظور دو متدولوژی مورد بررسی در قالب یک چارچوب ارزیابی جامع بر اساس معیار‌های مفاهیم و ادراک‌ها، زبان مدل‌سازی، فرآیند و عمل-گرایی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. با توجه به محدودیت‌های منابع و زمان، تصمیم به انتخاب متدولوژی‌های نمونه برای ارزیابی و یکسان‌سازی اتخاذ گردید. این انتخاب بر اساس میزان کاربرد متدولوژی‌های مورد بررسی و همچنین امکان یکسان‌سازی آن‌ها از دید افراد متخصص و خبره صورت گرفته است. بر اساس نتایج ارزیابی، متدولوژی ADELFE مراحل تحلیل سیستم‌های عامل‌گرا را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند و مرحله‌ طراحی در آن به دلیل عدم مدل کردن قابلیت عامل‌ها، کامل نمی‌باشد، از طرف دیگر با توجه به این که، متدولوژی‌ PASSI مراحل طراحی و تعامل‌های بین عامل‌ها را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند، با استفاده از مزایای دو متدولوژی، یک متدولوژی ترکیبی ارائه می-گردد که در آن از مرحله‌ تحلیل متدولوژی ADELFE و مرحله طراحی متدولوژی‌ PASSI استفاده می‌شود. پس از ایجاد متدولوژی ترکیبی چهار مدل کاربردی جدید به منظور ارتقای کاربرد دامنه پیشنهاد گردیده است. این مدل‌ها شامل کنشگرگسترش-یافته، هدف مجزا، سرویس و مدل سیستم گسترش یافته می‏باشند. به منظور تشریح فاز‌های مختلف این متدولوژی، از آن در یک مطالعه‌ی موردی استفاده شده است. نتایج این پژوهش می‌تواند زمینه را برای معرفی نسل بعدی متدولوژی‏های عامل‌گرا فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Offering four new models in the form of a hybrid methodology applied in order to promote the use

نویسندگان [English]

  • Erfan Ghandehari
  • Fatemeh Saadatjoo
yazd
چکیده [English]

In this paper with regard to the weaknesses in the various phases of the agent oriented methodologies and impact that these shortcomings can be in the quality and efficiency of software projects, a combinatory solution named (AP) from the ADELFE and PASSI methodologies have proposed. Therefore, in order to examine the two methodologies in the form of a comprehensive evaluation framework based on the criteria the concepts and perception, language modeling, process and pragmatism have been evaluated. Due to the limitations of time and resources, the decision to choose the sample methodologies for the evaluation and unification was adopted. This selection is based on the application of the methodology and their combination ability from expert's point of view. Based on the results of the assessment, methodology-oriented operating systems analysis steps ADELFE is well supported and its design stages because of lack of ability to model, is not complete. According to the evaluation results, the ADELFE methodology well supports stages of agent-oriented systems' analysis but its design stages because of lack of agent capability modeling is not complete. On the other hand, since PASSI methodologies well support the design stages and interactions between agents, a combined methodology based on analysis stage of ADELFE methodology and design stage of PASSI methodologies is proposed. In order to describe the various phases of this methodology, it has been used in a case study. The results of this research can be Provide background for introduction of the next generation of agent-oriented methodologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent Oriented Software Engineering
  • Agent Based System
  • Methodology
  • ADELFE
  • PASSI
  • AP
[1] F. Zambonelli, "Key Abstractions for IoT-Oriented Software Engineering", IEEE Software, Vol.34, No. 1, 2017, pp. 38-45.
 
[2] L. Padgham, and J. Thangarajah, "Agent Oriented Software Engineering: Why and How", VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 27, No. 3, 2016, pp.190-204.
 
[3] X. Mao, Q. Wang, and S. Yang, "A survey of agent-oriented programming from software engineering perspective", Web Intelligence, Vol. 15, No. 2, 2017, pp. 143-163.
 
4] C. W. Shiang, J. J. Meyer, and K. Taveter, "Agent-Oriented Methodology for Designing Cognitive Agents for Serious Games", Engineering Multi-Agent Systems, 39, 2016.
 
[5] A. A. Lopez-Lorca, G. Beydoun, R.Valencia-Garcia, and R. Martinez-Bejar, "Supporting agent oriented requirement analysis with ontologies", International Journal of Human-Computer Studies, 87, 2016, pp. 20-37.
 
[6] G. Rodríguez, Á. Soria, and M. Campo, "Artificial intelligence in service-oriented software design", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 53, 2016, pp. 86-104.
 
[7] A. D. Scott, "O-MaSE: An Extensible Methodology for Multi-agent Systems", Agent-Oriented Software Engineering: Reflections on Architectures, Methodologies, Languages, and Frameworks, 2014, pp. 173-191.
 
[8] A. D. Scott ,C. Juan, and G. Ojeda, "The O-MaSE Methodology", Handbook on Agent-Oriented Design Processes, Springer Berlin Heidelberg, 2014, pp.253-285.
 
[9] G. Picard, and M. P.Gleizes, "The ADELFE methodology", Methodologies and Software Engineering for Agent Systems, 2004, pp. 157-175.
 
[10] M. Cossentino, "From requirements to code with the PASSI methodology", Agent-oriented methodologies, 2005, pp. 79-106.
 
[11] Y. L. Hsu, C. H. Lee, and V. B. Kreng, "The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection", Expert Systems with Applications, Vol 37, No.1, 2010, pp. 419-425.
 
[12] M. Wooldridge, "Reasoning about Rational Agents", The MIT Press: Cambridge, MA, 2000.
 
[13] F. Zambonelli, N. R. Jennings, A. Omicini, and M. J. Wooldridge, "Agent-oriented software engineering for internet applications", Coordination of Internet Agents Springer Berlin Heidelberg, 2001, pp. 326-346.
 
[14] T. Juan, A. Pearce, and L. Sterling, "ROADMAP: extending the Gaia methodology for complex open systems", Proceedings of the first international joint conference on Autonomous agents and multi agent systems: part, ACM, 2002, pp. 3-10.
 
[15] J. C.García-Ojeda, A. E. Arenas, and de J. Jesús Pérez-Alcázar, "Paving the way for implementing multi agent systems: integrating Gaia with agent-UML", Agent-Oriented Software Engineering V, Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 179-189.
 
[16] J. Gonzalez-Palacios, and M. Luck, "Extending Gaia with agent design and iterative development. In Agent-Oriented Software Engineering", Springer Berlin Heidelberg, 2007, pp. 16-30.
 
[17] S. A. DeLoach, M. F. Wood, and C. H. Sparkman, "Multi agent systems engineering", International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, Vol. 11, No. 3, 2001, pp. 231-258.
 
[18] J. DiLeo, T. Jacobs, and S. DeLoach, "Integrating ontology into multi agent systems engineering", Air univ Maxwell AFB al center for aerospace doctrine research and education, 2006.
 
[19] S. A. DeLoach, "Modeling organizational rules in the multi-agent systems engineering methodology", Advances in Artificial Intelligence, Springer Berlin Heidelberg, 2002, pp. 1-15.
 
[20] A. L. Self, and S. A. DeLoach, "Designing and specifying mobility within the multi agent systems engineering methodology", Proceedings of the 2003 ACM symposium on Applied computing, ACM, 2003, pp. 50-55.
 
[21] J. C. Garcia-Ojeda, S. A. DeLoach, W. H. Oyenan, and J. Valenzuela, "O-MaSE: a customizable approach to developing multi agent development processes", Springer Berlin Heidelberg, 2007, pp. 1-15.
 
[22] P. Bresciani, A. Perini, P. Giorgini, F. Giunchiglia, and J. Mylopoulos, "Tropos: An agent-oriented software development methodology", Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 8, No. 3, 2004, pp. 203-236.
 
[23] P. Giorgini, J. Mylopoulos, and R. Sebastiani, " Goal-oriented requirements analysis and reasoning in the tropos  methodology", Engineering Applications of Artificial Intelligence, Vol. 18, No. 2, 2005, pp.159-171.
 
[24] I. J. Jureta, S. Faulkner, and P. Y. Schobbens," Allocating goals to agent roles during mas requirements engineering", Agent-Oriented Software Engineering, Springer Berlin Heidelberg, 2006, pp. 19-34.
 
[25] A. U. Mallya, and M. P. Singh, "Incorporating commitment protocols into Tropos" Agent-Oriented Software Engineering, Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 69-80.
 
[26] J. Lind, "Iterative Software Engineering for Multiagent Systems: The MASSIVE Method", LNCS 1994, Springer-Verlag, 2001.
 
[27] G. Caire, W. Coulier, F. Garijo, J. Gomez, J. Pavón, F. Leal, and P. Massonet, "Agent oriented analysis using MESSAGE/UML", Agent-oriented software engineering II ,Springer Berlin Heidelberg, 2001, pp. 119-135.
 
[28] J. Pavón, and J. Gómez-Sanz, "Agent oriented software engineering with INGENIAS", Multi-Agent Systems and Applications III ,Springer Berlin Heidelberg, 2003, pp. 394-403.
 
[29] C. Iglesias, M. Garijo, J. Gonzales, and J. R. Velasco, "Analysis and Design of Multi-agent Systems using MAS Common KADS", Proceedings of the Fourth International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages (ATAL‘97), LNCS 1365, Springer-Verlag, 1998, pp. 313–326.
 
[30] M. Gervais, "ODAC: An Agent-Oriented Methodology based on ODP", Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, Vol. 7, No.3, 2003, pp. 199–228.
 
[31] ISO/IEC X.900 1995, IS 10746-x ITU-T Rec. X90x, ODP Reference Model Part x.
 
[32] J. Odell, "Objects and agents compared", Journal of object technology, Vol. 1, No.1, 2002, pp. 41-53.
 
[33] J. Lind, "Issues in agent-oriented software engineering", Agent-Oriented Software Engineering Springer Berlin Heidelberg, 2001, pp. 45-58.
 
[34] L. Cernuzzi, G. Rossi, and L. Plata, "On the evaluation of agent oriented modeling methods", Proceedings of Agent Oriented Methodology Workshop, Seattle" ,Vol. 29, No. 2, 2002, pp. 1-12.
 
[35] P. Cuesta, A. Gómez, J. C. González, and F. J. Rodríguez, "A framework for evaluation of agent oriented methodologies", Proceedings of the Conference of the Spanish Association for Artificial Intelligence, Vol. 147, No. 4, 2003, pp. 151-152.
 
[36] E. Ghandehari, F. Saadatjoo, and M. A. Z. Chahooki, "AMA: a compound methodology for designing and implementing agent-based systems", Advances in Computer Science: an International Journal, Vol. 3, No. 5, 2014, pp. 107-114.
 
[37] C. E. Lin, K. M. Kavi, F. T. Sheldon, K. M. Daley, and R. K. Abercrombie,"A methodology to evaluate agent oriented software engineering techniques", System Sciences, 2007. HICSS 2007. 40th Annual Hawaii International Conference on ,IEEE, 2007, pp. 60-60.
 
[38] B. Bauer, J. P. Müller, and J. Odell, " Agent UML: A formalism for specifying multiagent software systems", International journal of software engineering and knowledge engineering, Vol. 11, No. 03, 2001, pp. 207-230.
 
[39] E. Ghandehari, F. Saadatjoo, and M. A. Z. Chahooki, "Method integration: An approach to develop agent oriented methodologies", Journal of AI and Data Mining, Vol. 3, No.1, 2015, pp. 59-76.