کنترل توربین بادی محور افقی دارای ژنراتور سنکرون به منظور جذب بیشینه انرژی باد

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در توربین‌های بادی محور افقی دور متغیر به طور معمول، ژنراتورهای سنکرون روتور سیم‌بندی شده (WRSG)، سنکرون مغناطیس دایم (PMSG) و آسنکرون تغذیه دوگانه (DFIG) مورد استفاده قرار می‌گیرد. ژنراتور سنکرون با تحریک کنترل شونده، قابلیت تولید توان در سرعت‌های دورانی کمتر از نامی را دارد. در این مقاله،‏ کنترلر ولتاژ تحریک ژنراتور سنکرون برای‌ توربین بادی محور افقی با هدف جذب بیشینه انرژی باد طراحی شده و کنترلر زاویه گام برای تنظیم سرعت دورانی روتور در مقدار نامی در سرعت‌های باد بیشتر از نامی طراحی شده‌اند. صحه‌گذاری بر نتایج حاصل از شبیه‌سازی نرم‌افزاری توسط آزمایش به صورت سخت‌افزار در حلقه (Hardware In the Loop) پیاده‌سازی شده و نتایج به دست آمده در شرایط باد مغشوش مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتیجه می‌شود که ردیابی توان بیشینه آیرودینامیکی (Maximum Power Point Tracking) با کنترل ولتاژ تحریک ژنراتور سنکرون امکان‌پذیر می-باشد و توربین بادی دارای ژنراتور سنکرون قابلیت تولید توان بهینه را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Control of Horizontal Axis Wind Turbine with Synchronous Generator to Capture Maximum Energy of Wind

نویسندگان [English]

  • Arash Hatami
  • Behnam Moetakef-Imani
چکیده [English]

Three types of generator named wound rotor synchronous generator (WRSG), permanent magnet synchronous generator (PMSG) and doubly fed induction generator (DFIG) are usually used in variable speed horizontal axis wind turbines. Synchronous generator with controlled excitation voltage is a proper solution for power production in rotational speed lower than the nominal. In this paper, excitation voltage controller is designed to capture maximum energy of wind and pitch angle controller is designed to regulate the rotational speed of rotor when wind speed is over the rated value. Simulation results are verified by means of HIL (Hardware In the Loop) test setup. In this case, the function of controllers are examined in a turbulent wind condition on a simulator and the performance is analyzed. Finally, it is concluded that MPPT (Maximum Power Point Tracking) algorithm can be performed by controlling the excitation voltage of a synchronous generator in a below rated condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wind turbine
  • MPPT
  • wind turbine simulator
  • excitation voltage control
  • pitch control
Manwell, J.F., McGowan, J.G.,  Rogers, A.L. (2009). “Wind energy explained: theory, design and application”. 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd., United Kingdom.
Pao, L.Y., Johnson, K.E. (2009). “A Tutorial on the Dynamics and Control of Wind Turbines and Wind Farms”. American Control Conference, pp 2076-2089.
[3] بقائی، م.، شاهوردی، ح.، هاشمی نژاد، س.م. (1391)، مدل­سازی آیروهیدروالاستیک توربین بادی با سکوی پایه کششی، مجله مدل­سازی در مهندسی، سال دهم، شماره 30.
[4] حاتمی، آ.، معتکف ایمانی، ب. (1395)، ساختار نوین کنترل توربین بادی با ژنراتور سنکرون با هدف کاهش بارهای برج، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 16، شماره 11.
[5] Hatami, A., Imani, B.M. (2016). “Innovative adaptive pitch control for small wind turbine fatigue load reduction”. Mechatronics, vol. 40, pp. 137–145.
[6] Johnson, K.E., Fingersh, L., Balas, M., Pao, L. (2004). “Methods for increasing region 2 power capture on a variable speed wind turbine”. J. Solar Energy Eng., vol. 126, no. 4, pp. 1092–1100.
[7] Horiuchi, N., Kawahito, T. (2001). ”Torque and Power Limitations of Variable Speed Wind Turbines Using Pitch Control and Generator Power Control”. Power Engineering Society Summer Meeting, vol. 1, pp 638-643, July 15-19 2001.
[8] Johnson, K.E., Pao L.Y., Balas, M.J., Fingersh, L.J. (2006). “Control of variable-speed wind turbines: standard and adaptive techniques for maximizing energy capture”. IEEE Control Systems Magazine 2006;26:70–81.
[9] Rasila, M. (2003). “Torque- and Speed Control of a Pitch Regulated Wind Turbine”. M.Sc. Thesis, Chalmers University of Technology.
[10] Heier, S., Waddington, R. (2006). “Grid integration of wind energy conversion systems”. 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd., United Kingdom.
[11] Garcia‐Hernandez, R., Garduno‐Ramirez, R. (2013). “Modeling a Wind Turbine Synchronous Generator”. International Journal of Energy and Power (IJEP) Volume 2Issue 3.
[12] Hau, E. (2006). “Wind Turbines: fundamentals, technologies, application, economics”. 2nd edition, Springer.
[13] Johnson, K.E. (2004). “Adaptive Torque Control of Variable Speed Wind Turbines”. NREL/TP-500-36265, Colorado, USA.
[14] Abbas, F., Abdulsada, M. (2010). “Simulation of Wind-Turbine Speed Control by MATLAB”. International Journal of Computer and Electrical Engineering, Vol. 2, No. 5, 1793-8163.
[15] Krause, P., Wasynczuk, O., Sudhoff, S., Pekarek, S. (2013). “Introduction to the Design of Electric Machinery, in Analysis of Electric Machinery and Drive Systems”. Third Edition, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
[16] Barakati, M. (2008). “Modeling and Controller Design of a Wind Energy Conversion System Including a Matrix Converter”. Ph.D. Thesis, University of Waterloo.