تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

نوع مقاله : کاربردی

نویسندگان

1 استاد، قطب مطالعات بنیادی در مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

تحلیل های دینامیکی سازه ها نیازمند پارامترهای مختلفی از زلزله مانند شتاب پایه طراحی، طیف های طراحی و رکوردهای زلزله می باشد. برای بدست آوردن شتاب پایه و طیف های طراحی یک ساختگاه، روش متداول مبتنی بر آنالیزهای تحلیل خطر زلزله می باشد. در این روش شتاب پایه و طیف های طراحی بر اساس لرزه خیزی منطقه، شرایط ساختگاهی و کمک گیری از روشهای آماری احتمالی بدست می آید. یکی از الزامات این روش وجود روابط کاهندگی مناسب برای پارامتر PGA می باشد. هدف اصلی این مقاله تکمیل و به روز کردن رابطه کاهندگی قدرتی و همکاران (2007) برای بدست آوردن روابط کاهندگی شتاب برای مناطق لرزه خیزی زاگرس و البرز - ایران مرکزی در شرایط ساختگاهی بستر سنگی و خاکی می باشد. در این تحقیق 858 رکورد زلزله، برای البرز و ایران مرکزی و زاگرس، در بدست آوردن مدلها استفاده شده است که از این تعداد 477 رکورد مربوط به البرز و ایران مرکزی است. برای پردازش همه جانبه رکوردهای زلزله از نرم افزار SWS استفاده شده است. عملیات برازش و رگرسیون گیری برای ماکزیمم دو مولفه افقی انجام گرفته و ضرایب روابط کاهندگی شتاب بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of PGA Attenuation Relationships for Iran

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Ghodrati Amiri 1
  • Seyed Ali Razavian Amrei 2
  • Seyed Amin Razavian Amrei 3
1 u
2 university
3 shahrekord
چکیده [English]

Structural dynamic analyses need different earthquake parameters such as design base acceleration, design spectra and earthquake records. In order to obtain base acceleration and design spectra of a site, prevailing method is based on seismic hazard analyses. In this method, base acceleration and design spectra are obtained from seismicity of the region, site condition based on probable statistical methods. One of the obligations in this method is having attenuation relations for different parameter such as PGA. In this research we update and make improvements of the PGA attenuation relationship, presented by Ghodrati et al. (2007) for site rock and soil bed conditions of the seismo-active states of Zagroz and, Alborz and central Iran. A total of 858 strong-motion accelerograms recorded for Alborz and central Iran and Zagros are used to obtain attenuation relation, which 477 records due to Alborz and central Iran. Regression analysis has been done for maximum of horizontal components and PGA attenuation relation coefficients are obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attenuation relationship
  • Acceleration
  • Tectonic condition
  • Iran
1-      
[1] Ghodrati Amiri, G., Mahdavian, A. and Manouchehri Dana, F., 2007, "Attenuation relationships for Iran", Journal of Earthquake Engineering, 11(4), pp. 469-492.
[2] Ghodrati Amiri, G., Khorasani, M., Mirza Hessabi, R. and Razavian Amrei, S.A., 2010, "Ground-Motion Prediction Equations of Spectral Ordinates and Arias Intensity for Iran", Journal of Earthquake Engineering, 14, pp. 1-29.
[3] Anderson, J.G. & Luco, J.E., 1983, “Parametric study of near field ground motions for oblique – slip dislocation models”, Bulletin of the Seismological Society of America, 73, pp. 45-57.
[4] Draper, N.R. & Smith, H., 1981, "Applied Regression Analysis", 2nd edition, John Wiley & Sons, N.Y.
[5] BHRC, Building and Housing Research Center, http://www.bhrc.ac.ir.
[6] IIEES, International Institute of Earthquake Engineering & Seismology, http://www.iiees.ac.ir/.
[7] USGS, United States Geological Survey, http://www.usgs.gov
[8] Zare, M., Ghafory-Ashtiany, M., and Bard, P.Y., 1999, "Attenuation law for the strong motion in Iran", Proceeding of the 3rd International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran, pp. 345-354.
[9] IRCOLD, Iranian Committee of Large Dams, 1994, "Relationship between Ms and mb", Internal Report (in Persian).
[10] Earthquake Information Bulletin [1970], 2(5), September-October.
[11] آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله: استاندارد 2800(ویرایش سوم)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1384.
[12]  قدرتی امیری، غلامرضا؛ زاهدی، مرتضی؛ مهدویان، عباس و غلامی، سهیل، 1383، محدوده فرکانسی مناسب جهت پردازش شتابنگاشتهای ایران برای انواع شرایط ساختگاهی، نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران، جلد 38، شماره 2.
[13] Trifunac, M.D., & Lee, V.W., 1979, "Automatic digitization and processing of strong motion accelerograms", University of Southern California, Report No. 74-15 I, II.
[14] SWS, 1990, "Seismic Work Station Software Inc", Pasadena, California.
[15] Douglas, J., 2011, “Ground motion estimation equations 1964-2010,” PEER Report 2011/102, Pacific Earthquake Engineering Research Center, College of Engineering, University of California, Berkeley, USA.
[16] Ambraseys, N.N. & Bommer, J.J., 1991, "The Attenuation of ground acceleration in Europe”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 20(12), 1179-1202.
 [17] Campbell, K.W., & Bozorgnia, Y., 2006,
"Campbell-Bozorgnia next generation attenuation (NGA) relations for PGA, PGV and spectral acceleration: A Progress Report", Proceedings of the 8th National Conference of Earthquake Engineering, San Francisco, California.
 [18] Seismosignal, 2009, "Seismosoft Software Inc", version 3.2.0., http://www.seismosoft.com.