بهینه‌سازی دسترسی‌پذیری سیستم‌های دارای افزونه با در نظر گرفتن حالت نیمه بار، تخفیف و تغییر نرخ تعمیر

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع/ دانشکده فنی و مهندسی/ دانشگاه کردستان/ کردستان/ سنندج

2 دانشجو دکترا مهندسی صنایع/ دانشگاه کردستان

چکیده

در بسیاری از صنایع دسترسی‌پذیری تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، روشی برای بهینه‌سازی طراحی با توجه به سطوح مختلف دسترسی پذیری و با استفاده از روش مدل سازی مارکوف ارائه شده‌است. سیستم مورد نظر به صورت یک مدل برنامه ریزی مختلط عدد صحیح غیر خطی برای انتخاب اجزاء سیستم به گونه‌ای طراحی شده است که مجموع هزینه های سیستم، شامل هزینه خرید قطعات و هزینه کاهش ظرفیت و یا توقف کامل سیستم را کمینه کند. با هدف افزایش نزدیکی مدل به دنیای واقعی، امکان تامین قطعات با قیمت‌ها، سطوح قابلیت اطمینان و نرخ تعمیر متفاوت درنظرگرفته‌شده است. همچنین صرفه جویی حاصل از سفارش دسته ای (مشابه بودن) قطعات در هزینه های تامین و تعمیر آن‌ها لحاظ شده است. مدل به کار رفته برای یک نمونه موردی با 4 قطعه استفاده شده است و با روش شمارش کامل (با استفاده از نرم افزارExcel ) حل شده است. نتایج حاصل از حل مدل نشان می دهند که بهینه سازی هزینه باید به نحو مناسبی با بهینه‌سازی دسترسی پذیری آن همراه باشد، تا هزینه کل سیکل عمر محصول کمینه‌ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of availability the systems with redundant considering the half-stat, deals and repair rate´s change

نویسندگان [English]

  • MAHMOUD SHAHROKHI 1
  • zahra sobhani 2
1 Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering University of Kurdistan sanandaj
2 PhD Student of Industrial Engineering / University of Kurdistan
چکیده [English]

Availability of equipment is really important in many industries. In this paper, optimization method according to different levels of and using the Markov modeling method is proposed. The system is designed as a planned mixed-integer nonlinear components selection for choosing the systems components, which the systems costs including the cost of buying parts and cost of reduction in system capacity as well as the cost of the systems complete stop with regards the minimum level of reliability is minimized. For the application of this model, several assumptions such as simultaneous consideration of costs, reliability levels and different repair rate for different options to supply the components, have been considered that distinguishes this study from previous studies. Saving of batch ordering of components in total cost of the system is included in this study. The utilized model for a sample with four used pieces via complete counting (using the Excel software) is solved. The results of solving the model demonstrates that optimization of costs associated with increasing levels of system reliability should be with the optimization of its reliability, appropriately, to minimize the total cost of product cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Block diagram model
  • Reliability (RBD)
  • Failure
  • Redundancy
  • Availability
  • Markov Chain
[1] Chin-Chia, J., Laih, Y. W. (2016). Distribution and Reliability Evaluation of Max-Flow in Dynamic Multi-State Flow Networks, European Journal of Operational Research, Vol. 259, pp. 1045-1053
[2] Yi, L. Y. et al. (2016). Reliability analysis of multi-state systems subject to failure mechanism dependence based on a combination method, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 166, pp. 109-123
[3] Rui, P., Xiao, H., Liu, H. (2016).‏ Reliability of multi-state systems with a performance sharing group of limited size, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 166, pp. 164-170
[4] Cheng-Ta, Y., Fiondella, L. (2016).‏ Optimal redundancy allocation to maximize multi-state computer network reliability subject to correlated failures, Reliability Engineering & System Safety. Vol. 166, pp. 138-150
[5] Nourelfath, M., Ait-Kadi, D. (2007). Optimization of series-parallel multi-state systems under maintenance policies, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 92, pp. 1620–166.
[6] Marseguerra, M., Zio, E., Podofillini, L. (2005). Multi objective spare part allocation by means of genetic algorithms and monte-carlo simulation, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 87, pp. 325–335.
[7] Finkelstein, M. (2009). On systems with shared resources and optimal switching strategies, Reliability Engineering & System Safety, Vol. 94, pp. 1358–1362.
[8] Dekker, R., Plasmeijer, R. (1997). On the use of equipment criticality in maintenance optimization and spare parts inventory control, Safety and Reliability, Vol. 3, pp. 1709–18.
[9] S. K. deSmidt-Destombes, P. N. Elst, A. I. Barros, H. Mulder, J. A.M. Hontelez. (2011). A Spare parts model with cold-standby redundancy on system level, Computers & Operations Research, Vol. 38, pp. 985–991.
[10] Levitin, G., Lisnianski, A., Ben-Haim, H., Elmakis, D. (1998). Redundancy optimization for series-parallel multi-state systems, IEEE Transactions on Reliability, Vol. 47, pp. 165–172.
[11] Tian, Z., Zuo, M. J., Huang, H. (2008). Reliability-redundancy allocation for multi-state seriesparallel systems, IEEE Transactions on Reliability, Vol. 57, pp. 303–310.
[12] Chern, M. S. (1992). On the computational complexity of reliability redundancy allocation in a series system, Operations Research Letters, Vol. 11, pp. 309–315.
[13] Ebrahimipur, V. (2011). Reliability Optimization of Multi-State Weighted k-out-of-n Systems by Fuzzy Mathematical Programming and Genetic Algorithm.
 
]14[ تابش­پور، م.ر.، بخشی، ع.، (1387)، تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه­های بتنی در زلزله، مجله مدل­سازی در مهندسی، سال ششم، شماره 15.
]15[ کشته­گر، ب.، میری، م.، (1393)، ارائه روشی جدید برای ارزیابی قابیلت اعتماد سازه­ها، مجله مدل­سازی در مهندسی، سال دوازدهم، شماره 36.
[ رخشانی­فر، م.، راشکی، م.، میری، م.، اژدری مقدم، م.، (1395)، ارزیابی قابلیت­اطمینان قاب­های خمشی فلزی با استفاده از روش شبیه­سازی وزنی و درونیابی تابع پایه شعاعی، مجله مدل­سازی در مهندسی، سال چهاردهم، شماره 47.