یکپارچه سازی فرایندگرای سیستم های اطلاعاتی صنعتی منطبق بر اصول تولید ناب

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر- واحد یزد- دانشگاه آزاد اسلامی- یزد- ایران

چکیده

برای مقابله با محدودیت‌های اقتصادی، تقاضا برای سفارشی‌سازی انبوه، جهانی‌شدن و کاهش هزینه به طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌است و توسعه استراتژی‌های تولید به سمت استراتژی تولید ناب پیش رفته‌است. استقرار استراتژی ناب در یک شرکت، منجر به سازماندهی مجدد زنجیره منطقی تولید، برای جلوگیری از ضایعات خواهدشد. به طور کلی، گردش و جریان اطلاعات صحیح در یک شرکت، نقش مهمی‌ در رسیدن به استراتژی ناب خواهدداشت. سیستم اطلاعاتی یک شرکت در حال حاضر از تعدادی نرم‌افزار و سیستم‌های طراحی شده تشکیل شده‌است. برنامه ریزی منابع سازمان، مدیریت چرخه زندگی محصول، مدیریت زنجیره تامین و دیگر نرم‌افزارها هریک سیستمی‌ طراحی شده جهت رسیدن به اهداف از جنبه‌های کسب‌و-کار هستند. تنوع این محصولات در حالیکه همگی آن‌ها برای شرکت مورد نیاز است، باعث ایجاد افزونگی، ناهمگنی و افزایش حجم اطلاعات می‌شود. این عدم انسجام می‌تواند مشکلات بزرگی در زمینه ارتباطات درون شرکتی ایجاد کند. در این پژوهش روشی بر پایه معماری سرویس‌گرا و گذرگاه سرویس سازمانی ارائه خواهدشد که شامل این موارد است: 1- ماژول مسیریابی هوشمند 2- ماژول نظارت و حاکمیت 3- ماژول واسطه‌گری 4- ماژول کرئوگرافی پویا. با توجه به مطالعه موردی و ارزیابی انجام‌شده جهت معماری پیشنهادی، نتایج تحقیق حاضر چابکی جهت انطباق با استراتژی‌های شرکت و نیازهای کسب و کار و همچنین حمایت از تعامل بین سیستم‌های سازگار به عنوان بخشی از کار در زمان تولید و همکاری درون شرکتی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Process-oriented integration in industrial information systems

نویسندگان [English]

  • Sima Emadi 1
  • Najmeh Yavari 2
1 2. Department of Computer Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 گروه مهندسی کامپیوتر- واحد یزد- دانشگاه آزاد اسلامی- یزد- ایران
چکیده [English]

To cope with economic constraints, request for mass customization, globalization and cost reduction ... is increasingly enhanced and the development of manufacturing strategies towards a lean manufacturing strategy has gone. Lean strategy deployment in a company, leading to company reorganization in the logical chain of production, will be to avoid waste. In fact, focusing on the business allows the company to share costs and reduce development time, to control the quality of its products. In general, the circulation and flow of the right information in a company, will have an important role in achieving a lean strategy. currently Information Systems of a company consists of multiple software and designed systems. ERP, PLM, SCM , etc., each system designed to achieve the objectives in one aspect of the business. While a variety of products, all of which are required for the company, but Creates redundancy, heterogeneity and the increasing volume of information. This inconsistency can cause big problems in the field of communication inter- company. In this study, a method based on Service Oriented Architecture and Enterprise Service Bus (ESB) will be presented, including the following, and the solution is to solve these problems:
1. Intelligent Routing Module for organize the workshop resources
2. The monitoring & governance module for control on product performance, production and quality
3. mediation module for exchange data between different transactions in business and technology
4. The dynamic choreography module to combine and arrange the services action to achieve a particular goal in Industrial Services

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Oriented Architecture
  • business ontology
  • Information system
  • Business
  • routing Module
  • choreography module
[1] M. Roessler, F. Wiege, E. Abele, and J. Metternich, "Simulation-Based Assessment of Lean Production Methods: Approaches to Increase Volume and Variant Flexibility", Dynamic and Seamless Integration of Production, Logistics and Traffic, 2017, pp. 83 – 104.
[2] J. Patel, and G. Patange, A Review on Benefits of Implementing Lean Manufacturing, CHAMOS Matrusanstha Department of Mechanical Engineering Charotar University of Science & Technology Changa Gujarat India, 2017, pp. 249 – 252.
[3] M. Bare, and J. Cox, "Applying principles of mass customization to improve the empirical product development process", Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 19, NO. 5, October 2008, pp. 565 – 576.
[4] M. Benabdelhafid, and M. Boufaida “Toward a better Interoperability of Enterprise Information Systems: A CPNs and Timed CPNs -based Web Service Interoperability Verification in a Choreography”, International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies, ELSEVIER, Vol. 16, 2014, pp. 269-278.
[5] F. Biennier, and A. Legait, A Service Oriented Architecture to Support Industrial Information Systems, In Lean Business Systems and Beyond, Springer, Boston, MA, 2010, pp. 93-100.
 
[6] S. Srinivasan, S. Singh, and V. Kumar, "Multi-agent System based Service Oriented Architecture for Supply Chain Management System (MAS-SOA-SCM)", International Journal of Computer Applications, Vol. 27, NO. 5, 2011, pp. 12 – 17.
[7] E. Uhlmann, N. Raue, and C. Gabriel “Flexible Implementation of IPS² through a Service-based Automation Approach”, 2nd International Through-life Engineering Services Conference, ELSEVIER, Vol. x, January 2013, pp. 108-113.
[8] K. Thramboulidis, "Service-Oriented Architecture in Industrial Automation Systems - The case of IEC 61499: A Review", arXiv preprint arXiv:1506.04615, 2015.  
[9] Y. Zhang, "Dependable ESB Routing in Hybrid Service Execution Environment", International Journal on Advances in Information Sciences and Service Sciences, Vol. 2, NO. 1, 2010, pp. 83 – 93.
[10] M. Shareghi, and A. Faieza, "Service oriented architecture and advancement of maintenance management information systems: A review", Scientific Research and Essays, Vol. 6, NO. 15, August 2011, pp. 3182 – 3188.
 [11] احسان محمودی، علی نعیمی صدیق، سید کمال چهارسوقی و حمیدرضا اسکندری، "بررسی تاثیر گردش اطلاعات بر مدل زنجیره تامین ساخت طبق سفارش مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 8، شماره 22، پاییز 1389، صفحه 21- 35.
 [12] علی نعیمی صدیق، سید کمال چهارسوقی و مجید شیخ محمدی، "طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تامین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 10، شماره 29، تابستان 1391، صفحه 19- 31.
 [13] بهاره بافنده و عباس رسول زادگان، " اندازه گیری کمی قابلیت استفاده مجدد مولفه های نرم افزاری:روش ها،کاربردها و چالش ها"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 14، شماره 46، پاییز 1395، صفحه 97- 122.
[14] F. Rivard, C. Brendel, N. Buche, S. Delayre, A. Mocaer, and J. Nevers, SOA and planning - the role of Service Oriented Architecture in the business alignment of information systems, France Publisher, 2005.
[15] L. Ali, Distributed Infrastructure Manager, PhD Thesis, National Institute of Applied Sciences in Lyon, 2008.
[16] T. Forum, and O. Group, SLA Management, UK Publisher, 2004.
[17] F. Casati, H. Kuno, G. Alonso, and V. Machiraju, Web Services. Concepts, Architectures and Applications, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004.
[18] M. Uschold, S. Moralee, M. King, and Y. Zorgios, "Ontologies: Principles, Methods and Applications", The knowledge engineering review, Vol. 11, NO. 2, June 1996, pp. 93 – 136.