بهبود عبارت نگهداری دید در پایگاه داده تحلیلی

نوع مقاله : مقاله کامپیوتر

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر

2 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده

در پایگاه داده تحلیلی برای پاسخگویی سریع به پرس و جوهای تحلیلی کاربران، پاسخ تعدادی از پرس و جوها را ذخیره می نمایند. پاسخ پرس و جوهایی که در پایگاه داده تحلیلی ذخیره می شوند، منجر به تولید دیدهای ذخیره شده می گردد. مساله بروز رسانی و نگهداری از دیدها در پایگاه داده تحلیلی زمانی مطرح می گردد که داده ها در منابع داده پایه بوسیله تراکنش های مختلف مورد تغییر قرار گیرند. برای نگهداری از دیدها در پایگاه داده تحلیلی، عبارت های نگهداری دید متفاوتی ارائه شده است. در این مقاله الگوریتمی برای تولید عبارت نگهداری دید بهبود یافته ای ارائه می شود. الگوریتم ارائه شده از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول از الگوریتم پیشنهادی، درختی تشکیل می گردد که در آن تعداد دسترسی به منابع داده ای بزرگ (منابعی با تعداد رکورد و حجم بالا)، کاهش داده می شود. در بخش دوم بر اساس درخت تولید شده در بخش اول و اندازه تغییرات منابع داده(منابع داده پایه و گره های میانی درخت)، عبارت نگهداری دید بهبود یافته ای برای بروز رسانی پایگاه داده تحلیلی ارائه می گردد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که عبارت نگهداری دید ارائه شده، زمان و هزینه نگهداری از پایگاه داده تحلیلی را در مقایسه با روش های ارائه شده قبلی کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

View Maintenance Expression Improvement in Data Warehouses

نویسنده [English]

  • Negin Daneshpour 2
2 Assistant Professor Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

In data warehouses , some of query responses are stored to accelerate the response time of analytical queries . Materialized views are the response of queries stored in data warehouses . Materialized views should be changed according to changes in basic relations . Different view maintenance expressions have been presented for maintaining materialized views. In this paper a new algorithm is presented to produce the improved view maintenance expression . The proposed algorithm consists of two parts . In the first part , the algorithm constructs a tree to reduce the number of accesses to big data sources and in the second part an improved view maintenance expression is presented according to the constructed tree and the amount of changes in data sources . Experimental results show that the improved view maintenance expression reduces the data warehouse maintenance time and the data warehouse maintenance cost in comparison with previous methods .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Warehouse
  • Incremental View Maintenance
  • Materialized View
  • View Maintenance Expression
[1]           Y.-S. Huang, D. Duy, and C.-C. Fang. (2014). "Efficient maintenance of basic statistical functions in data warehouses," Decision Support Systems, vol. 57, pp. 94-104.
[2]           X. Huang and Q. Chen. (2011). "A maintainable model of materialized view based on data warehouse," in Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer (MEC), 2011 International Conference on, pp. 1974-1977.
[3]           A. S. Almazyad and M. K. Siddiqui. (2010). "Incremental view maintenance: an algorithmic approach," International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECSIJENS, vol. 10.
[4]           X. Zhang, L. Yang, and D. Wang. (2010). "Incremental view maintenance based on data source compensation in data warehouses," in Computer Application and System Modeling (ICCASM), 2010 International Conference on, pp. V2-287-V2-291.
[5]           A. S. Almazyad, M. K. Siddiqui, Y. Ahmad, and Z. I. Khan. (2009). "An Incremental View Maintenance Approach Using Version Store in Warehousing Environment," in Database Theory and Application, ed: Springer, pp. 9-16.
[6]           H. Gupta. (2009). "Incremental Maintenance of Views with Aggregates," in Encyclopedia of Database Systems, ed: Springer, 2009, pp. 1421-1425.
[7]           T. Palpanas, R. Sidle, R. Cochrane, and H. Pirahesh.(2002). "Incremental maintenance for non-distributive aggregate functions," in Proceedings of the 28th international conference on Very Large Data Bases, pp. 802-813.
[8]           H. Fan. (2005). "Using schema transformation pathways for incremental view maintenance," in Data Warehousing and Knowledge Discovery, ed: Springer, pp. 126-135.
[9]           A. Nica.(2012). "Incremental maintenance of materialized views with outerjoins," Information Systems, vol. 37, pp. 430-442.
[10]         H. Gupta and I. S. Mumick. (2006). "Incremental maintenance of aggregate and outerjoin expressions," Information Systems, vol. 31, pp. 435-464.
[11]         L. Zhou, Q. Shi, and H. Geng.(2010). "The minimum incremental maintenance of materialized views in data warehouse," in Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR), 2010 2nd International Asia Conference on, pp. 220-223.
[12]         K. Y. Lee, J. H. Son, and M. H. Kim. (2007). "Reducing the cost of accessing relations in incremental view maintenance," Decision support systems, vol. 43, pp. 512-526.
[13]         W. J. Labio, R. Yerneni, and H. Garcia-Molina. (1999). "Shrinking the warehouse update window," in ACM SIGMOD Record, pp. 383-394.
[14]         T. Griffin and L. Libkin. (1995). "Incremental maintenance of views with duplicates," in ACM SIGMOD Record, pp. 328-339.
[15]         A. Gupta, I. S. Mumick, and V. S. Subrahmanian. (1993). "Maintaining views incrementally," ACM SIGMOD Record, vol. 22, pp. 157-166.
[16]         B. Niamir. (1978). "Attribute Partitioning in a Self-Adaptive Relational Data Base System," 1978
[17]         Garcia, C. 2006. Real time self-maintenable data warehouse. in Proceedings of the 44th annual Southeast regional conference. pp. 518-524.
 [18]        Mohania, M., and Y. Kambayashi. 2000. Making aggregate views self-maintainable. Data & Knowledge Engineering, vol. 32. pp. 87-109.
[19]         Samtani, S., V. Kumar, and M. Mohania. 1999. Self maintenance of multiple views in data warehousing. in Proceedings of the eighth international conference on Information and knowledge management. pp. 292-299.