بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی،سمنان،ایران

4 کارشناسی ارشد سازه دانشگاه ایوانکی، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر رفتار چرخه‌ای مهاربندهای کمانش ناپذیر با هسته سوراخ‌دار PCBR B نظیر ضخامت مقطع، جنس مصالح و هندسه سوراخ‌های هسته موردبررسی قرار می‌گیرد. مدل‌سازی و تحلیل عددی 8 نمونه هسته مهاربند PCBRB با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ABAQUS تحت بار چرخه‌ای انجام گرفت؛ یک نمونه مرجع باضخامت 10 میلی‌متر که دقیقاً مطابق نمونه آزمایشگاهی مدل‌سازی و صحت سنجی شد، چهار نمونه با تغییر در ضخامت هسته، دو نمونه با تغییر در هندسه هسته و یک نمونه با تغییر در جنس مصالح مصرفی هسته. نتایج بیانگر آن است که با افزایش ضخامت؛ افزایش ظرفیت باربری تجربه می‌گردد. مدل باضخامت 15 میلی‌متر به دلیل سختی و اینرسی بیشتر نیروی بیشتری تحمل می‌نماید؛ ولی به دلیل شکل‌پذیری کمتر در زمان رسیدن به تنش تسلیم؛ افت مقاومت بیشتری دارد؛ تا جایی که در ناحیه کششی دچار افت مقاومت می‌گردد. مدل با سوراخ‌های دایره‌ای دارای بهترین عملکرد است، به‌طوری‌که در مقایسه با مدل‌ها با سوراخ‌های بیضی و مستطیل در ناحیه فشاری بسیار دیرتر کمانش کرده و سطح زیر منحنی تنش و کرنش بزرگ‌تری تشکیل داده و ظرفیت باربری و اتلاف انرژی بیشتری دارد. مدل با هندسه سوراخ‌های هسته مستطیل دارای عملکرد پایینی است. به‌طوری‌که در ناحیه فشاری نمودار چرخه‌ای (ربع سوم) حتی به نیمی از ظرفیت باربری و مقاومت نهایی مدل با هندسه هسته دایره‌ای نمی‌رسد. هسته مهاربند با مصالح آلومینیم در طول بارگذاری نیروی کمتری نسبت به هسته با مصالح فولادی تحمل می‌نماید؛ اما این کمبود را در کمانش موضعی دیرتر؛ به‌خصوص در ناحیه فشاری جبران می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parametric Investigation of Cyclic Behavior of Buckling Restrained Braces (PCBRB)

نویسندگان [English]

  • hamid saberi 1
  • vahid saberi 1
  • ali kheyroddin 2
  • saed habibzadeh 3
  • hamidreza mirzayi 4
1 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
3 Graduate student of Structural Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
4 Graduate student of Structural Engineering, University of Eyvanekey, Semnan, Iran
چکیده [English]

The current research investigated parameters affecting cyclic behaviour of perforated core buckling restrained braces (PCBRB) (e.g. section thickness, materials and geometry of core holes). In the current research, modelling and numerical analysis of 8 specimens of PCBRBs were performed using ABAQUS software under cyclic load. A reference specimen with a thickness of 10 mm modelled and validated exactly based on laboratory specimen, 4 specimens by changing core thickness, 2 specimens by changing core geometry and 1 specimen by changing core material used. Results indicate that by increasing thickness, an increase will be seen in bearing capacity. Due to more hardness, the model with thickness of 15 mm bears a greater force, but for having less ductility, it has a higher resistance drop at tensile region. The model with circular holes performs the best. In comparison to models with elliptic and rectangular holes, this model buckles very later in the pressure zone and it has a higher bearing capacity and energy dissipation. The model with rectangular holes in the core has a low performance; in a way that in the pressure zone of hysteresis curve its performance does not even reach to half of the bearing capacity and ultimate strength of the model with circular core geometry. Aluminium core brace bears less force during loading in contrast to steel core brace, but this shortage is compensated for by later local buckling in the pressure zone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perforated core buckling restrained brace
  • Cyclic loading
  • Numerical analysis
  • ductility
  • Ultimate Strength
 
]۱[ سید مهدی زهرایی، مهدی دهقانی رنانی، (۱۳۸۴)، استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم‌سازی لرزه‌ای قاب‌های خورجینی، نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران، جلد ۳۹، شماره ۳، از صفحه 299 تا 31.
]۲[ هاشم شریعتمدار، حسین عباس زاده، (۱۳۸۸)، مدل سازی مهاربندهای مقید شده در برابر کمانش تحت اثر بارهای دینامیکی، مجله مدل سازی در مهندسی، سال هفتم، شماره۱۸، پاییز۱۳۸۸.
]۲[ عبدالله زاده، محمدی، (۱۳۹۱)، ضریب رفتار قاب های دوگانه فولادی با مهابرندهای هم وحور بزرگ مقیاس، مجله مدل سازی در مهندسی، سال دهم، شماره۳۱، زمستان ۱۳۹۱.
[4] Mingming Jia, Dagang Lu, Lanhui Guo, Lin Sun.(2013) " Experimental research and cyclic behavior of buckling-restrained braced composite frame " Journal of Constructional Steel Research - Received 3 May 2013- Accepted 23 November 2013.
 
[5] Atlayan Ozgur, Charney Finley A.(2013) " Hybrid buckling-restrained braced frames" Journal of Constructional Steel Research 96 (2014) 95–105- Received 3 October 2013 -Accepted 2 January 2014.
 
[6] Zhao Junxian, Wu Bin, Ou Jinping.(2013) " A practical and unified global stability design method of buckling-restrained braces: Discussion on pinned connections" Journal of Constructional Steel Research 95 (2014) 106–115- Received 12 March 2013- Accepted 3 December 2013.
 
[7] Piedrafita. D, Cahis. X, Simon. E, Comas. J.(2013) " A new modular buckling restrained brace for seismic resistant buildings " Spain -journal homepage: www.elsevier.com/locate/engstruct-Received 28 January 2013-Accepted 10 August 2013.
 
[8] Palmer Keith D, Christopulos Adam S, Lehman Dawn E, Roeder Charles W.(2013) " Experimental evaluation of cyclically loaded, large-scale, planar and 3-d buckling-restrained braced frames" Journal of Constructional Steel Research 101 (2014) 415–425- Received 23 August 2013- Accepted 13 June 2014.
 
[9] Piedrafita. D, Cahis. X, Simon. E, Comas. J.(2013) " A new perforated core buckling restrained brace " Spain -journal homepage: www.elsevier.com/locate/engstruct- Received 15 November 2013 -Accepted 9 December 2014.
 
[10] Wu Bin, Mei Yang.(2014) " Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces" Key lab of Structures Dynamic Behavior and Control (Harbin Institute of Technology), Ministry of Education, Harbin 150090, China-School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China- Journal of Constructional Steel Research 107 (2015) 61–69- Received 14 September 2014- Accepted 9 January 2015.
 
]۱۱[ دهکردی و همکارانش ، (۱۳۹۵)، ارزیابی کاربرد مهاربندهای فولادی همگرا، واگرا و کمانش گریز در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی فولادی، مجله مدل سازی در مهندسی، سال هفتم، شماره۱۸، پاییز۱۳۸۸.
[12]  Rouhparvar. MR, Hajikazemi. H.(2017) "Application of FRP Material in Buckling Restrained Braces " Http://Modelling.Journals.Semnan.ac.ir/, Vol.15, No.50.
 
]۱۳[ امیر اسماعیل غلام، جعفر عسگری مارنانی، (۱۳۸۶)، بررسی رفتار مهاربندهای کمانش ناپذیر با هسته سوراخ‌دار در ساختمان‌های فولادی با تغییر درفاصله سوراخ‌ها، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران، (۱۳۸۶)، دانشگاه خوارزمی.
 
[14] Suroushnia. S, Najafi. H, Mamaghani. M.H, Mehrvand. M.(2015) " The Most Complete Practical Reference ABAQUS – Civil Special " 2015 -Negarandedanesh-pages(203-204).