مدل‌سازی تزریق آب با شوری پایین همراه با پلیمر با استفاده از تئوری جریان‌های جزئی

نوع مقاله : مقاله شیمی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

بر اساس نتایج مثبتی که از تأثیر آب با شوری پایین در تولید نفت بدست آمده است، مطالعات مختلفی درباره امکان ترکیب این روش با سایر روش‌های ازدیاد برداشت انجام گرفته است. ترکیب آب با شوری پایین با محلول پلیمری می‌تواند یکی از روش‌های مؤثر در ازدیاد برداشت نفت باشد. با نگاهی به محدودیت‌ها و مزایای استفاده از هر روش، می‌توان به این نکته پی برد که ترکیب این دو روش می‌تواند هم-افزایی مطلوبی داشته باشد، بطوریکه حضور پلیمر سبب بهبود بازده جاروبزنی نفت شده و در عین حال حضور آب با شوری پایین سبب جذب کمتر پلیمر و نیز افزایش آب دوستی سطح سنگ می‌گردد. در این مقاله با استفاده از تئوری جریان‌های جزئی به بررسی عملکرد تزریق آب با شوری پایین همراه با پلیمر جهت ازدیاد برداشت نفت در سنگ‌های ماسه‌ای پرداخته شده است. همچنین عملکرد روش مذکور در مقایسه با تزریق آب با شوری بالا و نیز تزریق آب با شوری پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مدل‌سازی‌ نشان می‌دهد که براساس شرایط مطالعه حاضر، بواسطه تزریق آب با شوری پایین همراه با پلیمر، زمان ‌رسوخ آب در چاه تولیدی تا حدود 75/0 حجم فضای خالی به تعویق افتاده است. همچنین میزان تولید نفت نیز در مقایسه با تزریق آب با شوری بالا از مقدار 38% به 77% پس از تزریق یک برابر حجم فضای خالی افزایش یافته است. براساس نمودارهای جریان جزئی، این افزایش برداشت نفت به دلیل رخداد دو جبهه جریانی مختلف در طول تزریق آب با شوری پایین همراه با پلیمر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling of Polymer Associated Low Salinity Waterflooding by Fractional Flow Theory

نویسندگان [English]

  • Mostafa Iravani
  • Mohammad Simjoo
Faculty of Petroleum and Natural Gas Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran
چکیده [English]

According to the positive results of low salinity water (LSW) flooding to recover incremental oil, different studies have been performed to investigate the combination of LSW and other enhanced oil recovery (EOR) methods. Combination of polymer flooding and LSW could be one of the most effective EOR methods. Taking into account the strength and weakness of each individual method, one can take advantage of the synergism between polymer and LSW: presence of polymer improves oil sweep efficiency and LSW decreases polymer adsorption and alters rock wettability to more water-wet. In this paper, we applied fractional flow theory to investigate the performance of polymer-associated low salinity water (LSP) flooding as an EOR method in sandstone reservoirs. Also, application of LSP flooding to recover incremental oil was compared to that of high and low salinity water flooding. The results showed that as LSP was injected into the given sandstone reservoir, there is a delay in water breakthrough time to as much as 0.75 PV. Also, oil recovery duet to the LSP injection increased from 38% to 77% as compared to high salinity water flooding after 1 PV injection. Fractional flow analyses showed that the incremental oil obtained by LSP is mainly due to the presence of two distinct water saturation shock front.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enhanced Oil Recovery
  • Low Salinity Water
  • Polymer
  • Fractional flow theory
1 [ ا. لطفی، ح. نویدی، "یک مدل جدید جهت تعیین سطح تولید نفت اوپک بر اساس پیش بینی قیمتها و نظریه بازیها"، مجله
مدلسازی در مهندسی، دوره 11 ، شماره 35 ، 1392 ، صفحه 76 - 63 .
[2] C.T.Q. Dang, N.T.B. Nguyen, Z. Chen, "Practical Concerns and Principle Guidelines for Screening, Implementation, Design, and Optimization of Low Salinity Waterflooding", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 174008-MS presented at SPE Western Regional Meeting, 27–30 April, California, USA, 2015.
[3] L.W. Lake, Enhanced oil recovery, Prentice Hall Inc., 1989.
[4] G.G. Bernard, "Effect of Floodwater Salinity on Recovery of Oil from Cores Containing Clays", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 1725-MS presented at 38th Annual California Regional Meeting, 26-27 October, California, USA, 1969.
[5] G.-Q. Tang, N.R. Morrow, "Oil Recovery by Waterflooding and Imbibition-Involving Brine Cation Valency and Salinity", Paper SCA9911 presented at the International Symposium of the Society of Core Analysts held in Golden, 1-4 Aug, CO, USA, 1999.
[6] Y. Zhang, N.R. Morrow, "Comparison of Secondary and Tertiary Recovery with Change in Injection Brine Composition for Crude-Oil/Sandstone Combinations", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 99757-MS presented at the SPE/DOE Symposium on Improved Oil Recovery, 22-26 April, Oklahoma, USA, 2006.
[7] J.J. Sheng, "Critical review of low-salinity waterflooding", Journal of Petroleum Science and Engineering, Vol 120, 2014, pp 216–224.
[8] T.G. Sorop, S.K. Masalmeh, B.M.J.M. Suijkerbuijk, H.A. van der Linde, H. Mahini, N.J. Brussee, F.A.H.M. Marcellis, Ab. Coorn, "Relative Permeability Measurements to Quantify the Low Salinity Flooding Effect at Field Scale", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 177856-MS presented at the Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference, 9-12 November, Abu Dhabi, UAE, 2015.
[8] R.A. Nasralla, M.A. Bataweel, H.A. Nasr-El-Din, "Investigation of Wettability Alteration by Low Salinity Water", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 146322 presented at the SPE Offshore Europe Oil and Gas Conference and Exhibition, 6-8 September, Aberdeen, UK, 2011.
[10] R.A. Nasralla, H.A. Nasr-El-Din, "Double-Layer Expansion: Is It A Primary Mechanism of Improved Oil Recovery by Low-Salinity Waterflooding?", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 154334 presented at the SPE Improved Oil Recovery Symposium, 14-18 April, Oklahoma, USA, 2013.
[11] M.-J. Shojaei, M.H. Ghazanfari, M. Masihi, "Relative permeability and capillary pressure curves for low salinity water flooding in sandstone rocks", Journal of Natural Gas Science and Engineering, Vol. 25, 2015, pp. 30–38.
[12] S. Shaddel, S.A.R. Tabatabeinezhad, "Experimental investigation of enhanced oil recovery by low salinity water flooding", MSc Thesis, Department of chemical engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran, 2011.
[13] S. Shaddel, S.A.R. Tabatabeinezhad, "Wettability Response to Low Salinity Water Flooding with Insight to Oil/Water Relative Permeability and Oil Recovery", Presented at The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 2014.
[14] G.Q. Tang, N.R. Morrow, "Salinity, Temperature, Oil Composition, and Oil Recovery by Waterflooding", SPE Reservoir Engineering, Paper SPE 36680-PA, Vol 12, Issue 04, 1997.
[15] K.J. Webb, C.J.J. Black, H. Al-Ajeel, "Low Salinity Oil Recovery - Log-Inject-Log", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 89379 presented at the the 2004 SPE/DOE Fourteenth symposium on Improved Oil Recovery, 17-21 April, Oklahoma, USA, 2004.
[16] E.P. Robertson, "Low-Salinity Waterflooding to Improve Oil Recovery-Historical Field Evidence", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 109965 presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 11-14 November, Californai, USA, 2007.[17] J.C. Seccombe, A. Lager, K.J. Webb, G. Jerauld, E. Fueng, "Improving Waterflood Recovery: LoSalTM EOR Field Evaluation", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 113480 presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 19-23 April, Oklahoma, USA, 2008.
[18] A. Lager, K.J. Webb, I.R. Collins, D.M. Richmond, "LoSal Enhanced Oil Recovery: Evidence of Enhanced Oil Recovery at the Reservoir Scale", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 113976 presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 19-23 April, Oklahoma, USA, 2008.
[19] H. Mohammadi, G. Jerauld, "Mechanistic Modeling of the Benefit of Combining Polymer with Low Salinity Water for Enhanced Oil Recovery", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 153161-MS presented at SPE Improved Oil Recovery Symposium, 14-18 April, Tulsa, Oklahoma, USA, 2012.
[20] E.C.M. Vermolen, M. Pingo Almada, B.M. Wassing, D.J. Ligthelm, S.K. Masalmeh, "Low-Salinity Polymer Flooding: Improving Polymer Flooding Technical Feasibility and Economics by Using Low-Salinity Make-up Brine", International Petroleum Technology Conference, Paper IPTC-17342-MS presented at International Petroleum Technology Conference, 19-22 January, Doha, Qatar, 2014.
[ 21 [ م. وفایی سفتی، م. باغبان صالحی، ح. نادری، م. سیمجو، "مدلسازی و بررسی عملکرد ژل پلیمر در محیط متخلخل"، مجله مدلسازی در مهندسی، دوره 2 ، شماره 16 ، 1387 ، صفحه 70 - 55 .
[ 22 [ ع. موسوی مقدم، م. وفایی سفتی، م. باغبان صالحی، ح. نادری، ا. دادوند کوهی، "مدلسازی زمان بندش هیدروژل پلی اکریل آمیدسولفونه / استات کروم ) III ( بر پایه غربالگری پارامترهای مؤثر"، مجله مدلسازی در مهندسی، دوره 13 ، شماره 41 ، 1394 ،صفحه 172 - 159 .
[23] J.J. Sheng, B. Leonhardt, N. Azri, "Status of Polymer-Flooding Technology", Jounal of Cnadian.Petroleum Technology, Vol 54, Issue 02, 2015.
[24] M. Unomah, S. Thach, S. Shong, J. App, T. Zhang, D.H. Kim, T. Malik, V. Dwarakanath, "Performance of Conformance Gels Under Harsh Conditions", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 190266-MS presented at SPE Improved Oil Recovery Conference, 14-18 April, Tulsa, Oklahama, USA, 2018.
[25] K.S. Sorbie, Polymer-improved oil recovery, 1st edition, Springer Netherlands, 1991.
[26] E.C.M. Vermolen, M.J.T. Van Haasterecht, S.K. Masalmeh, M.J. Faber, D.M. Boersma, M.A. Gruenenfelder, "Pushing the envelope for polymer flooding towards high-temperature and high-salinity reservoirs with polyacrylamide based ter-polymers", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 141497-MS presented at SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference, 25-28 September, Manama, Bahrain, 2011.
[27] N. Atthawutthisin, "Numerical Simulation of Low Salinity Water Flooding Assisted with Chemical Flooding for Enhanced Oil Recovery", MSc Thesis, Department of Petroleum Engineering and Applied Geophysics, Norwegian University of Science and Technology, Norway, 2012.
[28] A. Alhuraishawy, M. Wei, B. Bai, A. Almansour, "Integrating Microgels and Low Salinity Waterflooding to Improve Conformance Control in Fractured Reservoirs", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 188384-MS presented at Abu Dhabi International Petroleum Exhibition & Conference, 13-16 November , Abu Dhabi, UAE, 2017.
[29] A. Al-Qattan, A. Sanaseeri, Z. Al-Saleh, H. Al-Kaaoud, M. Delshad, R. Hernandez, W. Wioto, S. Badham, C. Bouma, J. Brown, K. Kumar, "Low Salinity Waterflood and Low Salinity Polymer Injection in the Wara Reservoir of the Greater Burgan Field", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 190481-MS presented at SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, 26-28 March, Muscat, Oman, 2018.
[30] S. Khorsandi, C. Qiao, R.T. Johns, "Displacement Efficiency for Low-Salinity Polymer Flooding Including Wettability Alteration", Society of Petroleum Engineers, SPE Journal, Vol 22, Issue 02, 2017.
[31] C. Kozaki, "Efficiency of Low Salinity Polymer Flooding in Sandstone Cores", Petroleum Geosystems Engineering Department, University of Texas at Austin, USA, 2012.
[32] H. Mohammadi, G. Jerauld, "Mechanistic Modeling of the Benefit of Combining Polymer with Low Salinity Water for Enhanced Oil Recovery", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 153161 presented at the Eighteenth SPE Improved oil recovery symposium, 14-18 April, Oklahoma, USA, 2012.
[33] S.C. Ayirala, E. Uehara-Nagamine, A.N. Matzakos, R.W. Chin, P.H. Doe, P.J. van den Hoek, "A Designer Water Process for Offshore Low Salinity and Polymer Flooding Applications', Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 129926-MS presented at SPE Improved Oil Recovery Symposium, 24-28 April, Oklahoma, USA, 2010.
[34] B. Shaker Shiran, A. Skauge, "Enhanced Oil Recovery (EOR) by Combined Low Salinity Water/Polymer Flooding", Energy & Fuels, Vol. 27, No. 3, 2013, pp. 1223–1235.
[35] X. Yi, "Model for Displacement of Herschel-Bulkley Non-Newtonian Fluid by Newtonian Fluid in Porous Media and Its Application in Fracturing Fluid Cleanup", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 86491-MS presented at SPE International Symposium and Exhibition on Formation Damage Control, 18-20 February, Lafayette, Louisiana, 2004.
[36] W.R. Rossen, A. Venkatraman, R.T. Johns, K.R. Kibodeaux, H. Lai, N. Moradi Tehrani, "Fractional Flow Theory Applicable to Non-Newtonian Behavior in EOR Processes", Transport in Porous Media, Vol 89, Issue 02, 2011, pp 213–236.
[37] A. Venkatraman, R.T. Johns, W. Rossen, "Fractional flow theory for non-Newtonian polymer flooding", Presented at 16th European symposium on Improved Oil Recovery, 12-14 April, Cambridge, UK, 2011.
[38] Y-S. Wu, Multiphase Fluid Flow in Porous and Fractured Reservoirs, Chapter 5 - Two-Phase Immiscible Displacement, Gulf Professional Publishing: Boston, 2016, p. 61-87.
[39] G.R. Jerauld, K.J. Webb, C-Y. Lin, J. Seccombe, "Modeling Low-Salinity Waterflooding", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 102239-PA presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 24-27 September, Texas, USA, 2006.
[40] H. Mahani, T. Sorop, D.J. Ligthelm, D. Brooks, P. Vledder, F. Mozahem, Y. Ali, "Analysis of field responses to low-salinity waterflooding in secondary and tertiary mode in Syria", Society of Petroleum Engineers, Paper SPE 142960-MS presented at SPE Annual Technical Conference and Exhibition, 23-26 May, Vienna, Austria, 2011.