دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، بهار 1398، صفحه 1-439 
2. بررسی عددی و تجربی بازگشت فنری در خمکاری U شکل گرم ورق آلومینیوم آلیاژی AL5083-H111

صفحه 13-21

محمد شفیعی علویجه؛ حسین امیرآبادی؛ حسین ترابیان؛ ظهیر کریمی


3. جابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دار

صفحه 23-32

نسیم احمدی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی