دوره و شماره: دوره 17، شماره 59، زمستان 1398، صفحه 1-285