یک روش پیشنهادی برای رتبه بندی فازی در تصمیم گیری چند شاخصه چند دوره ای در محیط فازی نوع-2

نوع مقاله: مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22075/jme.2019.16376.1623

چکیده

در بسیاری از مسائل تصمیم گیری، برای مقابله با ابهام موجود در داده‌های زبانی، از مجموعه‌های فازی استفاده می‌شود، با این وجود، برای انجام مقایسات بین شاخص‌ها و تعیین رتبه گزینه ها، در حین فرایند حل مساله این داده‌ها دیفازی می‌شوند، دیفازی سازی باعث می‌شود که بخش زیادی از اطلاعات مسأله از بین برود. هدف از این مقاله، ارائه یک روش تصمیم گیری چند شاخصه چند دوره‌ای است که در آن رتبه گزینه‌ها به صورت فازی تعیین می‌شود، در این روش، برای پوشش بیشتر ابهام موجود در داده-های زبانی، از مجموعه‌های فازی نوع-2 استفاده شده است و برای ادغام داده‌های فازی نوع-2 در دوره‌های زمانی، یک عملگر ادغام کننده جدید تعریف شده است. برای تایید کارایی روش پیشنهادی، ابتدا، یک مثال کاربردی، برگرفته از مطالعات پیشین، با استفاده از روش پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد که رتبه بندی گزینه‌ها در روش پیشنهادی از جامعیت بیشتری نسبت به روش مذکور برخوردار است، سپس ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات سناریوهای حمل و نقل عمومی شهرکرد به عنوان مثال کاربردی واقعی ارائه شد و رتبه فازی گزینه ها تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Method for Fuzzy Ranking in Multi-Attribute Decision-Making in Type-2 Fuzzy Environments

نویسندگان [English]

  • Ali dehghani filabadi 1
  • Gholamreza Hesamian 2
1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of statistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many decision-making issues, fuzzy sets are used to deal with ambiguities in linguistic data, However, this data is be defuzzified to make comparisons between the attributes and determine alternatives rating, during the problem solving process, defuzzification will cause a large part of the problem information to be eliminated. The aim of this paper is to propose a multi- period multi- attribute decision-making method in which the rating of alternatives is determined in a fuzzy form, in this method, to cover more ambiguity in the words, Fuzzy Type-2 sets have used and for integrating type-2 fuzzy data in time periods, a new integrator operator is defined. To confirm the efficiency of the proposed method, first, an applied example presented by previous studies was analyzed using the proposed method, the results showed that the ranking of alternatives in the proposed method is more comprehensive than the mentioned method, Then, the evaluation of the dimensions of service quality of Shahrekurd's public transportation scenarios was presented as a real example application and The fuzzy rating of the alternatives was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Ranking
  • Multi Period Multi Attribute Decision Making
  • Type-2 Fuzzy sets