یک روش پیشنهادی برای رتبه بندی فازی در تصمیم گیری چند شاخصه چند دوره ای در محیط فازی نوع-2

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران

2 گروه آمار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در بسیاری از مسائل تصمیم گیری، برای مقابله با ابهام موجود در داده‌های زبانی، از مجموعه‌های فازی استفاده می‌شود، با این وجود، برای انجام مقایسات بین شاخص‌ها و تعیین رتبه گزینه ها، در حین فرایند حل مساله این داده‌ها دیفازی می‌شوند، دیفازی سازی باعث می‌شود که بخش زیادی از اطلاعات مسأله از بین برود. هدف از این مقاله، ارائه یک روش تصمیم گیری چند شاخصه چند دوره‌ای است که در آن رتبه گزینه‌ها به صورت فازی تعیین می‌شود، در این روش، برای پوشش بیشتر ابهام موجود در داده-های زبانی، از مجموعه‌های فازی نوع-2 استفاده شده است و برای ادغام داده‌های فازی نوع-2 در دوره‌های زمانی، یک عملگر ادغام کننده جدید تعریف شده است. برای تایید کارایی روش پیشنهادی، ابتدا، یک مثال کاربردی، برگرفته از مطالعات پیشین، با استفاده از روش پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد که رتبه بندی گزینه‌ها در روش پیشنهادی از جامعیت بیشتری نسبت به روش مذکور برخوردار است، سپس ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات سناریوهای حمل و نقل عمومی شهرکرد به عنوان مثال کاربردی واقعی ارائه شد و رتبه فازی گزینه ها تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Method for Fuzzy Ranking in Multi-Attribute Decision-Making in Type-2 Fuzzy Environments

نویسندگان [English]

  • Ali dehghani filabadi 1
  • Gholamreza Hesamian 2
1 Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of statistics, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In many decision-making issues, fuzzy sets are used to deal with ambiguities in linguistic data, However, this data is be defuzzified to make comparisons between the attributes and determine alternatives rating, during the problem solving process, defuzzification will cause a large part of the problem information to be eliminated. The aim of this paper is to propose a multi- period multi- attribute decision-making method in which the rating of alternatives is determined in a fuzzy form, in this method, to cover more ambiguity in the words, Fuzzy Type-2 sets have used and for integrating type-2 fuzzy data in time periods, a new integrator operator is defined. To confirm the efficiency of the proposed method, first, an applied example presented by previous studies was analyzed using the proposed method, the results showed that the ranking of alternatives in the proposed method is more comprehensive than the mentioned method, Then, the evaluation of the dimensions of service quality of Shahrekurd's public transportation scenarios was presented as a real example application and The fuzzy rating of the alternatives was determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Ranking
  • Multi Period Multi Attribute Decision Making
  • Type-2 Fuzzy sets
[1] M. Deveci, N.C. Demirel and E. Ahmetoglu, "Airline new route selection based on interval type-2 fuzzy MCDM: A case study of new route between Turkey- North American region destinations", Journal of Air Transport Management, Vol. 59, 2017, pp. 83-99.
[2] B. Birdogan, S. Cigdem, Z. Basfirinci and M.A.R. Ilker, "An application of integrating SERVQUAL and KANO model into QFD for logistics service (case study in turkey)", Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 21, No. 1, 2009, pp. 106-125.
[ 3 ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با « ، [ شمسالدین ناظمی، مصطفی کاظمی و امیرحسین اخروی AHP گروهی- فازی برای
مجله مدلسازی در مهندسی، شماره ،» تعیین اولویتهای بهبود 27 ، زمستان 1390 ، صفحه 1 - 12 .
[4] G. Li, G. Kou and Y. Peng, "Dynamic fuzzy multiple criteria decision making for performance evaluation", Journal of Technological and Economic Development of Economy, Vol. 21, No. 5, 2015, pp. 2029-4921.
[ 5 ترکیب روشهای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی و تاپسیس فازی برای انتخاب « ، [ وحید نعمتی ابوذر و محمدعلی بهشتینیا
مجله مدلسازی در مهندسی، شماره ،») تأمینکنندگان )مطالعه موردی: شرکت تبلیغاتی 48 ، بهار 1396 ، صفحه 217 - 229 .
[ 6 طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تحت عدم « ، [ محمدرضا فضلی خلف، سیدکمال چهارسوقی و میرسامان پیشوایی
مجله مدلسازی در مهندسی، شماره ،» قطعیت؛ مطالعه موردی یک تولیدکننده باتری اسیدی 39 ، زمستان 1393 ، صفحه 45 - 60 .
[7] R. Bai, F. Li and J. Yang, “A Dynamic Fuzzy Multi-attribute Group Decision Making Method for Supplier Evaluation and Selection”, 26th Chinese Control and Decision Conference, 2014, pp. 3249–3256, China.
[8] Y.H. Lin, P.C. Lee and H.I. Ting, "Dynamic multi-attribute decision making model with grey number evaluations", Expert Systems with Applications, Vol. 35, No. 4, 2008, pp.1638–1644.
[9] J.M. Mendel, "An architecture for making judgments using computing with words", International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 12, No. 3, 2002, pp. 325–335.
[10] L.A. Zadeh, "The concept of a linguistic variable and its application to approximate reasoning, Part 1", Information Sciences, Vol. 8, No. 3, 1975, pp. 199–249.
[11] I.B. Turksen, "Interval valued fuzzy-sets based on normal forms", Fuzzy Sets Syst, Vol. 20, No. 2, 1986, pp. 191–210.
[12] J.M. Mendel, "Computing with words and its relationships with fuzzistics", Information Sciences, Vol. 177, No. 4, 2007, pp. 988–1006.
[13] Z.S. Xu, "On multi-period, multi-attribute decision making", Knowledge Based Systems, Vol. 21, No. 2, 2008, pp. 164–171.
[14] J. Hu and L. Yang, "Dynamic stochastic multi-criteria decision making method based on cumulative prospect theory and set pair analysis", Systems Engineering Procedia, Vol. 1, 2011, pp. 432–439.
[15] J. Zhu and K.W. Hipel, "Multiple stages grey target decision making method with incomplete", Information science, Vol. 212, 2012, pp. 15–32.
[ 16 ،» استفاده از مدلهای چندشاخصه بهصورت چنددورهای با بهکارگیری مدلهای رگرسیونی « ، [ رامین صادقیان و صبا فروتن
مجله مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دوره 23 ، شماره 2، تابستان 1391 ، صفحه 140 - 148 .
[17] J.H. Park, J.H. Cho and Y.C. Kwun, "Extension of the VIKOR method to dynamic intuitionistic fuzzy multiple attribute decision making", Computers and Mathematics with Applications, Vol. 65, No. 4, 2013, pp. 71-744.
دهقانی فیلآبادی و حسامیان 65
مجله مدل سازی در مهندسی سال هفدهم، شماره 59 ، زمستان 1398
[18] Y. Li and D. Zhang, "Dynamic multi-attribute decision-making method with three-parameterinterval grey number based on the prospect theory", GreySystems: Theory and Application, Vol. 8, No. 4, 2018, pp. 424-435.
[19] L.A. Zadeh, "Fuzzy Sets", Information and Control, Vol. 8, No. 3, 1965, pp. 338–353.
[20] J.M. Mendel and H.W. Wu, "Type-2 fuzzistics for symmetric interval type-2 fuzzy sets: part 1, forward problems", IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 14, No. 6, 2006, pp. 781–792.
[21] J.M. Mendel, R.I. John and F.L. Liu, "Interval type-2 fuzzy logical systems made simple", IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 14, No. 6, 2006, pp. 808–821.
[22] L.W. Lee and S.M. Chen, "A new method for fuzzy multiple attributes group decision-making based on the arithmetic operations of interval type-2 fuzzy sets", In Proceedings of the 2008 international conference on machine learning and cybernetics, 2008, pp. 3084–3089, China: Kunming.
[23] S.M. Chen and L.W. Lee, "Fuzzy multiple attributes group decision-making based on the ranking values and the arithmetic operations of interval type-2 fuzzy sets", Expert System with Applications, Vol. 37, No. 1, 2010, pp. 824–833.
[24] A. Baykasoglu and I. Golcuk, "Development of an interval type-2 fuzzy sets based hierarchical MADM model by combining DEMATEL and TOPSIS", Expert Systems with Applications, No. 70, 2017, pp. 37-51.
[25] E. Celik, M. Gul, N. Aydin, A.T. Gumus and A.F. Guneri, "A comprehensive review of multi criteria decision making approaches based on interval type-2 fuzzy sets", Knowledge-Based Systems, Vol. 85, 2015, pp. 329-341.
[26] M. Erdogan, and I. Kaya, "An integrated multi-criteria decision-making methodology based on type-2 fuzzy sets for selection among energy alternatives in Turkey", Iranian Journal of Fuzzy Systems, Vol. 12, No. 1, 2015, pp. 1-25.
[27] J. Qin and X. Liu, "Multi-attribute group decision making using combined ranking value under interval type-2 fuzzy environment", Information Sciences, Vol. 279, 2015, pp. 239-315.
[28] Z.S. Xu and R.R. Yager, "Dynamic intuitionistic fuzzy multi-attribute decision making", International Journal of Approximate Reasoning, Vol. 48, 2008, pp. 246–262.
[29] L. Liu, W. Qing, Z. Zhilan and W. Zuolei, "The Multi-Attribute Decision Making Dynamic Model with Extensible Interval Number", International Journal of Nonlinear Science, Vol. 15, No. 2, 2013, pp. 134-138.
[30] W. Lin, G. Yan and Y. Shi, "Dynamic Multi-Attribute Group Decision Making Model Based on Generalized Interval-Valued Trapezoidal Fuzzy Numbers", Cybernetics and Information Technologies, Vol. 14, No. 4, 2014, pp. 11-28.
[31] A. Parasuraman, V.A. Zeithaml and L.L. Berry, "SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring perceptions of service quality", Journal of Relaiting, Vol. 64, 1998, pp. 2–40.