بررسی مقایسه‌ای تاثیر میراگرهای اصطکاکی-دورانی، ویسکوالاستیک، TADAS بر پاسخ لرزه ای سازه‌ها

نوع مقاله: مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه عمران، دانشگده فنی و مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22075/jme.2019.14484.1433

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل رفتار سازه‌ها در برابر بارهای جانبی نظیر زلزله، استفاده از میراگرها در سازه‌ها به منظور کنترل و بهبود پاسخ‌های سازه‌ای رو به گسترش است. در این بررسی تاثیر میراگرهای اصطکاکی دورانی، ویسکوز و TADAS بر رفتار و پاسخ های سازه ی قاب خمشی فولادی هشت طبقه با کاربری مسکونی واقع در مشهد مورد بررسی قرار گرفت. این سازه ها در دو حالت مجهز به میراگر و بدون میراگر با هم مقایسه شدند. جهت اعمال نیروی زلزله از هفت تاریخچه‌ی زلزله استفاده شد. تاریخچه‌ی زلزله‌های مورد استفاده به کمک روش مجذور مجموع مربعات بدست آمد و با طیف خاک نوع سه همپایه شد. سپس هر یک از سازه ها تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی در نرم افزار SAP2000 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این بررسی تغییر مکان طبقات، برش پایه و منحنی هیسترزیس هر طبقه به منظور تعیین تاثیر میراگرها بر رفتار سازه های مورد نظر ارزیابی شد. نتایج بدست آمده از بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بررسی سازه مجهز به میراگر، مشخصات میراگرها باید بر اساس رفتار هر طبقه تنظیم شود و تنظیم میراگر با توجه به رفتار کلی سازه نامناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of friction rotational damper, viscoelastic and TADAS on the structures seismic behaviour

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghalehnovi 1
  • Arash Karimipour 2
  • Jamshid Azad darmian 3
1 Civil Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN.
2 Department of civil engineering, Faculty of engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of civil engineering, Faculty of engineering, Ferdowsi university of Mashhad, mashhad, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of controlling the behavior of structures against lateral loads such as earthquakes, the use of dampers in structures is needed to control and improve the structural responses. In this study, the effect of rotational, viscous, and TADAS frictional damper on the behavior and responses of the 8-story steel frame structure with residential use in Mashhad was investigated. These structures were compared in two cases equipped with a damper and without a damper. Seismic earthquake history was used to apply earthquake force. The history of the earthquakes used was obtained by squared squares method and was matched with the soil type 3 soil. Then each of the structures was studied under the analysis of nonlinear time history in SAP2000 software. In this study, the maximum story displacement, the basic shear and the hysteresis curve of each floor were evaluated to determine the effect of dampers on the behavior of the structures. The results of the investigations show that in the study of the structure equipped with the damper, the specifications of the dampers should be based on the behavior of each floor and the adjustment of the damper according to the overall behavior of the structure is inappropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rotational friction damper
  • viscous damper
  • TADAS damper
  • nonlinear analysis
  • hysteresis curve