تحلیل عددی اثر تغییرات شتاب گرانشی بر نشست ذرات معلق در مسیرهای هوایی نای-برونشی انسان: شبیه سازی محاسباتی سه بعدی

نوع مقاله: مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 دانشیار مهندسی پزشکی/دانشگاه تهران

10.22075/jme.2019.16493.1645

چکیده

در جهت پیش‌بینی ایجاد برخی بیماری‌های تنفسی و آثار آنها در مجاری و یا پیش‌بینی دوز و اثر داروهای تنفسی جهت کنترل یا درمان این بیماری‌ها، بحث رسوب آئروسل‌های دارویی و ذرات بیماری‌زا مطرح می‌شود. از جمله عوامل مؤثر بر رسوب ذرات در مجاری تنفسی می‌توان به الگوی تنفس و جریان در مجاری، اندازه و چگالی ذرات، هندسه مجاری و نیروی گرانش وارد بر این ذرات اشاره کرد. در این مطالعه، به بررسی اصلاح و تغییر الگوی جریان در مجاری تنفسی با اعمال شروط مرزی متفاوت در خروجی و تأثیر این الگوهای مختلف جریان بر روی رسوب ذرات آهن پرداخته شد. با حفظ برخی از این الگوها، به‌طور همزمان تأثیر جهت اعمال و مقدار نیروی گرانش (از شرایط گرانش ناچیز تا حالت معمول روی سطح زمین) بر این ذرات، بررسی شد. از دو سرعت ورودی جریان 2 و 4 متر بر ثانیه به‌منظور تغییر در ماهیت جریان سیال از آرام به آشفته استفاده شد و دو اندازه ذره 4 و 8 میکرونی برای ذرات آهن فرض شد. نتایج، افزایش رسوب ذرات با افزایش مقدار نیروی گرانش و تأثیر تغییر جهت این نیرو از حالت هم‌راستا با جریان ورودی (جهت X) به حالت عمود بر جریان ورودی (جهت Y) را به‌عنوان عامل مؤثر در تشدید این افزایش نشان داد. الگوی جریان اصلاح‌شده در مجاری که عاری از جریان‌های بازگشتی و جریان‌های ثانویه می‌باشد، مقادیر این رسوب را کاهش داد و عکس این نتیجه را با افزایش اندازه ذرات آهن به‌همراه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of the effects of gravitational acceleration on aerosol deposition in the human trachea-bronchial airways: A 3D Computational Simulation

نویسندگان [English]

  • Yusuf Binabaji 1
  • Bahman Vahidi 2
1 MSc student
2 Associate Professor/University of Tehran
چکیده [English]

The deposition of pharmaceutical aerosols and pathogenic particles are considered when predicting certain pulmonary disorders or determining the dose of respiratory drugs in order to control and manage the diseases. The breathing and flow pattern, particle size and density, airways geometry and the gravitational force exerted on the particles are among the factors contributing to the deposition in the respiratory tract. In this study, modification of the flow pattern in the respiratory tract was investigated by applying different boundary conditions on the outlet and the effects of various flow patterns on the deposition of the iron particles was studied. Keeping some of these patterns, the impact of exerting gravitational forces with different directions and values (from the microgravity to normal condition on the earth) on the particles was examined. The inflow with velocities of 2 and 4m/s was used in order to change the nature of the flow from laminar to turbulent. Two particle sizes of 4 and 8 microns for iron particles were assumed. As a result, deposition of particles increased with an increase in the gravitational force and the effect of changing the direction of the gravity from the X direction (aligned with the flow direction) to the Y direction (perpendicular to the flow) was shown to be a significant factor in a further increase of particle deposition. The modified flow pattern which was free of any reverse and secondary flow, has reduced the deposition values and resulted in an opposite effect increasing the size of iron particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofluid mechanics
  • Aerosol
  • Computational fluid dynamics
  • trachea-bronchial airways