مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد با اندازه صحیح سفارش

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشگاه تهران-پردیس دانشکده های فنی - دانشکئه مهندسی صنایع

چکیده

در این مطالعه یک مدل مقدار سفارش اقتصادی برای اقلام رو به رشد ارائه شده است. در این سیستم موجودی شرکت اقلامی را خریداری می‌کند که این اقلام مانند دام و طیور، بعد از طی یک مدت زمانی رشد کرده و به وزن ایده آل خود می‌رسند. سپس شرکت این اقلام را برای مصرف مشتریان ذبح و به فروش می‌رساند. در این مطالعه کمبود اقلام مجاز نبوده و تعداد سفار‌ش‌ها باید مقدارشان عدد صحیح باشد. با توجه به این موارد، ما یک مسئله برنامه‌ریزی غیرخطی عددصحیح را برای این سیستم موجودی فرموله کرده‌ایم. در این مدل فرض شده است اقلام با یک تابع که تقریب خطی دارند رشد کرده و بعد از رسیدن به یک وزن ایده آل برای مصرف آماده می-شوند. ما ثابت کردیم که مدل ارائه شده یک مسئله برنامه‌ریزی محدب است و برای آن یک جواب بهینه بدون توجه به عددصحیح بودن سفارش بدست آوردیم. سپس با توجه به مقدار بدست آمده، یک الگوریتم پیشنهادی برای جواب بهینه با فرض عددصحیح بودن سفارش بیان کردیم. در خاتمه ما از یک مثال عددی فرضی برای تشریح و بیان کارآیی مدل پیشنهادی و الگوریتم حل استفاده کردیم. همچنین یک تحلیل حساسیت برای تمام پارامترهای مسئله انجام شده است که تأثیر هر یک از این پارامترها را بر روی مقدار تابع هدف و مقدار سفارش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Order Quantity for Growing Items with Discrete Orders

نویسندگان [English]

  • Amirhossein Nobil 1
  • Ata Allah Taleizadeh 2
1 Islamic Azad University
2 Scholl of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

This paper presents an economic order quantity model (EOQ) for growing items. In this inventory system, a buyer orders those items such as livestock and poultry, after a period of time grow and reach their ideal weight. Then, the company slaughters and sells items to customers. Shortage is not allowed and the order number must be integer values. Due to this, we have an integer non-linear programming problem and assumed that the items with a linear approximation grow and after reaching to the ideal weight become ready for consumption. We proved that the proposed model is a convex programming problem to obtain an optimal solution regardless of the integer of the order. Then, according to the value obtained, a solution algorithm for integer optimal solution is developed. At the end, we use a hypothetical numerical example to explain and express the proposed model and solution method. Also, we've done a sensitivity analysis showing the impact of each parameter on the objective function and order quantity values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic order quantity
  • growing items
  • integer non-linear programming
  • exact algorithm
[1] A.H. Nobil and A.A. Taleizadeh, "A single machine EPQ inventory model for a multi-product imperfect production system with rework process and auction", International Journal of Advanced Logistics, Vol. 5, No. 3-4, September 2016, pp. 141-152.
[2] A.H. Nobil, A.H.A. Sedigh and L.E. Cárdenas-Barrón, "A multi-machine multi-product EPQ problem for an imperfect manufacturing system considering utilization and allocation decisions", Expert Systems with Applications, Vol. 56, September 2016, pp. 310-319.
[3] J. García-Laguna, L.A. San-José, L.E. Cárdenas-Barrón and J. Sicilia, "The integrality of the lot size in the basic EOQ and EPQ models: applications to other production-inventory models", Applied Mathematics and Computation, Vol. 216, May 2010, pp. 1660-1672.
[ 4]  عطاءالله طالعیزاده و امیرحسین نوبیل، « تعیین اندازه انباشته با در نظر گرفتن کالاهای معیوب تحت محدودیت و هزینه احداث فضا»، مجلۀ مدلسازی در مهندسی، دوره 15 ، شماره 51 ، زمستان 1396 ، صفحه 43 - 50 .
[ 5] ساموئل یوسفی و مصطفی جهانگشای رضائی، " ارائه مدل ترکیبی برای انتخاب تأمین کنندگان کارا در محیط رقابتی و تحت عدم قطعیت تقاضا "، مجلۀ مدلسازی در مهندسی، دوره 15 ، شماره 51 ، زمستان 1396 ، صفحۀ 299 - 317 .
[ 6] عطاءالله طالعیزاده و زاهده چراغی، "قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تأمین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازیها "، مجله مدلسازی در مهندسی، دوره 13 ، شماره 42 ، پاییز 1394 ، صفحه 135 - 149 .
[7] A.A. Taleizadeh, B. Mohammadi, L.E. Cárdenas-Barrón and H. Samimi, "An EOQ model for perishable product with special sale and shortage", International Journal of Production Economics, Vol. 145, No. 1, September 2013, pp. 318-338.
[8] G. Dobson, E.J. Pinker and O. Yildiz, "An EOQ model for perishable goods with age-dependent demand rate", European Journal of Operational Research, Vol. 257, No. 1, February 2017, pp. 84-88.
[9] T. Avinadav, T. Chernonog, Y. Lahav and U. Spiegel, "Dynamic pricing and promotion expenditures in an EOQ model of perishable products", Annals of Operations Research, Vol. 248, No. 1-2, January 2017, pp. 1-17.
[10] J.J. Liao, K.N. Huang and K. J. Chung, "Optimal pricing and ordering policy for perishable items with limited storage capacity and partial trade credit", IMA Journal of Management Mathematics, Vol. 24, No. 1, March 2012, pp. 45-61.
[11] O. Boxma, D. Perry and S. Zacks, "A fluid EOQ model of perishable items with intermittent high and low demand rates", Mathematics of Operations Research, Vol., 40, No. 2, August 2014, pp. 390-402.
[12] S.K. Goyal and B.C. Giri, "Recent trends in modeling of deteriorating inventory", European Journal of operational research, Vol. 134, No. 1, Octebor 2001, pp. 1-16.
[13] M. Bakker, J. Riezebos and R.H. Teunter, "Review of inventory systems with deterioration since 2001", European Journal of Operational Research, Vol. 221, No. 2, September 2012, pp. 275-284.
[14] J. Rezaei, "Economic order quantity for growing items", International Journal of Production Economics, Vol. 155, September 2014, pp. 109-113.