استحکام نهایی ورق تقویت شده تحت خوردگی حفره‌ای و ترک مورب تحت فشار تک سویه

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده

یک سازه در طول عمر خود دچار عیوبی می شود که نقش آن ها در استحکام سازه ای می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عیوب سازه ای ترک های سازه ای و خوردگی می باشد که در اثر عوامل مختلف به وجود می آیند و گسترش می یابند. پیش بینی استحکام نهایی ورق های خورده شده و دارای ترک یک موضوع مهم برای تخمین عمر سازه ها می باشد. در این مطالعه از روش غیرخطی اجزای محدود (FEM) برای تحلیل استحکام نهایی ورق فولادی تقویت شده با خوردگی حفر ه ای و ترک پرداخته شده است. پارامتر های موثر شامل طول ترک، زاویه ترک، چگالی خوردگی حفره ای و تعداد حفره ها می باشند. نتایج نشان داده می شود که استحکام نهایی با افزایش طول ترک و افزایش زاویه ترک نسبت به لبه بارگذاری شده، کاهش می یابد. کاهش استحکام نهایی در ورق متوسط به DOP و تعداد حفره بستگی دارد. همچنین در تاثیر همزمان این عیوب، کاهش استحکام نهایی ورق منجر به قانون جمع آثار نمی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ultimate strength of stiffened plate with pitting corrosion and inclined crack under uniaxial compression

نویسندگان [English]

  • Mostafa Kazemi 1
  • Ahmad Rahbar Ranji 2
  • Milad Mahdianpour 1
1 Faculty of Marine Engineering, Amirkabir University of Technology
2 Faculty of Marine Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

A structure encounters some defects during its lifetime that their role in structure’s strength must be surveyed . These structural defects as structural corrosion, corrosion and crack are created and expanded by various factors . Predicting residual strength of plate with damages such as cracking and corrosion is important for service life estimation of aged structures . A series of nonlinear finite element method (FEM) is employed for ultimate strength analysis of steel stiffened plates with pitting corrosion and crack . Influential parameters are including crack length, crack angle , pitting corrosion density and number of pits . It is found that ultimate strength is reduced by increasing crack length and crack angle relative to the loaded edge . Reduction of ultimate strength in intermediate plate depends on number of pitting and DOP . Reduction of ultimate strength plate in the effect of these defects dose not obey superposition principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''Ultimate Strength ''
  • '' Inclined Crack''
  • ''Pitting Corrosion''
  • ''Stiffened Plate''
[1] D.T. Chapkis, "Simulation of pitting corrosion of hull plating under static loading", Trudy TSNIIMF, Vol. 82, 1967, pp. 34-50.
[2] J.K. Paik, J.M. Lee and M.J. Ko, "Ultimate compressive strength of plate elements with pit corrosion wastage", Journal of Engineering for the Maritime Environment, Vol. 217, 2003, pp. 185-200.
[3] S. Saad-Eldeen and C. Guedes Soares, "Effect of pitting corrosion on the collapse strength of rectangular plates under axial compression", Analysis and Design of Marine Structures, Vol. 65, 2009, pp. 231-236.
[4] Z. Nouri, M.R. Khedmati and M.M. Roshanali, "Degradation of the compressive strength of unstiffened/stiffened steel plates due to both-sides randomly distributed corrosion wastage", Latin American Journal of solids and structure, Vol. 6, No. 4, 2010, pp. 335-367.
[5] X. Jiang and C. Guedes Soares, "Ultimate Capacity of rectangular plates with partial depth pits under uniaxial loads", Marine Structures, Vol. 26, No. 1, 2011, pp. 27-41.
[6] A. Rahbar-Ranji and A. Zarookian, "Ultimate strength of stiffened plates with a transverse crack under uniaxial compression", Ships and Offshore Structures, Vol. 10, No. 4, 2014, pp. 416-425
[7] A. Rahbar-Ranji, N. Niamir and A. Zarookian, "Ultimate strength of stiffened plates with pitting corrosion", International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, Vol. 7, No. 3, 2015, pp. 509-525.
[8] C. Chong, P. Yang and T. Xia, "Assessment of residual ultimate strength of cracked steel plates under longitudinal compression", Ocean Engineering, Vol. 121, 2016, pp. 178-183.
[9] C. Chong, P. Yang, Ch. Li and T. Xia,"Ultimate strength characteristics of cracked stiffened plates subjected to uniaxial compression", Thin–Walled Structures, Vol. 113, 2017, pp. 27-38.
[10] J. Zhang, XH. Shi and CG. Soares, "Experimental analysis of residual ultimate strength of stiffened panels with pitting corrosion under compression", Engineering Structures, Vol. 152, 2017, pp. 70-86.
[11] بهنام عاقبتی و یاسر شریفی، «تأثیر خوردگی حفره‌ای در برآورد ظرفیت باربری ورق‌های فولادی تحت تنش فشاری تک‌محوره»، مجلة مدل‌سازی در مهندسی، دورة 16، شمارة 55، 1397، صفحة 221-234.
[12] علی حیدری، داود توکّلی و پویان فخاریان، «تقریب مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی»، مجلة مدل‌سازی در مهندسی، دورة 11، شمارة 35، 1392، صفحة 49-62.
[13] محمّد حیدری رارانی، شهرام حسینی و کیوان ترابی، «حلّ دقیق برای معادلات فرکانسی ارتعاشات آزاد شعاعی و عرضی یک ورق دایره‌ای با شرایط مرزی مختلف»، مجلة مدل‌سازی در مهندسی، دورة 15، شمارة 50، 1396، صفحة 169-178.
[14] T. Yao, M. Fujikubo and D. Yanagihara, "On loading and boundary conditions for buckling/plastic collapse analysis of continuous stiffened plate by FEM", Proceedings of the 12th Asian technical exchange and advisory meeting on marine structures, Vol. 98, 1998, pp. 305-314.
[15] J.K. Paik, B.J. Kim and J.K. Seo, "Methods for ultimate limit state assessment of ships and ship-shaped offshore structures", Part II stiffened panels. Ocean Engineering, Vol. 35, No. 2, 2008, pp.271-280.
[16] J.K. Paik and B.J. Kim, "Ultimate strength formulations for stiffened panels under combined axial load, in-plane bending and lateral pressure", a benchmark study. Thin-Walled Structures, Vol. 40, No. 1, 2002, pp. 45-83.
[17] A. Rahbar-Ranji, "Elastic buckling strength of corroded steel plates", Sadhana-Academy Proceedings in Engineering Sciences, Vol. 38, No.1, 2013, pp. 89-99.
[18] A. Eslami-Majd and A. Rahbar-Ranji, “Comparison of different modeling approaches for dynamic analysis of corroded plates”, Proceedings of the 6th International Conference on Marine Structures, 2017, pp. 573-582.
[19] A. Rahbar-Ranji, "Ultimate strength of corroded steel plates with irregular surface under in-plane compression", Ocean Engineering, Vol. 54, 2012, pp. 261-269.