دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، پاییز 1399 
10. استفاده از مدل شکنندگی در تخمین عمر مفید باقیمانده (مطالعه موردی: سیستم بارگیری معدن مس سونگون)

آوات قم قلعه؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکائی؛ عباس برآبادی؛ علی نوری قراحسنلو