دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، بهار 1399 
9. کنترل برداری غیرمستقیم سرعت ماشین القایی مبتنی بر اینورتر دو-سه‌ سطحی

صفحه 127-141

10.22075/jme.2019.17166.1685

محمدجواد غاضی اردکانی؛ مجید حسین پور؛ مهدی شاهپرستی؛ مهدی سیاهی