تحلیل خرابی پیش رونده سیستم قاب خمشی دارای ستون‌های صلیبی نیمه مدفون در بتن

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، واحد ارومیه، دانشگاه آزاداسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

آسیب موضعی ناشی از حذف یک یا چند المان باربر سازه‏ای باعث خرابی به صورت زنجیره ای در سازه گسترش یافته و باعث خرابی بخشی از سازه، افزایش خسارت و در نهایت موجب فروپاشی کلی سازه ‌می‌شود. بیشتر ساختمان‌ها بدون در نظرگرفتن مقدار آسیب‌پذیری آن‏ها در برابر چنین بارهایی طراحی و ساخته می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی خرابی پیش رونده در سیستم قاب خمشی در یک ساختمانی 12 طبقه و 3 دهانه به دو صورت متفاوت می‌باشد. این قاب یک‌بار با ستون‏های صلیبی تنها و بار دیگر حالتی که در 2 طبقه ابتدایی آن از ستون های صلیبی نیمه مدفون در بتن استفاده شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر تعداد طبقات کامپوزیت تحتانی بر رفتار کلی قاب و تاثیر تغییر سیستم سازه‌ای در ارتفاع سازه از حالت قاب کامپوزیت به قاب فولادی، از نرم افزار SAP2000 برای تحلیل استاتیکی غیرخطی و بررسی شکل‌پذیری استفاده شده است. همچنین تحلیل دینامیکی غیر خطی دو سازه مذکور نیز در نرم افزار OpenSees تحت بارگذاری توصیه شده توسط آیین نامه GSA صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می‌دهد که ستون مجاور به ستون حذف شده، بیشترین نیروی محوری را متحمل می‌شود و احتمال خرابی در این ستون بیشتر از سایر ستون‌های موجود در طبقه اول می‏باشد. لذا این ستون باید با ضریب اطمینان بالاتری در سازه طراحی شود. همچنین تیر واقع در دهانه میانی طبقه اول در قاب کامپوزیت دارای بیشترین مقدار پارامتر DCR بوده و احتمال خرابی آن از سایر تیرها بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Progressive Collapse Analysis of Moments Resisting Frames with Cruciform Columns Semi-Buried in Concrete

نویسندگان [English]

  • , Ashkan KhodaBandehLou 1
  • Ehsan Hatami Lourzini 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Ph.D. Student, Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Local damage caused by the removal of one or more elements in structures lead to progressive collapse and results in partly damage to the structure, increasing damage rate and total collapse of the structure. Most buildings are designed and constructed regardless of their vulnerability to such loads. The purpose of this study is to investigate the progressive collapse in the moment frame system in a 12-story building with three openings in two different states. The frame is firstly studied with single cross columns and secondly considering two first floors using semi-buried cross columns in concrete. In order to investigate the effect of the number of lower composite floors on the overall behavior of the frame and the effect of system changes on the height of the structure from the composite frame to the steel frame, the SAP2000 software has been used for nonlinear static analysis and the deformability was studied. Dynamic nonlinear analysis of the two structures is also was performed using OpenSees software under the loading recommendation by the GSA code. The results of the analysis show that the adjacent column to the removed column bears the largest axial force and the probability of failure in this column is more than the other ones in the first floor. Therefore, this column should be designed with a higher safety factor. Also, the beam located in the middle of the first floor in the composite frame has the highest DCR and its probability of failure is greater than the other beams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progressive collapse
  • Cruciform Column
  • steel moment frame
  • Nonlinear static analysis
  • OpenSees