دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، اردیبهشت 1400، صفحه 1-138 
تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

صفحه 53-66

10.22075/jme.2020.20308.1895

تقی بارفروشی؛ اسماعیل عابدینی؛ میثم جعفری نوکندی


مدل سازی و پیش بینی نقطه اشتعال ترکیبات هیدرو کربنی با استفاده از شبکه عصبی

صفحه 109-116

10.22075/jme.2020.20796.1924

حمیدرضا میرشاهولد؛ رامین قاسمی اصل؛ ناهید رئوفی؛ مهرداد ملک زاده دیرین