دوره و شماره: دوره 19، شماره 64، بهار 1400 
5. تسویه هماهنگ بازارهای رقابتی برق و گاز مستقل

10.22075/jme.2020.20308.1895

تقی بارفروشی؛ اسماعیل عابدینی؛ میثم جعفری نوکندی


10. مدل سازی و پیش بینی نقطه اشتعال ترکیبات هیدرو کربنی با استفاده از شبکه عصبی

10.22075/jme.2020.20796.1924

حمیدرضا میرشاهولد؛ رامین قاسمی اصل؛ ناهید رئوفی؛ مهرداد ملک زاده دیرین