دوره و شماره: دوره 19، شماره 67، دی 1400، صفحه 1-262