شناسایی مکان و شدت آسیب در یک نمونه سکوی شابلونی واقع در خلیج فارس با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مدیر گروه، گروه صنایع دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

4 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سکوی فروزان یکی از مهم‌ترین سکوهای فراساحلی ایران است که در مرز مشترک ایران با عربستان سعودی قرار دارد. با گذشت زمان، احتمال وجود آسیب در اعضای این سکو بیشتر می‌گردد. افزایش میزان آسیب در نتیجه عدم شناسایی به‌موقع آن به‌ویژه در نواحی حساس نظیر عرشه، اتصالات و ناحیه پاشش که بیشتر در معرض آسیب هستند منجر به افزایش خسارات احتمالی می‌گردد. یکی از پرکاربردترین روش‌های پایش سلامت سازه‌ها، شاخص خرابی مبتنی بر انرژی کرنشی مودال است که به نام شاخص استابس شناخته می‌شود. در سالیان اخیر، اصلاحاتی بر نسخه اولیه این روش صورت گرفته که یکی از آن‌ها، در نظر گرفتن فرکانس‌های طبیعی در تعیین مکان آسیب است. در این مقاله با استفاده از روش انرژی کرنشی مودال بهبود یافته و با در نظر گرفتن فرکانس‌های طبیعی در تعیین مکان آسیب، به شناسایی مکان و تعیین شدت آسیب در سکوی فروزان پرداخته خواهد شد. یکی از تفاوت‌های این تحقیق با تحقیقات مشابه، تعداد زیاد اعضای سکوی واقعی است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که روش بهبود یافته دقت بالاتری در مکان‌یابی آسیب نسبت به روش اولیه (شاخص استابس) دارد. همچنین، آسیب‌های تکی و چندگانه، با شدت کم و زیاد، توسط این روش با دقت مناسبی پیش‌بینی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying damage location and severity in a template platform located in Persian Gulf using the Improved modal strain energy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alavinezhad 1
  • Madjid Ghodsi Hassanabad 2
  • mohammad javad ketabdari 3
  • Masoud Nekooei 4
1 Department of Marine Industries, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Head of Marine Industries Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Marine Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Foroozan platform is one of the most important Iranian offshore facilities lies along the border of Iran and Saudi Arabia. As time passes by, the possibility of presence of some damage in the structural members of this platform increases. As a consequence of these damages, the operation of the platform may be disrupted and if the damage grows, especially in sensitive areas such as deck, joints or splash zone that are prone to failure, cause more damage in the future. This highlights the necessity of structural health monitoring of this platform. One of the most common structural health monitoring techniques is the modal strain energy-based damage index which is known as Stubbs index. In recent years, modifications have been made to original version of this index, one of which is to consider the natural frequencies in determining the location of damage. In this paper, using the improved modal strain energy method and considering the natural frequencies in determining the location of damage, the location and severity of damage in the Foroozan platform have been identified. One of the differences between this study and similar studies is the large number of elements of this real platform. The results showed that the improved method has a higher accuracy in locating the damage than the original method (Stubbs index). Also, single and multiple damages, with low and high intensity, were predicted with appropriate accuracy by this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Offshore platforms
  • Splash zone
  • Damage detection
  • Improved modal strain energy
  • Stubbs index
]1[ زهرا تبریزیان، مرتضی حسینعلی بیگی و غلامرضا قدرتی امیری، "تشخیص آسیب در سازه‌های فلزی با استفاده از اطلاعات خیز استاتیکی و الگوریتم ژنتیک"، مجله مدل سازی در مهندسی، دوره 13، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 147-158.
]2[ محمد رضا تابش پور و علی بخشی، "تحلیل مود شکست و شاخص خرابی سازه‌های بتنی در زلزله"، مجله مدل‌سازی در مهندسی، دوره 1، شماره 15، زمستان 1386، صفحه 59-70.
]3[ سید امیر فرهاد قاضی میر سعید، محسن معدنی و مهدی زارع، "بهبود سیستم پایش سلامت سازه در شناسایی محل ترک های ریز تیز با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر دیجیتال" ، مجله مدل‌سازی در مهندسی، دوره 17، شماره 58، پاییز 1398، صفحه 305-316.
[4] S. W. Doebling, C. R. Farrar, M. B. Prime, and D. W. Shevitz, "Damage identification and health monitoring of structural and mechanical systems from changes in their vibration characteristics: A literature review", Los Alamos National Laboratory, 1996.
]5[ محمد رضایی پژند و سید روح اله موسوی، "ترک یابی در سازه‌های مستوی با الگوریتم ژنتیک"، مجله مدل سازی در مهندسی، دوره 12، شماره 18، پاییز 1388، صفحه 23-37.
[6] S. Wang, and M. Xu, "Modal strain energy-based structural damage identification: a review and comparative study", Structural Engineering International, vol. 29, pp. 234-248, 2019.
[7] J. K. Vandiver, "Detection of structural failure on fixed platforms by measurement of dynamic response", in Proceedings of the 7th Annual Offshore Technology Conference, 1975.
[8] J. K. Vandiver, "Detection of structural failure on fixed platforms by measurement of dynamic response", Journal of Petroleum Technology, Vol. 29, 1977, pp. 305-310.
[9] R. D. Begg, A. C. Mackenzie, C. J. Dodds and O. Loland, "Structural integrity monitoring using digital processing of vibration signals", Proceedings of 8th Annual Offshore Technology Conference, 1976.
[10] M. E. Wojnarowski, S. G. Stiansen, and N. E. Reddy, "Structural integrity evaluation of a fixed platform using vibration criteria", Proceedings of 9th Annual Offshore Technology Conference, 1977.
[11] P. Cawley, and R. D. Adams, "The location of defects in structures from measurement of natural frequencies", The Journal of Strain Analysis for Engineering Design, Vol. 14, 1979, pp. 49-57.
[12] R. N. Coppolino, and S. Rubin, "Detectability of structural failures in offshore platforms by ambient vibration monitoring", 12th Annual Offshore Technology Conference, 1980.
[13] D. M. Duggan, E. R. Wallace, and S. R. Caldwell, "Measured and predicted vibrational behaviour of Gulf of Mexico platforms", Proceedings of 12th Annual Offshore Technology Conference, 1980.
[14] F. Shahrivar, and G. Bouwkamp, "Damage detection in offshore platforms using vibration information", Journal of Energy Resources Technology, Vol. 108, 1986, pp. 97-106.
[15] S. R. Hansen, and G. N. Vanderplaats, "Approximation method for configuration optimization of trusses", AIAAJ, Vol. 28, 1990, pp. 161-168.
[16] S. Doebling, F. Hemez, M. Barlow, L. Peterson, and C. Farhat, "Selection of experimental modal data sets for damage detection via model update", 34th Structures, Structural Dynamics and Materials Conference, 1993.
[17] J. T. Kim, and N. Stubbs, "Damage detection in offshore jacket structures from limited modal information", International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 5, 1995, pp. 58-66.
[18] N. Stubbs, and J. T. Kim, "An efficient and robust algorithm for damage localization in offshore platforms", International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 5, 1995, pp. 58-66.
[19] C. R. Farrar, and D. V. Jauregui, "Damage detection algoritms applied to experimental and numerical modal data from the I-40 bridge", Los Alamos National Laboratory, 1996.
[20] A. A. Cury, C. C. Borges, and F. S. Barbosa, "A two-step technique for damage assessment using numerical and experimental vibration data", Structural Health Monitoring, Vol. 10, 2010, pp. 1-15.
[21] N. Stubbs, J. T. Kim, and C. R. Farrar, "Field verification of a non-destructive damage localization and severity estimation algorithm", Proceedings of the 13th International Modal Analysis Conference, 1995.
[22] N. Stubbs, and J. T. Kim, "Damage localization in structures without baseline modal parameters", AIAA Journal, Vol. 34, 1996, pp. 1644-1649.
[23] S. Wang, and M. Xu, "Modal strain energy-based structural damage identification: a review and comparative study," Structural Engineering International, vol. 29, 2018, pp. 234-248.
[24] O. S. Salawu, "Detection of structural damage through changes in frequency: a review", Engineering Structures, Vol. 19, 1997, pp. 718-723.
[25] S. Park, N. Stubbs, R. Bolton, S. Choi, and C. Sikorsky, "Field verification of the damage index method in a concrete box‐girder bridge via visual inspection", Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, Vol. 16, 2001, pp. 58-70.
[26] C. R. Farrar, and D. A. Jauregui, "Comparative study of damage identification algorithms applied to a brdige: II. Numerical study", Smart Materials and Structures, Vol. 7, 1998, pp. 720-731.
[27] P. Cornwell, S. W. Doebling, and C. R. Farrar, "Application of the strain energy damage detection method to plate-like structures", Journal of Sound and Vibration, Vol. 224, 1999, pp. 359-374.
[28] J. T. Kim, and N. Stubbs, "Improved damage identification method based on modal information", Journal of Sound and Vibration, Vol. 252, 2002, pp. 223-238.
[29] Y. Y. Li, L. Cheng, L. H. Yam, and W. O. Wong, "Identification of damage locations for plate-like structures using damage sensitive indices: strain modal approach", Computers and Structures, Vol. 80, 2002, pp. 1881-1894.
[30] J. T. Kim, and N. Stubbs, "Nondestructive crack detection algorithm for full-scale bridges", Journal of Structural Engineering, Vol. 129, 2003, pp. 1358-1366.
[31] Y. He-Zhen, L. Hua-jun, and W. Shu-qing, "Damage localization of offshore platforms under ambient excitation", China Ocean Engineering, Vol. 17, 2003, pp. 495-504.
[32] M. Ge, and E. M. Lui, "Structural damage identification using system dynamic properties", Computers and Structures, Vol. 83, 2005, pp. 2185-2196.
[33] H. W. Hu, B. T. Wang, C. H. Lee, and J. S. Su, "Damage detection of surface cracks in composite laminates using modal analysis and strain energy method", Composite Structures, Vol. 74, 2006, pp. 399-405.
[34] A. Alvandi, and C. Cremona, "Assessment of vibration-based damage identification techniques", Journal of Sound and Vibration, Vol. 292, 2006, pp. 179-202.
[35] H. W. Shih, D. P. Thambiratnam, and T. H. Chan, "Vibration based structural damage detection in flexural members using multi-criteria approach," Journal of Sound and Vibration, Vol. 323, 2009, pp. 645-661.
[36] H. Hu, and C. Wu, "Development of scanning damage index for the damage detection of plate structures using modal strain energy method", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, pp. 274-287, 2009.
[37] H. Hu, and C. Wu, "Development of scanning damage index for the damage detection of plate structures using modal strain energy method", Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 23, 2009, pp. 274-287.
[38] R. Loendersloot, T. H. Ooijevaar, L. Warnet, A. de Boer, and R. Akkerman, "Vibration based structural health monitoring of a composite plate with stiffeners", International Conference on Noise and Vibration Engineering (ISMA 2010), 2010.
[39] H. Hu, C. Wu, and W. J. Lu, "Damage detection of circular hollow cylinder using modal strain energy and scanning damage index methods," Computers & Structures, Vol. 89, 2011, pp. 149-160.
[40] S. M. Seyedpoor, "A two stage method for structural damage detection using a modal strain energy based index and particle swarm optimization", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 47, 2012, pp. 1-8.
[41] F. Liu, H. Li, W. Li, and B. Wang, "Experimental study of improved modal strain energy method for damage localisation in jecket-type offshore wind turbines", Renewable Energy, Vol. 72, 2014, pp. 174-181.
[42] S. M. Seyedpoor, and O. Yazdanpanah, "An efficient indicator for structural damage localization using the change of strain energy based on static noisy data", Applied Mathematical Modeling, Vol. 38, 2014, pp. 2661-2672.
[43] S. Wang, F. Liu, and M. Zhang, "Modal strain energy based structural damage localization for offshore platform using simulated and measured data", Journal of Ocean University of China, Vol. 13, 2014, pp. 397-406.
[44] J. T. Kim, and N. Stubbs, "Damage detection in offshore jacket structures from limited modal information", International Journal of Offshore and Polar Engineering, Vol. 5, 1995, pp. 58-66.
[45] Y. Li, S. Wang, M. Zhang, and C. Zheng, "An improved modal strain energy method for damage detection in offshore platform structures", Journal of Marine Science and Application, Vol. 15, 2016, pp. 182-192.
[46] M. Asemani, and A. R. Rabbani, "Oil-oil correlation by FTIR spectroscopy of asphaltene samples", Geosciences Journal, Vol. 20, 2015, pp. 273-283.
[47] [Online]. Available: https://www.nsenergybusiness.com/projects/forouzan-oil-field-expansion/.