طراحی و ساخت روتور برای موتور سوئیچ رلوکتانس برای بهبود پروفایل گشتاور

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی، دانشکاه صنعتی شاهرود، شاهرود ایران

2 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 گروه برق، دانشکده مهندسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله اثر فاصله هوایی غیر یکنواخت روی پروفایل گشتاور موتور سوئیچ رلوکتانسی با چهار قطب روی استاتور و دو قطب روی روتور مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای این منظور دو رتور با استاتور یکسان، طراحی، بهینه سازی و ساخته شده‌است. روتور اول دارای فاصله هوایی یکنواخت در حالت همراستا است و روتور دوم نیز در نیمی از قطب روتور دارای فاصله هوایی یکسانی با حالت قبل است ولی در نیمۀ دیگر قطب، فاصله هوایی می‌تواند غیر یکنواخت باشد. هدف از بهینه‌سازی، رسیدن به پروفایل گشتاور مطلوب است که در سرعت‌های بالا ریپل گشتاور را کاهش و در عین حال گشتاور متوسط مطلوبی داشته باشد. از تحلیل اجزاء محدود برای محاسبۀ پروفایل گشتاور و از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی، استفاده شده‌است. متغیرهای بهینه‌سازی عبارتند از قوس قطب روتور و پهنای یوغ روتور؛ البته در روتور دوم متغیر دیگری که میزان غیر‌‌یکنواختی فاصله هوایی را تعیین می‌کند، نیز اضافه می‌شود. نتایج تحلیل نشان میدهد موتوری که فاصله هوایی غیر یکنواخت دارد، تطابق بیشتری با پروفایل گشتاور مطلوب دارد و نیروهای شعاعی کمتری تولید می‌کند. نتایج آزمایشگاهی نمونۀ ساخته شده با نتایج تحلیلی تطابق بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and construction of a rotor for switched reluctance motor to improve torque profile

نویسندگان [English]

  • Ghassem Faezian 1
  • Ahmad Darabi 2
  • Nader Sargolzaei 3
1 Department of power Engineering, Faculty of Electrical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,
3 Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad university, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this article the effect of non-uniform air gap on a 4/2 switched reluctance motor is studied. In order to do this, two rotors are designed, optimized and fabricated. The first rotor has uniform air gap in aligned position and the second rotor in half of pole is the same as the first but in another half of pole, air gap can be non-uniform. The purpose of optimization is achieving a desired torque profile which reduces torque ripple in high speeds and at the same time increases the average torque. Finite element analysis is used for calculating torque profile and genetic algorithm is used for optimization, both by MATLAB. Optimization variables are rotor pole arc and width of rotor yoke. For the second rotor, another variable which determines the amount of uniformity of air gap is added. The analysis results show that the motor with non-uniform air gap is more coincident with the desired torque profile. Experimental results of prototype motor confirm the analysis results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finite element analysis
  • static torque
  • switched reluctance motor