اثربخشی هزینه و صرفه اقتصادی بر فرایندهای شبکه‌ای با منابع تقسیمی و منابع بازیابی شده از خروجی‌های نامطلوب

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان. ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده ریاضی آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

بسیاری از شرکت‌ها و صنایع تولیدی دارای ساختار زنجیره تامین هستند و محصول نهایی پس از گذراندن چندین مرحله متعدد بدست می‌آید. به طور معمول شرکت‌ها علاوه بر تولیدات مطلوب دارای تولیدات نامطلوبی نیز هستند که بصورت غیربازیابی در نظرگرفته می‌شوند ولی با افزودن بخش اصلاح و بازیافت می‌توان تولیدات نامطلوب آنها را بصورت منابع استفاده نمود که باعث بهبود صرفه اقتصادی و اثربخشی هزینه‌ها می‌شود. هدف این مقاله ارائه مدل‌هایی برای ارزیابی صرفه اقتصادی و اثربخشی هزینه در سیستم‌های زنجیره تامین دو مرحله‌ای است که تولیدات زائد مرحله اول را به منظور پردازش و اصلاح به مرحله دوم داده و پس از اصلاح مجدد به مرحله اول بازگردانده خواهند شد. با بررسی ویژگی‌ مدل‌های پیشنهادی، تاثیر تولیدات میانی نامطلوب بین مراحل بر اثربخشی هزینه و صرفه اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج محاسباتی نشان می‌دهد که مدل‌های ارائه شده در مقایسه با مدل معمول از دقت بالاتری برخوردار بوده و توانایی تشخیص اثربخش هزینه و صرفه اقتصادی درآن بنحو قابل توجهی بهبود یافته است. همچنین امکان بررسی صرفه اقتصادی در تولید همزمان محصولات نیز در مدلهای پیشنهادی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-Effectiveness and Economies of scope on network processes with shared resources and resources recovered from undesirable output

نویسندگان [English]

  • Elham Zaker Harofte 1
  • Faranak Hosseinzadeh Saljooghi 2
1 Department of Mathematics‎, ‎University of Sistan and Baluchestan‎, ‎Zahedan‎, ‎Iran
2 Department of Mathematics‎, ‎University of Sistan and Baluchestan‎, ‎Zahedan‎, ‎Iran
چکیده [English]

Many companies and manufacturing industries produce their final product after going through several stages. Normally, in addition to the desirable products, these companies also have undesirable products that are considered as non-retrieval final products. However, by adding a stage for correction and recycling, their undesirable products can be used as resources, which improves economies of scope and cost-effectiveness. The purpose of this paper is to provide models for evaluating economies of scope and cost-effectiveness in two-stage supply chain systems which undesirable products will be given to the second stage for processing and modification and will be returned to the first stage after re-modification. By examining the characteristics of the proposed models, the effect of undesirable intermediate products between stages on cost-effectiveness and economic efficiency has been measured and evaluated. The results show that the proposed models are more accurate than the conventional model and the ability to effectively distinguish between cost and economic efficiency has been significantly improved. It is also possible to study the economic efficiency in the simultaneous production of products in the proposed models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Two stage supply chain
  • Cost Effectiveness
  • Economies of scope
  • Undesirable intermediate products
  • shared resources
[1] R. W. Shephard, "Indirect production functions. Mathematical systems in economics", Anton Hain, Meisenheim am Glad, January 1974, Vol. 10, pp. 97-108.
[2] R. Färe, S. Grosskopf, and C. A. K. Lovell, "Production Frontiers", Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
[3] A. S. Camanho, ‎‎and R. G. Dyson, "Cost efficiency, production and value-added models in the analysis of bank branch performance", Journal of Operational Research Society, 2005, Vol. 56, pp.483-494.
[4] E. Thanassoulis, M. C. S. Portela, and O. Despic, "Data envelopment analysis: the mathematical programming approachtoe fficiency analysis, H.O. Fried, C.A.K. Lovell, and S.S. Schmidt (Eds.)", The measurement of productive efficiency and productivity growth, New York: Oxford Press, 2008, pp. 251–420.
[5] H. Fukuyama, and R. Khanjani Shiraz, "Cost-effectiveness measures on convex and non-convex technologies", European Journal of Operational Research, Vol. 246, No. 1, October 2015, pp. 307-319‎.
[6] W. J. Baumol. J. C. Panzar, and R. D. Willig, "Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure", New York Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
[7] G. Ferrier, S. Grosskopf, K. Hayes, S. Yaisawarng, "Economies of diversification in the banking industry", Journal of Monetary Economics, Vol. 31, April 1993, pp. 229-249.
[8] A. Berger, J. D. Cummins, M. A. Weiss, H. Zi, "Conglomeration versus strategic focus: Evidence from the insurance industry", Journal of Financial Intermediation, Vol. 9, October 2000, pp. 332-362.
[9] J. D. Cummins, M. Weiss, H. Zi, "Economies of scope in financial services: A DEA bootstrapping analysis of the US insurance industry", Working Paper, Unpublished manuscript, The Wharton School, Philadelphia, PA. January 2003
[10] L. Cherchye, B. De. Rock, and F. Vermeulen, "Analyzing cost-efficient production behavior under economies of scope: A nonparametric methodology", Operations Research, Vol. 56, No. 1, Jan- Feb 2008, pp. 204-221.
[11] K. Lee, K. Chun, and J. Lee, "Reforming the hospital service structure to improve efficiency: Urban  hospital specialization", Health Policy, Vol. 87, 2008, pp. 41-49.
[12] K. De. Witte, and R. C. Marques, "Designing performance incentives, an international benchmark study in the water sector", Central European Journal of Operations Research, Vol. 18, June 2010, pp. 189-220.
[13] D. C. Ferreira, R. C. Marques, and A. M. Nunes, "Economies of scope in the health sector: The case of Portuguese hospitals", European Journal of Operational Research, Vol. 266, 2018, pp. 716–735.
[14] L. Zeinalzadeh, A. R. Kazemi Matin, and R. F. Saen, "Economies of scope in two-stage production systems: A data envelopment analysis approach", RAIRO Operations Research, Vol. 52, 2018, pp. 335-349
[15] علی نعیمی صدیق ، کمال چهار سوقی و مجید شیخ محمدی، " طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تأمین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری"، مجله مدل‌سازی در مهندسی، دوره 10، شماره 29، 1391، صفحه 19-31.
[16] امیر رحیمی و فرانک حسین زاده سلجوقی، " کارایی هزینه و بازده به مقیاس در یک زنجیره تأمین شبکه دو مرحله‌ای: مطالعه موردی شرکت نوشیدنی در ایران"، مجله مدل‌سازی در مهندسی، سال 16، 1397، صفحه 63-76.
 [17] K. Govindan, H. Soleimani, and D. Kannan, "Reverse logistics and closed-loop supply chain: A comprehensive review to explore the future", European Journal of Operational Research, 240, 2015, pp.603-626.
[18] منیژه جهانی صیادنویری، سهراب کردرستمی و علیرضا امیرتیموری، "کارایی هزینه زنجیره تأمین حلقه بسته در حضور عوامل دو نقشی و نامطلوب"، پژوهشهای نوین شماره 9، 1396، صفحه 5- 15.
[19] S. Huang, C. Yang, and X. Zhang, "Pricing and production decisions in dual-channel supply chains with demand disruptions", Computers and Industrial Engineering, Vol. 62, 2012, pp. 70-83.
[20] R. Z. Farahani, S.Rezapour, T. Drezner, and S. S.Fallah, "Competitive supply chain network design: An overview of classifications, models, solution techniques and applications", Omega, Vol. 45, 2014, pp.92-118.
[21] M. M. Seyed Esfahani, M. Biazaran, and M. Gharakhani, "A game theoretic approach to coordinate pricing and vertical co-op advertising in manufacturer–retailer supply chains", European Journal of Operational Research, Vol. 211, 2011, pp. 263–273.
[22] C. H. Wu, C. W. Chen, and C. C. Hsieh, "Competitive pricing decisions in a two-echelon supply chain with horizontal and vertical competition", International Journal of Production Economics, Vol. 135, 2012, pp. 265-274.
[23] منیژه جهانی صیادنویری، سهراب کردرستمی و علیرضا امیرتیموری، "کارایی هزینه زنجیره تأمین حلقه بسته در حضور عوامل دو نقشی و نامطلوب"، مجله مدل‌سازی در مهندسی، شماره 9، 1396، صفحه 5- 15.
[24] حامد فلاح، حمیدرضا اسکندری، سید حسام‌الدین ذگردی و سید کمال چهارسوقی، " ارائه مدل دوسطحی طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته در شرایط عدم قطعیت و رقابت بین زنجیره‌ای؛ حل با رویکرد تجزیه بندرز"، مجله مدل‌سازی در مهندسی، شماره 49، 1396، صفحه 201-215.
[25] J. Wu, P. Yin, J. Sun, J. Chu, and L. Liang, "Evaluating the environmental efficiency of a two-stage system with undesired outputs by a DEA approach: An interest preference perspective", European Journal of Operational Research, Vol. 254, No. 3, November 2016, pp. 1047-1062.
[26] J. Wu, Q. Zhu, J. Chu, and L. Liang, "Two-stage network structures with undesirable intermediate outputs reused: A DEA Based Approach", Computational Economics, Vol. 46, No. 3, April 2015, pp. 455-477.
[27] M. Khaleghi, G. Jahanshahloo, M. Zohrehbandian, and F. H. Lotfi, "Return to scale and scale elasticity in two stage DEA", Mathematical and Computational Applications, Vol. 17, No. 3, December 2012, pp. 193-202,