دوره و شماره: دوره 19، شماره 66، مهر 1400، صفحه 1-173