بکارگیری شبیه‌سازی یکپارچه وسایل‌نقلیه و عابرین‌پیاده در ارزیابی سیاست‌گذاری‌های قطارشهری (مطالعه موردی قطعه‌ای از خط یک متروی تهران)

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

2 مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور فنی و عمرانی مرکز مطالعات شهر تهران

چکیده

ارتباط مستقیم و پیوستۀ مسافرین و وسایل‌نقلیه عمومی، بعنوان دو عضو اصلی از یک سامانۀ حمل‌ونقل، باعث شده است که هرگونه بهبود و خللی در بهره‌برداری از سیستم-های حمل‌ونقل عمومی اثر مستقیمی بر روی زمان سفر و زمان انتظار مسافرین داشته باشد. همچنین کاهش زمان سفر و انتظار برای مسافرین از جمله عواملی است که باعث افزایش تمایل عابرین‌پیاده بر استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی می‌شود. از طرفی با استفاده از نرم‌افزارهای شبیه‌ساز، که امروزه یکی از قوی‌ترین و قابل‌قبول‌ترین ابزارهای تحلیل سیستم‌ها هستند، می‌توان استراتژی‌های مختلف را شبیه‌سازی نموده و سپس مورد ارزیابی قرار داد. در این پژوهش با استفاده هم‌زمان از نرم‌افزارهای ایمسان و لجیون، اجزا شبکه مورد نظر شامل قطار شهری، ایستگاه‌ها و احجام تردد عابرین پیاده شبیه‌سازی و محدوده ایستگاه قیطریه تا شهید حقانی از خط 1 مترو تهران مدل‌سازی شد. با ساخت مدل بر اساس زمان‌بندی‌های حال حاضر مترو و تغییر زمان‌بندی تردد قطارها مشاهده گردید که با درنظر گرفتن سرفاصله زمانی معادل 5 دقیقه، مجموع زمان انتظار مسافرین حدود 15 درصد نسبت به حالت فعلی کاهش می‌یابد. همچنین کاهش یک دقیقه‌ای سرفاصلۀ زمانی و در نظر گرفتن آن معادل 4 دقیقه، کاهش 45 درصدی در زمان انتظار مسافرین را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the integrated passenger and vehicle simulation in evaluation of subway scheduling strategies (Case study of line one- Tehran subway)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Hosein Dehnad 1
  • Alireza Noori 2
1 University of Qom
2 PhD in Road & Transportation, Manager at urban research and planning center of Tehran
چکیده [English]

Each variation in public transportation system has a direct effect on passengers travel time. It’s due to the integrated, direct and continuous relationship between passengers and public transportation system. In addition to, reduction in travel and waiting time for passengers will increase the use of public transport systems in a metropolitan. On the other hand, now a days, using simulation software, is one of the strongest and most acceptable tools for traffic analysis. In this study the AIMSUN (Advanced Interactive Microscopic Simulator for Urban and non-urban) and Legion software has been used for simulation of pedestrian travel time between a group of urban subway stations from Gheitarieh to Shahid Haqqani. The pedestrian flow in each station, waiting time, boarding, alight and travel time inside the vehicle has been considered too. According to the current schedule of trains, sum of the waiting time for pedestrian will be 15% more than the schedule with 5 minutes headway. Also the 4 minutes headway will cause the 45% decrease in passengers waiting time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation
  • Headway
  • Micro Simulation
  • Passenger waiting time
[1] غلامعلی شفابخش و مهدی محمدی، "شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی"، نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 11، شماره 34، 1392، صفحه 49-62.
[2] P. Thompson, H. Lindstrom, P. Ohlsson, and S. Thompson, "Simulex: analysis and changes for IMO compliance", Proceedings of 2nd international conference: pedestrian and evacuation dynamics, 2003.
[3] P. Å. Olsson, and A. Regan Michael, "A comparison between actual and predicted evacuation times", Safety science, Vol. 38, No. 2, 2001, pp. 139-145.‏
[4] W. K. Chow, and M. N. Candy, "Waiting time in emergency evacuation of crowded public transport terminals", Safety Science, Vol. 46, No. 5, 2008, pp. 844-857.‏
[5] L. I. Yi-Fan, C. H. E. N. Jun-min, J. I. Jie, Z. H. A. N. G. Ying, and S. U. N. Jin-hua, "Analysis of crowded degree of emergency evacuation at “Bottleneck” position in subway station based on stairway level of service", Procedia Engineering, Vol. 11, 2011, pp. 242-251.‏
[6] P. A. Thompson, and E. W. Marchant, "A computer model for the evacuation of large building populations", Fire safety journal, Vol. 24, No. 2, 1995, pp. 131-148.‏
[7] P. A. Thompson and E. W. Marchant, "Testing and application of the computer model ‘SIMULEX’", Fire Safety Journal, Vol. 24, No. 2, 1995, pp. 149-166.‏
[8] H. Klüpfel, "Large scale multi-modal simulation of pedestrian traffic", Transportation Research Procedia, Vol. 2, 2014, pp. 446-451.‏
[9] C. Rogsch, R. Galster, T. Luthardt, and D. Mohr, "The effect of pedestrian placement and pre-movement times on evacuation simulation", Transportation Research Procedia, Vol. 2, 2014, pp. 291-299.‏
[10] G. Chu, J. Sun, Q. Wang, and S. Chen, "Simulation study on the effect of pre-evacuation time and exit width on evacuation", Chinese Science Bulletin, Vol. 51, No. 11, 2006, pp. 1381-1388.‏
[11] M. A. R. K. Bensilum, and D. A. Purser, "Grid flow: An object-oriented building evacuation model combining pre-movement and movement behaviors for performance-based design", Fire Safety Science, Vol. 7, 2003, pp. 941-952.‏
[12] E. Ronchi, "Testing the predictive capabilities of evacuation models for tunnel fire safety analysis", Safety science, Vol. 59, 2013, pp. 141-153.‏
[13] V. Schneider, "Simulating evacuation processes with ASERI", Pedestrian and evacuation dynamics 2001.‏
[14] R. Könnecke, and V. Schneider, "BaSiGo: safety of large scale events–crowd flow modeling of ingress and egress scenarios", Transportation Research Procedia, Vol. 2, 2014, pp. 501-506.‏
[15] L. S. Sun, L. Cui, J. Rong, P. F. Zhao, and W. Luo, "Subway Corridor Curve Effects on Pedestrian Characteristics Based on the Legion Studio-Enabled Simulation", CICTP 2016, pp. 965-975.‏
[16] G. Zhang, Y. Chen, and D. Wu, "Pedestrian Simulation Research of Multi-Mode Transfer Terminals", ICTIS 2011: Multimodal Approach to Sustained Transportation System Development: Information, Technology, And Implementation, 2011. pp. 837-844.‏
[17] C. Arkell, "Legion for AIMSUN: modelling the interactions between pedestrians, light rail and general traffic", Australian Institute of Traffic Planning and Management (AITPM) National Conference, 2017, Melbourne, Victoria, Australia, 2017.‏
[18] NFPA, "130: Standard for Fixed Guide way Transit and Passenger Rail Systems", National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2007.‏
[19] P. Das, , M.Parida, and V. K. Katiyar, "Macroscopic pedestrian flow modelling using simulation technique", International Journal for Traffic and Transport Engineering, Vol. 8, No. 2, 2018.
[20] C. Caramuta, G. Collodel, C. Giacomini, C. Gruden, G. Longo, and P. Piccolotto, "Survey of detection techniques, mathematical models and simulation software in pedestrian dynamics". Transportation research procedia, Vol. 25, 2017, pp. 551-567.‏
[21] S. Sarmady, F. Haron, M. M. Salahudin, and A. Z. H. Talib, "Evaluation of existing software for simulating of crowd at Masjid Al-Haram", Journal Pengurusan Jabatan Wakaf Zakat and Haji, Vol. 1, No. 1, 2007, pp. 83-95.‏
[22] اشکان کیهانی، "شبیه‌سازی سناریومحور عملکرد خطوط سامانه اتوبوس‌های تندرو"، فصلنامه علمی مدیریت ترافیک، شماره 55، 1398. صفحه 119-150.
[23] نیلوفر مطلائی، احمد گلی، مهدی ابطحی و امیر ایزدی، "تأثیر محل وقوع حادثه بر زمان تأخیر"، فصلنامه علمی مدیریت ترافیک، شماره 40، 1395، صفحه 107-122.
 [24] غلامعلی شفابخش و امیر شاه حسینی، "آنالیز حساسیت جریان ترافیک بزرگراه‏های برون شهری نسبت به عوامل هندسی مسیر"، نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 5، شماره 19، 1388، صفحه 23-35.
 [25] علی سلماس نیا، سید امیر حامد حسین زاده و بهنام عبدزاده، "بهینه سازی چند هدفه متوسط زمان سفر در خطوط مترو با در نظر گرفتن توام اثرات مکانی و پراکندگی"، نشریه مدل سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 52، 1397، صفحه 331-345.
[26] S. Garmei, and E. Kashi, "Calibration of Aimsun roundabout model: Pedestrian and vehicles flow", Cogent Engineering, Vol. 6, No. 1, 2019, 1686796.‏
[27] T. Niels, N. Mitrovic, N. Dobrota, K. Bogenberger, A. Stevanovic, and R.Bertini, "Simulation-based evaluation of a new integrated intersection control scheme for connected automated vehicles and pedestrians". Transportation research record, Vol. 2674, No. 11, 2020, 779-793.‏
[28] W. Li, X. Yan, X. Li, and J. Yang, "Estimate Passengers’ Walking and Waiting Time in Metro Station Using Smart Card Data (SCD) ", IEEE Access, Vol. 8, 2020, pp. 11074-11083.‏
[29] M. Ansari Esfeh, S. C.Wirasinghe, S. Saidi and L.Kattan, "Waiting time and headway modelling for urban transit systems–a critical review and proposed approach", Transport Reviews, Vol. 41, No. 2, 2021, pp. 141-163.‏