مدلسازی جامع شرایط نامتعادلی موتور القایی به منظور ارزیابی دقیق عملکرد حالت ماندگار بر ‏اساس شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏‎(CCUF)‎

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی برق قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، ‏دانشگاه ارومیه

2 گروه مهندسی برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله پس از مطالعه‎‌‎ای جامع در بحث نامتعادلی ولتاژ و ذکر معایب بعضی از ‏معیارهای نامتعادلی موجود، به اهمیت در نظر گرفتن زاویه شاخص نامتعادلی ولتاژ ‏مختلط (‏CVUF‏) در تحلیل شرایط نامتعادلی می‎‌‎پردازد. سپس در راستای ارزیابی ‏دقیق عملکرد حالت ماندگار موتور القایی در شرایط نامتعادل، مقاله بر روی شاخص ‏نامتعادلی جریان مختلط (‏CCUF‏) متمرکز شده که این شاخص برگرفته از شاخص ‏نامتعادلی ولتاژ مختلط و شاخص نامتعادلی امپدانس (‏IUF‏) بوده و علاوه بر نامتعادلی ‏ولتاژ تأثیر پارامترهای ماشین را نیز در نظر می‌گیرد. ازآنجاکه پارامترهای ماشین بر ‏عملکرد ماشین در شرایط نامتعادل تأثیر می‌گذارند، شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏با در نظر گرفتن پارامترهای ماشین تخمینی دقیق‎‌‎تر از گشتاور و توان خروجی ‏ماشین به دست می‎‌‎دهد. در این مقاله با تکیه بر شاخص نامتعادلی جریان مختلط ‏بهبود عملکرد ماندگار موتور القایی در شرایط نامتعادل با کوپل کردن دو موتور ‏کوچک‌تر نسبت به یک موتور بزرگ‌تر مورد بررسی و اثبات قرار گرفته است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Modeling of Induction Motor Imbalance Condition to ‎Precise Assessment of Steady State Performance Based on Complex ‎Current Unbalance Factor

نویسندگان [English]

 • Saeed Maghsoodi 1
 • Yusef Kazemi-Sanji 1
 • Mohammad Farhadi-Kangarlu 2
 • Sadjad Galvani 3
1 Ph.D Student, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Iran
2 Faculty of Electrical and ComputerEngineering, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Urmia University, Iran‎
چکیده [English]

After a comprehensive study of voltage unbalance issue, this ‎paper presents the defects of some unbalance factors and ‎concentrates on the importance of considering the angle of ‎complex voltage unbalance factor (CVUF) in order to ‎unbalanced condition assessment. Then, for the sake of precise ‎analyzing of the steady state performance of the induction ‎motor (IM) under unbalanced condition, the paper concentrates ‎on the complex current unbalance factor (CCUF) that consists of ‎complex voltage unbalance factor and impedance unbalance ‎factor (IUF). Therefore, the method considers the effects of ‎induction motor parameters as well. Because, the induction ‎machine parameters affect the performance of the induction ‎motor under unbalanced condition, complex current unbalance ‎factor gives a precise estimation of the electromagnetic torque ‎and the output power of the motor. In this paper, the ‎improvement of the steady state performance of an induction ‎motor under unbalanced condition by coupling small sized ‎induction motors instead of a large one is proved.‎

کلیدواژه‌ها [English]

 • voltage unbalance ‎factor (VUF)
 • ‎induction motor ‎‎(IM)
 • complex ‎voltage unbalance ‎factor (CVUF)
 • ‎complex current ‎unbalance factor ‎‎(CCUF).‎
 • زهرا مروج و جواد آذرخش، " شبیه سازی ‏و‏ طبقه بندی ‏وقایع‏ کیفیت‏ توان‏ با‏ استفاده‏ از‏ شبکه‏ عصبی"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 13، شماره 41، تابستان 1394، صفحه 137- 146.
 • حمیدرضا ایزدفر، " محاسبه جریان و نیرومحرکه مغناطیسی میله های روتور در یک ماشین القایی قفس سنجابی"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 170- 163.
 • محمدیوسف ولی و نیما امجدی، "طراحی و ساخت موتور مغناطیسی خورشیدی برای خودروها"، نشریه مدل‌سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 52، بهار 1397، صفحه 161-149.

[4] O. P. Taiwo, R. Tiako and I. E. Davidson, "An improvement of voltage unbalance in a low voltage 11/0.4 kV electric power distribution network under 3-phase unbalance load condition using dynamic voltage restorer", 2017 IEEE PES PowerAfrica, Accra, 2017.

 [5] B. Gafford, W. Duesterhoeft, and C. Mosher, "Heating of induction motors on unbalanced voltages," Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems, Vol. 78, 1959, pp. 282-286.

[6] S. Deleanu, G. Von Lipinski, M. Iordache, M. Stanculescu, and D. Niculae, "Performance Evaluation of the Three-Phase Induction Motor Operating in Conditions of Unbalanced Voltage Supply", IEEE, 8th International Conference on Modern Power Systems (MPS), July 2019.

[7] J. Williams, "Operation of 3-phase induction motors on unbalanced voltages [includes discussion]", Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems, Vol. 73, 1954, pp. 125-133.

[8] N. Lopatkin, "On the Assessment of Three-Phase Delta Voltages’ Unbalance", 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT), Moscow, Russia, 2020.

[9] J. M. Cullen and J. M. Allwood, "Theoretical efficiency limits for energy conversion devices", Energy, Vol. 35, 2010, pp. 2059-2069.

[10] S. Mahato, S. Singh, and M. Sharma, "Dynamic behavior of a single-phase self-excited induction generator using a three-phase machine feeding single-phase dynamic load", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 47, 2013, pp. 1-12.

[11] N. Roy, H. Pota, M. Mahmud, and M. Hossain, "Key factors affecting voltage oscillations of distribution networks with distributed generation and induction motor loads", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 53, 2013, pp. 515-528.

[12] Y. Horen, P. Strajnikov, and A. Kuperman, "Simple mechanical parameters identification of induction machine using voltage sensor only", Energy conversion and management, Vol. 92, 2015, pp. 60-66.

[13] S. Marx and D. Bender, "An introduction to symmetrical components, system modeling and fault calculation", 30th Annual Hands-ON Relay School, ed, 2013.

[14] P. Pillay, P. Hofmann, and M. Manyage, "Derating of induction motors operating with a combination of unblanced voltages and over-or under-voltages", IEEE Power Engineering Review, Vol. 22, 2002, pp. 51-51.

[15] J. Faiz, H. Ebrahimpour, and P. Pillay, "Influence of unbalanced voltage on the steady-state performance of a three-phase squirrel-cage induction motor", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 19, 2004, pp. 657-662.

[16] P. Gnacinski, "Effect of unbalanced voltage on windings temperature, operational life and load carrying capacity of induction machine", Energy Conversion and Management, Vol. 49, 2008, pp. 761-770.

[17] J. Faiz and H. Ebrahimpour, "Precise derating of three-phase induction motors with unbalanced voltages," Industry Applications Conference, Fourtieth IAS Annual Meeting, Conference Record of the 2005, 2005, pp. 485-491.

[18] C. L. Fortescue, "Method of symmetrical co-ordinates applied to the solution of polyphase networks", Transactions of the American Institute of Electrical Engineers, Vol. 37, 1918, pp. 1027-1140.

[19] Y.-J. Wang, "Analysis of effects of three-phase voltage unbalance on induction motors with emphasis on the angle of the complex voltage unbalance factor", IEEE Transactions on energy conversion, Vol. 16, 2001, pp. 270-275.

[20] S. B. Singh and A. K. Singh, "Precise assessment of performance of induction motor under supply imbalance through impedance unbalance factor", Journal of electrical Engineering, Vol. 64, 2013, pp. 31-37.

[21] E. El-Kharashi and M. El-Dessouki, "Cascading DC Machines to Obtain New Torque/Speed Characteristics and Save Energy in Their Applications", Energy Engineering, Vol. 111, 2013, pp. 16-39.

[22] V. S. Santos, P. R. V. Felipe, J. R. G. Sarduy, N. A. Lemozy, A. Jurado, and E. C. Quispe, "Procedure for determining induction motor efficiency working under distorted grid voltages", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 30, 2014, pp. 331-339.

[23] E. El-Kharashi, and M. El-Dessouki, "Coupling induction motors to improve the energy conversion process during balanced and unbalanced operation", Energy, Vol. 65, Feb 2014, pp. 511-516.