بررسی اثر نانوذره و ماده فعال سطحی روی ضریب انتقال جرم در ستون ضربه ای پر شده

نوع مقاله : مقاله شیمی

نویسندگان

1 دانشجو دوره دکترا دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان

2 دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان

3 سازمان انرژی اتمی

10.22075/jme.2021.21931.2006

چکیده

در فرآیندهای استخراج مایع - مایع، مشخصه های هیدرودینامیکی سیستم پارامترهای مهمی در انتقال جرم هستند. در این تحقیق اثر سرعت فاز های مداوم، پخش شده و شدت ضربه بر مشخصه های هیدرودینامیکی سیستم بررسی شده است. نتایج نشان داد که شدت ضربه یک پارامتر تاثیرگذار است. با افزایش شدت ضربه، قطر قطره کاهش یافته و هلدآپ در سیستم افزایش می یابد. در ادامه اثر نانو ذره و ماده فعال سطحی، بر مشخصه های هیدرودینامیکی سیستم بررسی گردید. نتایج نشان داد که با اضافه کردن نانو ذره و ماده فعال سطحی، اندازه قطرات کاهش و هلدآپ افزایش می یابد. رابطه ای نیمه تجربی برای پیش بینی قطر قطره بر حسب پارامترهای عملیاتی و خواص سیستم و غلظت نانو ذره ارائه شده است. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت نانو ذره، قطر قطرات کاهش می یابد و مکانیسم غالب انتقال جرم، نفوذ مولکولی است. در این حالت با بکارگیری نانو ذره بازده استخراج از 46 به 78 درصد افزایش می یابد. با اضافه کردن ماده فعال سطحی به سیستم، بازده استخراج از 70 به 91 درصد افزایش پیدا می کند. مکانیسم انتقال جرم در سیستم بدون حضور نانو ذره و ماده فعال سطحی و باحضور آنها بررسی گردید. نتایج نشان می دهد که در این سیستم با حضور نانو ذره و ماده فعال سطحی تئوری نیومن مدل مناسبی برای پیش بینی ضریب انتقال جرم محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Nanoparticle and Surfactant on Mass Transfer coefficient in Pulsed Packed Column

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghazvehi 1
  • Masoud Nasiri Zarandi 2
  • Mohammad Hasan Mallah 3
  • Jaber Safdari 3
1 Semnan University
2 Semnan University
3 Atomic Energy Organization
چکیده [English]

In liquid-liquid extraction processes, the hydrodynamic characteristics of the system are important parameters in mass transfer. In this research, the effect of continuous and dispersed phases speed, and pulsation intensity on the hydrodynamic characteristics of the system has been investigated. The results showed that the pulsation intensity is an influential parameter. As the pulsation intensity increases, the droplet diameter decreases and the hold-up in the system increases. Then, the effect of nanoparticle and surfactant on the hydrodynamic characteristics of the system was investigated. The results showed that by adding nanoparticle and surfactant, the droplet size decreased and the hold-up increased. A semi-empirical correlation is proposed to predict droplet diameter in terms of operating parameters and system properties and nanoparticle concentration. The results showed that with increasing nanoparticle concentration, the droplet diameter decreases and the predominant mechanism of mass transfer is molecular diffusion. In this case, by using nanoparticles, the extraction efficiency increases from 46 to 78%. By adding a surfactant to the system, the extraction efficiency increases from 70 to 91%. The mechanism of mass transfer in the system without the presence of nanoparticle and surfactant was investigated in their presence. The results show that in this system with the presence of nanoparticle and surfactant Newman theory is a suitable model for predicting mass transfer coefficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanoparticle
  • surfactant
  • Pulsed packed column
  • Liquid-liquid extraction