تحلیل رفتار پدیداری پایایی در سیستم ازسیستم های شامل هاب های انرژی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 گروه قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

10.22075/jme.2021.22619.2041

چکیده

سیستم ازسیستم ها مجموعه ای از سیستم های مستقل است که به منظور نیل به مجموعه ای از مأموریت های اختصاص یافته به سیستم بزرگتر، یکپارچه شده اند. یکی از ویژگی های اساسی هر سیستم ازسیستم ها، رفتار به اصطلاح پدیداری می باشد که به معنای توانایی سیستم ازسیستم ها در ارائه رفتارهای نوپدید حاصل از تعامل بین سیستم های سازنده ی مستقلی می باشد که توسط هیچ یک از آن ها در انزوا قابل انجام نمی باشد. موفقیت در بهره برداری سیستم ازسیستم ها مستلزم شناخت، مدیریت و بهره برداری مؤثر از این رفتار پدیداری می باشد. هدف از ارائه این پژوهش ارائه مدلی بدیع به منظور تحلیل رفتار پدیداری پایایی در سیستم ازسیستم های شامل هاب های انرژی می باشد. براین مبنا، اثر تعامل سیستم های مستقل هاب انرژی در جهت بهبود شاخص های پایایی و اقتصادی در مدیریت برنامه ریزی بهره برداری از سیستم ریزشبکه مورد بررسی قرار می گیرد. براین اساس، مدل پیشنهادی بر شبکه توزیع استاندارد 33 باسه اصلاح شده اعمال و نتایج مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی، بیانگر اثر قابل توجه این تعامل در بازنمایی رفتار پدیداری این سیستم ازسیستم ها به منظور بهبود شاخص های پایایی، کاهش هزینه ها، کاهش میزان انرژی تجدیدپذیرقطع شده همزمان با نیاز کمتر به ایجاد منابع متعدد تولیدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Emergent Behavior of Reliability in the System of Systems Including Energy Hubs

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nozarian 1
  • Alireza Fereidunian 2
1 Faculty of Electrical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Faculty of Electrical Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
System of systems is a collection of independent systems that pool their resources and capabilities together to create a new, more functional system. One of the basic features of any system of systems is emergent behavior that arises out of the interactions between components of a system and cannot easily be predicted or extrapolated from the behavior of those individual components. The purpose of this study is to provide an analysis of reliability-emergent behavior in the system of systems involving energy hubs. Based on this, the effect of the electrical interaction of energy hubs is examined, in order to improve reliability and economic indices in the management of the microgrid system. In order to evaluate the proposed model, the method has been implemented on IEEE 33-bus 12.66 kV test system. Numerical experiments confirm the performance and effectiveness of the proposed method.
Keywords: Systems of systems, Emergent behavior, Microgrid operation scheduling, Smart energy hubs, Reliability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems of systems
  • Emergent behavior
  • Microgrid operation scheduling
  • Energy hubs
  • Reliability