مکانیابی تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی ولتاژ بالا با آنالیز مدل مداری و میدانی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه مهندسی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،

3 استادیار،گروه مهندسی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

این مقاله آشکارسازی و مکانیابی تخلیه جزئی(PD) در عایق سیم‌پیچ ماشین‌های ولتاژ بالا را توسط مدل مداری و میدانی در آنالیز المان محدود مورد بررسی قرار می‌دهد. استفاده از مدل‌های گذاری سریع ماشین‌های الکتریکی، این مهم را برای مکا‌نیابی‌ تخلیه‌های جزئی با مولفه‌های فرکانسی کیلوهرتز تا مگاهرتز فراهم می‌سازد. به این منظور، به هر دور از سیم‌پیچ مدل گذرای بسیار سریع ماشین‌القایی قفس سنجابیKW250/KV6 پالس جریانی PD با مولفه فرکانسی MHz ترزیق می‌شود. با هدف آشکارسازی پالس PD، تمامی معادلات مداری و میدانی برای به دست آوردن ماتریس نهایی سیستم ارائه شده است. جهت اعتبار بخشیدن به صحت و دقت مکانیابی‌ها، سیم‌پیچ‌های ماشین‌القایی به کمک مدل مداری خط انتقال چند سیمه در نرم‌افزار متلب نیز شبیه‌سازی گردید و پس از تزریق پالس PD، مکان‌های تخلیه به کمک آنالیز جریانی تخمین و این مکانیابی‌ها با مدل پیشنهادی به مقایسه گذاشته شد. بررسی و مقایسه نتایج شبیه‌سازی ماشین‌های الکتریکی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی می‌تواند مکان تخلیه جزئی با مولفه‌های فرکانسی بالا را با دقت خوبی تخمین بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating partial discharge in insulation of high voltage electric machines using circuit-field model analysis

نویسندگان [English]

  • hamidreza khezri 1
  • hamidreza akbari 2
  • seyedamin saied 3
1 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This paper uses circuit and field models incorporated into the finite element analysis to detect and locate partial discharges (PDs) in winding insulation of high voltage electric machines. Locating PDs with KHz-MHz frequency components is enabled by fast transient models. For this purpose, a PD current pulse with MHz frequency component is injected into each winding turn of the very fast transient model of a squirrel cage induction machine 6KV/250KW. To detect the PD pulse, all field and circuit equations are presented and solved to obtain the system final matrix. In addition, to investigate the model accuracy, the induction machine windings are also simulated using the multi conductor transmission line circuit model. After injecting the PD pulse, the discharge locations are estimated using current analysis. The results are then compared with the proposed model, confirming the reasonable accuracy of the model in estimating the location of PD with high frequency components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-conductor transmission line model
  • circuit and field transient equations
  • Finite element analysis
  • partial discharge location
  • high-voltage machines Insulation
  • current analysis