مکانیابی تخلیه جزئی در عایق ماشین‌های الکتریکی ولتاژ بالا با آنالیز مدل مداری و میدانی

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه مهندسی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،

3 استادیار،گروه مهندسی برق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

این مقاله آشکارسازی و مکانیابی تخلیه جزئی(PD) در عایق سیم‌پیچ ماشین‌های ولتاژ بالا را توسط مدل مداری و میدانی در آنالیز المان محدود مورد بررسی قرار می‌دهد. استفاده از مدل‌های گذاری سریع ماشین‌های الکتریکی، این مهم را برای مکا‌نیابی‌ تخلیه‌های جزئی با مولفه‌های فرکانسی کیلوهرتز تا مگاهرتز فراهم می‌سازد. به این منظور، به هر دور از سیم‌پیچ مدل گذرای بسیار سریع ماشین‌القایی قفس سنجابیKW250/KV6 پالس جریانی PD با مولفه فرکانسی MHz ترزیق می‌شود. با هدف آشکارسازی پالس PD، تمامی معادلات مداری و میدانی برای به دست آوردن ماتریس نهایی سیستم ارائه شده است. جهت اعتبار بخشیدن به صحت و دقت مکانیابی‌ها، سیم‌پیچ‌های ماشین‌القایی به کمک مدل مداری خط انتقال چند سیمه در نرم‌افزار متلب نیز شبیه‌سازی گردید و پس از تزریق پالس PD، مکان‌های تخلیه به کمک آنالیز جریانی تخمین و این مکانیابی‌ها با مدل پیشنهادی به مقایسه گذاشته شد. بررسی و مقایسه نتایج شبیه‌سازی ماشین‌های الکتریکی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی می‌تواند مکان تخلیه جزئی با مولفه‌های فرکانسی بالا را با دقت خوبی تخمین بزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating partial discharge in insulation of high voltage electric machines using circuit-field model analysis

نویسندگان [English]

  • hamidreza khezri 1
  • hamidreza akbari 2
  • seyedamin saied 3
1 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

This paper uses circuit and field models incorporated into the finite element analysis to detect and locate partial discharges (PDs) in winding insulation of high voltage electric machines. Locating PDs with KHz-MHz frequency components is enabled by fast transient models. For this purpose, a PD current pulse with MHz frequency component is injected into each winding turn of the very fast transient model of a squirrel cage induction machine 6KV/250KW. To detect the PD pulse, all field and circuit equations are presented and solved to obtain the system final matrix. In addition, to investigate the model accuracy, the induction machine windings are also simulated using the multi conductor transmission line circuit model. After injecting the PD pulse, the discharge locations are estimated using current analysis. The results are then compared with the proposed model, confirming the reasonable accuracy of the model in estimating the location of PD with high frequency components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • multi-conductor transmission line model
  • circuit and field transient equations
  • finite element analysis
  • partial discharge location
  • high-voltage machines Insulation
  • current analysis
]1 [محمدرضا بقایی پور، احمد دارابی و علی دستفان، "ارائه یک مدل مبتنی بر آزمایش جهت استخراج فرکانسهای طبیعی موثر بر نویز صوتی در موتور سنکرون"، نشریه علمی و پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 231-224.
]2 [فریدالدین صفایی، نبی اله رمضانی و میلاد نیازآذری، "ارزیابی و پیش‌بینی اثرات اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه بر روی شبکه‌های توزیع پیچیده با مدل‌سازی فرکانس بالا اجزای آن"، نشریه علمی و پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی، دوره 16، شماره 53، تابستان 1397، صفحه 243-258.
]3 [حسین پرهیزکار و حسین شایقی، "مدلسازی خطوط انتقال تحریک شده بر اثر اصابت صاعقه در حوزه فرکانس"، نشریه علمی و پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی، دوره 15، شماره 50، پاییز 1396، صفحه 237-244.
]4 [جلیل غیورصفار و رضا شریعتی نسب، "مدلسازی جامع سیستم زمین جهت تحلیل رفتار گذرای آن در مقابل ضربات صاعقه"، نشریه علمی و پژوهشی مدل‌سازی در مهندسی، دوره 17، شماره 59، زمستان 1398، صفحه 165-177.
[5] S. J. Salon, "Finite element analysis of electrical machines", Boston, Kluwer academic publishers, Vol. 101, 1995.
[6] M. A. Elborki, P.A. Crossley, Z.D Wang, A. Darwin, and G Edwards, "Detection and characterisation of partial discharges in transformer defect models", IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Vol. 1, 2002, pp. 405-410
[7] S. M. H. Hosseini, and S. M. H. Bafghi, "Comparison of high frequency detailed generator models for partial discharge localization", Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 10, No. 4, 2015, pp. 1752-1758.
[8] H. Janani , B. Kordi , and M.J. Jozani, "Classification of simultaneous multiple partial discharge sources based on probabilistic interpretation using a two-step logistic regression algorithm", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 24, No. 1, 2017, pp. 54-65.
[9] R. Rostaminia, M. Saniei , M. Vakilian, S.S. Mortazavi , and V. Parvin Darabad, "An efficient partial discharge pattern recognition method using texture analysis for transformer defect models", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 28, No.7, 2018, pp. 2558.
[10] J. Zhang , W. Xu, C. Gao, S. Wang, J. Qiu, J. G. Zhu, and Y.Guo, " Analysis of inter-turn insulation of high voltage electrical machine by using multi-conductor transmission line model", IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 49, No. 5, 2013, pp. 1905-1908.
[11] K. Gülnihar, S. Cekli, C. P. Uzunoğlu, and M. Uğur, "Location estimation of partial discharge-based electromagnetic source using multilateration with time difference of arrival method", Electrical Engineering, Vol. 100, No. 2, 2018, pp. 839-847.
[12] Y. Khan, "Partial discharge pattern analysis using PCA and back-propagation artificial neural network for the estimation of size and position of metallic particle adhering to spacer in GIS", Electrical Engineering, Vol. 98, No. 1, 2016, pp. 29-42.
[13] C. Haţiegan, I. Padureanu, M.R. Jurcu, M. Biriescu, M. Răduca, and F. Dilertea, "The evaluation of the insulation performances of the stator coil for the high power vertical synchronous hydro-generators by monitoring the level of partial discharges", Electrical Engineering, Vol. 99, No. 3, 2017, pp. 1013-1020.
[14] H. Karami, M. Azadifar, A. Mostajabi, M. Rubinstein, H. Karami, G. B. Gharehpetian, and F. Rachidi, "Partial Discharge Localization Using Time Reversal: Application to Power Transformers", Sensors, Vol. 20, No. 5, 2020, pp. 1419.
[15] M. Gopalakrishnan, M. A. Paneerselvarn, R.B. Shreeshankar, S. Jayalalitha, and V. Jayashankar,  "Location of partial discharges in transformers", 2003 Annual Report Conference on Electrical Insulation And Dielectric Phenomena, 2003, pp. 620-623.
[16] P. Werle, E. Gockenbach, and H. Borsi, "Partial discharge measurements on power transformers using transfer function for detection and localisation", Proceedings of the 7th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials (Cat. No. 03CH37417), Vol. 3, 2003, pp. 1154-1157.
[17] C, Zhou, and I. J. Kemp, "On the use of the travelling wave for partial discharge location in rotating machine stator windings", 1998 Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena (Cat. No. 98CH36257), Vol. 2, 1998, pp. 379-382.
[18] J. Shakeri, A. H. Abbasi, A. A. Shayegani, and H. Mohseni, "A New Method for Partial Discharge Localization Using Multi-Conductor Transmission Line Model in Transformer Winding". International Review of Electrical Engineering,Vol. 4, No. 3, 2009, pp. 470-476.
[19] S. M. H. Hosseini, and P. R. Baravati, "Partial discharge localization based on detailed models of transformer and wavelet transform techniques", Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 10, No. 3, 2015, pp. 1093-1101.
[20] S. M. H. Hosseini, and P. R. Baravati, "Transformer winding modeling based on multi-conductor transmission line model for partial discharge study", Journal of Electrical Engineering and Technology, Vol. 9, No. 1, 2014, pp. 154-161.
[21] S. M. H. Hosseini, M. Vakilian, and G.B. Gharehpetian, "Partial discharge location in transformers through application of MTL model", International of Conference Power Systems Transients, 2009, pp. 1-6.
[22] A. M. Jafari, A. Akbari, H. R. Mirzaei, M.  Kharezi, and M. Allahbakhshi, "Investigating practical experiments of partial discharge localization in transformers using winding modeling", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 15, No. 4, 2008, pp. 1174-1182.
[23] V. Jeyabalan, and S. Usa, "Frequency domain correlation technique for PD location in transformer winding", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 16, No. 4, 2009, pp. 1160-1167.
[24] S. M. H. Hosseini, and P. R. Baravati, "New high frequency multi-conductor transmission line detailed model of transformer winding for PD study", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 24, No. 1, 2017, pp. 316-323.
[25] S. M. Hosseinibafqi, H. R. Akbari, and S. A. Saied, "An improved model of cage induction machines for fast transients studies", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 30, No. 4, 2020, p.p. 12273.
[26] C. P. Malliou, A. Karlis, and M. G. Danikas, "Electrical machine insulation: Partial discharges, consequences and diagnostic technique", 2017 IEEE 11th International Symposium on Diagnostics for Electrical Machines, Power Electronics and Drives, 2017, pp. 468-474.
[27] Y. Luo, Z. Li, and T. Chen, "Experimental study of partial discharge pulses propagation in stator winding of hydro generator", 2017 IEEE 2nd Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference, 2017, pp. 773-777.
[28] R. T. Harrold, F. T. Emery, F. J. Murphy, and S. A. Drinkut, "Radio frequency sensing of incipient arcing faults within large turbine generators", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, Vol. 4, 1979, pp. 1167-1173.
[29] T. L. Churchill, and J. S. Edmonds, "Rotor-mounted scanning of distressed armatures in hydrogenerators", In Proceedings of the 18th Electrical/Electronics Insulation Conference, 1987, pp. 76-81.
[30] J. F. Lyles, G. C. Stone, and M. Kurtz, "Experience with PDA diagnostic testing on hydraulic generators", IEEE transactions on energy conversion, Vol. 3, No. 4, 1988, pp. 824-832.
[31] M. Mondal, G. B. Kumbhar, and S. V. Kulkarni, "Localization of partial discharges inside a transformer winding using a ladder network constructed from terminal measurements", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 33, No. 3, 2017, pp. 1035-1043.
[32] T. Y. Ji, W. H. Tang, and Q. H. Wu, "Partial discharge location using a hybrid transformer winding model with morphology-based noise removal", Electric power systems research, Vol. 101, 2013, pp. 9-16.
[33] S. N. Hettiwatte, P. A. Crossley, Z. D. Wang, A. Darwin, and G. Edwards, "Simulation of a transformer winding for partial discharge propagation studies", 2002 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings, Vol. 2, 2002, pp. 1394-1399.
[34] D. Guillen, G. Idarraga-Ospina, and E. Mombello, "Partial discharge location in power transformer windings using the wavelet Laplace function", Electric Power Systems Research, Vol. 111, 2014, pp. 71-77.
[35] W. Zaabi, Y, Bensalem, and H, Trabelsi, "Fault analysis of induction machine using Finite Element Method (FEM) ", 2014 15th International Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering, 2014, pp. 388-393.
[36] C. Li, J. Song, A. Kang, L. Lin, W. Su, and Z. Lei, "PD patterns of stator windings by in-factory experiment on a 10kV motor", Proceedings of 2014 International Symposium on Electrical Insulating Materials, 2014, pp. 168-171.
[37] T. Zhang, X. Liu, G. Liu, and P. Lei, "Research on PD detection method under induced impulse voltage for stator winding of wind turbine generator", 2016 IEEE International Conference on Dielectrics, Vol. 1, 2016, pp. 520-523.
[38] Y. Wang, X. Yi, Y. Wang, X. Zhang, Y. Yin, T. Han, and K. S. Haran, "Partial-Discharge-Free Insulation Design of Air-Core Permanent Magnet Synchronous Machine for Aircraft Propulsion", IEEE Transactions on Transportation Electrification, 2020.
[39] M. Borghei, and M. Ghassemi, "Partial discharge finite element analysis under fast, repetitive voltage pulses", 2019 IEEE Electric Ship Technologies Symposium, 2019, pp. 324-328.
[40] P. Werle, A. Akbari, E. Gockenbach, and H. Borsi, "An enhanced system for partial discharge diagnosis on power transformers", International Symposium on High Voltage Engineering, Rotterdam, Netherlands, 2003.
[41] B. F. Istfan, "Extensions to the finite element method for nonlinear magnetic field problems", 1989.
[42] C. Zachariades, R. Shuttleworth, R. Giussani, and R. MacKinlay, "Optimization of a high-frequency current transformer sensor for partial discharge detection using finite-element analysis", IEEE Sensors Journal, Vol. 16, No. 20, 2016, pp. 7526-7533.
[43] A. M. Jafari, and A. Akbari, "Partial discharge localization in transformer windings using multi-conductor transmission line model", Electric Power Systems Research, Vol. 78, No. 6, 2008, pp. 1028-1037.
[44] W. M. Arshad, H. Lendenmann, and H. Persson,"End-winding inductances of MVA machines through FEM computations and IEC-specified measurements", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 44, No 6, 2008, pp. 1693-1700.
 
]45 [نریمان روشندل توانا، احمد غلامی و عباس شولایی، "مکان‌یابی تخلیه‌جزئی در ترانسفورماتورهای قدرت با سیم پیچی دیسکی ساده"، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، 1387.
[46] C. Suwanasi, T. Suwanasri, P. Fuangpian, and S. Ruankon, "Investigation on partial discharge of power cable termination defects using high frequency current transformer", 2013 10th international conference on electrical engineering/electronics, computer, telecommunications and information technology , 2013, pp. 1-4.
[47] Z. D Wang, P. A. Crossley, K. J. Cornick, and D. H. Zhu, "Partial discharge location in power transformers", IEEE Proceedings-Science, Measurement and Technology, Vol. 147, No. 5, 2000, 249-255.
[48] S. N. Hettiwatte, Z. D. Wang, and P. A. Crossley, "Investigation of propagation of partial discharges in power transformers and techniques for locating the discharge", IEEE Proceedings-Science, Measurement and Technology, Vol. 152, No. 1, 2005, pp. 25-30.
[49] Z. D. Wang, P. A. Crossley, K. J. Cornick, and D. H. Zhu, "An algorithm for partial discharge location in distribution power transformers", 2000 IEEE Power Engineering Society Winter Meeting. Conference Proceedings, Vol. 3, 2000, pp. 2217-2222.
[50] J. Bacher, F. Waldhart, and A. Muetze, "3-D FEM calculation of electromagnetic properties of single-phase induction machines", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 30, No. 1, 2014, pp. 142-149.
[52] C. Schlensok, and G. Henneberger, "Calculation of force excitations in induction machines with centric and excentric positioned rotor using 2-D transient FEM", IEEE transactions on magnetics, Vol. 40, No. 2, 2004, pp. 782-785.