ارائه مدلی برای کشف و بررسی ارتباطات علّی بین ریسک‌های موثر در فرآیند توسعه خانواده محصول در صنعت خودرو ایران

نوع مقاله : مقاله صنایع

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، ص.پ. 19395-3697، تهران، ایران

چکیده

راهبرد فرآیند توسعه خانواده محصول در رقابت‌ پاسخ به نیازهای متنوع بازار با ریسک‌هایی مواجه است. تعیین احتمال بروز، نحوه مواجهه و شناخت ریسک‌هایی که مسبب بروز سایر ریسک‌ها هستند، همواره چالش‌زا است. هدف این پژوهش مدیریت تأثیر عدم قطعیت بر نتایج قابل انتظار و افزایش موفقیت فرآیند توسعه خانواده محصول از طریق پرداختن به ریسک‌های مسبب که احتمال شرطی بالاتری دارند، می‌باشد. در این مقاله ریسک‌های هر مرحله از این فرآیند با تمرکز بر نظریه داده بنیاد و نظر 18فرد خبره در صنعت خودروسازی ایران احصاء گردید. سپس جداول تاثیر ریسک‌ها مبتنی بر نقشه شناخت فازی بر مبنای داده‌های حاصل از پرسشنامه تکمیلی در صنایع خودروسازی ایران شکل گرفت. در ادامه جداول احتمالات شرطی تشکیل و با کمک شبکه باور بیزین احتمال شرطی هر ریسک بصورت سیستماتیک محاسبه و ریسک‌های مسبب سایر ریسک‌ها، شناسایی گردید. نتیجه حاصل از مطالعات و محاسبات صورت گرفته نشان دادند که نه تنها برای اولین‌بار ریسک‌‌های خوشه‌بندی مشتریان، ریسک فنی مشخصات طراحی قطعات و ریسک بخش‌بندی استاندارد مختص فرایند توسعه خانواده محصول شناسایی گردیدند، بلکه خروجی مدل، نمایانگر ریسک‌های نیاز با احتمال (19.7%)، ریسک الزامات با احتمال (10.52%) و ریسک فنی مشخصات طراحی قطعات با احتمال (6.32%) بعنوان ریسک‌های مسبب و دارای بالاترین احتمال شرطی بروز جنبه‌های منفی در فرآیند توسعه خانواده محصول درصنعت خودرو ایران می‌باشند. مدیران اجرایی با تمرکز بر کنترل این سه ریسک که بعنوان علت یا ریسک ریشه‌ای مرحله بعد عمل می‌نمایند، به موفقیت بیشتری دست یافته و این فرآیند را با اطمینان بیشتری به پیش ببرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for determining and discovering the causal relationships between the effective risks of the product family developing process in the Iranian automotive industry

نویسندگان [English]

  • majid kordbacheh
  • roksana fekri
  • gholamreza Esmaeilian
Dept. of Industrial Engineering, Payame Noor University, Post BOX 3697-19395 ,tehran, iran
چکیده [English]

Companies are always faced with risks in competing to response diversified needs of markets. Determining the probability of occurrence and how to manage and recognize the risks that cause other risks is always a challenge. The purpose of this study is to manage the effect of uncertainty on expected results and increase of product family developing process success through addressing causal risks that have bigger Conditional probability
In this article, the risks of each stage of the product family development process are identified by focusing on the grounded theory based on the responses gathered from 18 experts in Iranian automotive industry Also the effect of the variables was determined through fuzzy cognitive map based on the 18 supplementary questionnaire data in these companies. Then, the conditional probability tables were formed and the probability of each variable was calculated systematically with the help of the Bayesian Belief Networks and causal risk of other risks were identified. The results show that the clustering of customers risk, parts design feature technical risk and modularity risk are specified to this process. The model output, also indicates that the needs risk with the probability of (19.7%), requirement risk (10.52%), and parts design feature technical risk (6.32%) As the causal risk with the highest conditional probability of a negative aspect. The executive managers could achieve greater success by focusing on controlling these three risks that act as the root cause of the next step risks , getting more success and make progress with more certainty .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product family
  • developing process
  • Risk Management
  • Conditional probability of risk
  • Fuzzy cognition map
  • Bayesian Belief Networks