مدل‌سازی عددی زمین‌لغزش سیلارد در حوضه آبخیز سد لتیان

نوع مقاله : مقاله عمران

نویسنده

گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

مناطق کوهستانى که بخش عمده‌اى از سرزمین ایران را فراگرفته است همواره مورد‌ ‌‌تهدید ناپایداری‌هاى دامنه‌اى و وقوع لغزش ناشی از آن بوده است. این پدیده، هرساله خسارات زیادى را به راه‌ها و اراضى مورد بهره‌بردارى انسان در این مناطق وارد می‌کند. وجود عوامل مستعدکننده ناپایداری دامنه‌ها نظیر شـیب، جنس لایه‌های زمـین و کاربری اراضی موجب خسـارت فـراوان بـه منـابع طبیعـی از قبیـل هدررفت سریع خاک، تخریب اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و جاده‌ها می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، رسیدن به جایگاه، نقش و کاربرد روش مدل‌سازی عددی در پیش بینی وقوع زمین لغزش‌ها می‌باشد. لذا برای این منظور و در محیط نرم‌افزار FLAC نسبت به مدل‌سازی و تحلیل عددی به روش آنالیز برگشتی برای زمین‌لغزش سیلارد در حوضه آبخیز سد لتیان و با در نظرگرفتن تمام معیارهای ژئوتکنیکی (آزمایشات آزمایشگاهی و صحرایی و عوامل تاثیرگذار بر وقوع آن)، اقدام گردید و نتایج حاصله مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
محاسبات مربوط به ضریب اطمینان برای پایداری شیب و نیز اندازه گیری جابجایی نقاط مفروض بر روی دامنه که بر روی مدل‌سازی دقیق هندسی و اعمال خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک، صورت گرفت؛ نشان دادند که کاهش پارامترهای مقاومتی خاک منطقه به دلایلی همچون هوازدگیِ لایه های خاک و بارندگی از عوامل اصلی وقوع این لغزش بوده اند که نقش آب در آن به دو صورت کاهنده‌ی مقاومت (کاهش شدید چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی) و افزایش دهنده‌ی نیروی برشی از طریق فشار آب منفذی بواسطه‌ی اشباع شدن خاک بسیار برجسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical study of the SILARD landslide in the Latian Dam watershed

نویسنده [English]

  • Gholamreza Tadayonfar
Civil Eng. department
چکیده [English]

The mountainous areas that cover most of Iran have always been threatened by slope instabilities and landslides. This phenomenon causes a lot of damage to the roads and lands used by humans in these areas every year. The predisposing factors of slope instability such as slope, soil layers and land use cause a lot of damage to natural resources such as rapid soil loss, destruction of agricultural lands, forests and roads. The purpose of this study is to reach the position, role and application of numerical modeling in predicting landslides. Therefore, for this purpose and in FLAC software environment, modeling and numerical analysis were performed by reverse analysis method for seismic landslide in Latian dam watershed and considering all geotechnical criteria (laboratory and field experiments and factors affecting its occurrence). The results were reviewed and evaluated.
Reliability calculations for slope stability as well as measuring the displacement of assumed points on the slope, which was performed on accurate geometric modeling and application of physical and mechanical properties of soil layers; showed that the reduction of soil resistance parameters in the region for reasons such as weathering of soil layers and rainfall have been the main causes of this landslide in which the role of water in reducing resistance (severe reduction of adhesion and internal friction angle) and increasing shear force from The pore water pressure is very prominent due to soil saturation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Shear strength parameters
  • Latian Dam
  • Numerical Modeling
  • FLAC Software