دوره و شماره: دوره 20، شماره 69، تیر 1401، صفحه 1-172