مدل سازی و کنترل مستقیم توان مبتنی بر کنترل دیجیتال فیلتر فعال موازی جهت بارهای یکسوکننده

نوع مقاله : مقاله برق

نویسندگان

1 گروه برق-قدرت، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، مرکزی، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

فیلتر های فعال قدرت (APF) موازی نقشی حیاتی در جبرانسازی هارمونیکهای جریان تولید شده توسط بارهای غیرخطی دارند. در این مقاله، یک روش جدید کنترل مستقیم توان (DPC) مبتنی بر کنترل کننده deadbeat برای کنترل و تولید جریانهای هارمونیکی APF پیشنهاد شده است. از یک سو، کنترل مستقیم توان هماهنگی زیادی با تئوری توان لحظه ای (PQ) دارد و همچنین توانایی حذف حلقه های داخلی جریان را داراست. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از کنترلگر deadbeat ، سیستم حلقه بسته دارای دینامیک سریع است و به سادگی به صورت دیجیتالی قابل پیاده سازی است. آزمایش‌های عملی و نتایج عملی به‌دست‌آمده از یک فیلتر فعال قدرت برای نشان دادن و اثبات اثربخشی و عملکرد مناسب سیستم کنترلی پیشنهادی انجام شده‌است. نتایج گویای کاهش THD جریان شبکه از 22٪ به مقدار بسیار کم 2/3٪ و جبرانسازی کامل توان راکتیو و رسیدن به ضریب قدرت واحد (P. F >0.99) در حالت پایدار درکنار پاسخ گذرا کمتر از 5 میلی ثانیه در حالت تغییرات 50 درصد بار را نشان می دهد که عملکرد بسیار خوب کنترل‌کننده پیشنهادی را تأیید می‌کند. عملکرد روش ارائه‌شده در حالت تغییر 30 درصد مقدار اندوکتانس سلف مقاوم بودن روش ارائه شده را بررسی نموده که با توجه به تغییرات بسیار ناچیز مقدار THD و P. F مقاوم بودن روش پیشنهادی را تایید می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modelling and digital-based direct power control of shunt active power filter for rectifier loads

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pichan 1
  • Mohammad Mohammadian 2
1 Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology< Markazi, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran
چکیده [English]

Active power filter (APF) can significantly compensate the current harmonics produced by nonlinear loads. To do this feature, harmonic detection beside harmonic generation play vital role. Direct power controller (DPC) has great harmony with instantaneous power compensation (PQ) algorithm as well as ability to eliminate internal current loops. In addition, deadbeat controller (DBC) has high compatibility for digital implementation, superior control performance and fast dynamic response. However, DBC suffers from time delay regarded to control action calculation and digital implementation. In this paper, a new deadbeat-based DPC method is proposed firstly to control and generates the harmonic currents of APF. Several simulations achieved in MATLAB/SIMULINK beside different experimental tests obtained from a DSP-based active power filter are conducted to illustrate and prove the effectiveness and superior performance of the proposed control system. As a result, the THD of grid current decreases from 22% to 3.2% under steady state where dynamic response under with/without compensation validate significant transient response lower than 5ms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Active Power Filter
  • Direct Power Control
  • Digital Control
[1] T. Green, J. Mārks. “Issues in the Ratings of Active Power Filters.” (2014).
[2] L. F. Meloni, F. L. Tofoli, A. J. Rezek, E. R. Ribeiro, “Modeling and experimental validation of a single phase series active power filter for harmonic voltage reduction”, IEEE Access, Vol.7, Oct 2019, pp. 151971-84.
[3] M. C. Wong, Y. Pang, Z. Xiang, L. Wang, C. S. Lam, “Assessment of active and hybrid power filters under
space vector modulation.”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 36, NO. 3, Aug 2020, pp. 2947-2963.
[4] M. S. Karbasforooshan, M. Monfared, “Adaptive Self-Tuned Current Controller Design for an LCL-Filtered
LC-Tuned Single-Phase Shunt Hybrid Active Power Filter”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 37, NO.
4, Sep 2021, pp. 2747-2756.
[5] M. Pichan, M. Seyyedhosseini, H. Hafezi, “A New DeadBeat-Based Direct Power Control of Shunt Active
Power Filter with Digital Implementation Delay Compensation.” IEEE Access, Vol. 10, Jul 2022, pp. 72866-78.
[6] A. Moradi, M. Pichan, “A High-Performance Harmonic Detection Method Based on Wavelet Transform for
Shunt Active Power Filter with Experimental Verification”, 13th Power Electronics, Drive Systems, and
Technologies Conference (PEDSTC), Iran, Tehran, Feb 2022, pp. 5440548.
[7] H. S. Lam, P. Li, B. Chen, W. M. Ng, T. Parisini, S. Y. Hui, “Exponential modulation integral observer for
online detection of the fundamental and harmonics in grid-connected power electronics equipment”, IEEE
Transactions on Control Systems Technology, Vol. 30, NO. 5, Nov 2021, pp. 1821-1833.
[8] J. M. Maza-Ortega, J. A. Rosendo-Macías, A. Gómez-Expósito, S. Ceballos-Mannozzi, M. BarragánVillarejo, “Reference current computation for active power filters by running DFT techniques” IEEE transactions
on power delivery, Vol. 25, NO. 3, May 2010, pp. 1986-95.
[9] M. Iqbal, M. Jawad, M. H. Jaffery, S. Akhtar, M. N. Rafiq, M. B. Qureshi, “Ansari AR, Nawaz R. Neural
networks-based shunt hybrid active power filter for harmonic elimination” IEEE Access. Vol. 9,
May 2021, pp. 69913-25.
[10] I. Khan, A. S. Vijay, S. Doollam “Nonlinear Load Harmonic Mitigation Strategies in Microgrids: State of the
Art” IEEE Systems Journal, Vol. 16, NO. 3, Dec 2021, pp. 4243-4255 .
[11] R. V. Chavali, A. Dey, B. Das, “A hysteresis current controller PWM scheme applied to three-level NPC
inverter for distributed generation interface”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 37, NO. 2, Aug 2021, pp. 1486-1495.
[12] S. Ouchen, H. Steinhart, M. Benbouzid, F. Blaabjerg, “Robust DPC-SVM control
strategy for shunt active power filter based on H∞ regulators”, International Journal of Electrical Power &
Energy Systems, Vol. 117, May 2020, pp. 105699.
[13] J. Chen, H. Shao, C. Liu, “An Improved Deadbeat Control Strategy Based on Repetitive Prediction Against
Grid Frequency Fluctuation for Active Power Filter” IEEE Access, Vol. 9, Feb 2021, pp. 24646-57.
[14] J. C. Kim, S. Kwak, “Direct power control method with minimum reactive power reference for three-phase
AC-to-DC matrix rectifiers using space vector modulation”, IEEE Access, Vol.7, May 2019, pp. 67515-25.
[15] S. Ansari, A. Chandel, M. Tariq, “A comprehensive review on power converters control and control strategies
of AC/DC microgrid”, IEEE Access, Vol. 9, Aug 2020, pp. 17998-8015.
[16] J. C. Kim, J. C. Park, S. Kwak, “Predictive direct power control technique for voltage source converter with
high efficiency”, IEEE Access, Vol. 6, Apr 2018, pp. 23540-50.
[17] T. Sun, J. Wang, C. Jia, L. Peng, “Integration of FOC with DFVC for interior permanent magnet synchronous
machine drives.” IEEE Access. Vol. 8, May 2020, pp. 97935-45.
[18] L. Tarisciotti, A. Formentini, A. Gaeta, M. Degano, P. Zanchetta, R. Rabbeni, M. Pucci "Model Predictive Control for Shunt Active Filters With Fixed Switching Frequency", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 53, NO. 1, Jan-Feb. 2017, pp. 296-304.
[19] S. Ouchen, A. Betka, S. Abdeddaim, A. Menadi, “Fuzzy-predictive direct power control implementation of
a grid connected photovoltaic system, associated with an active power filter”, Energy conversion and
management, Vol. 122, Aug 2016, pp. 515-25.
[20] Y. Bekakra, L. Zellouma, O. Malik, “Improved predictive direct power control of shunt active power filter
using GWO and ALO–Simulation and experimental study” Ain Shams Engineering Journal, Vol. 12, NO. 4, May
2021, pp. 3859-3877.
[21] S. C. Ferreira, R. B. Gonzatti, R. R. Pereira, C. H. da Silva, L. B. da Silva, G. L. Torres, “Finite control set
model predictive control for dynamic reactive power compensation with hybrid active power filters.” IEEE
Transactions on Industrial Electronics, Vol. 65, NO. 3, Aug 2017, pp. 2608-17.
[22] S. Ouchen, M. Benbouzid, F. Blaabjerg, A. Betka, H. Steinhart “Direct Power Control of Shunt Active Power
Filter Using Space Vector Modulation Based on Supertwisting Sliding Mode Control”, IEEE Journal of
Emerging and Selected Topics in Power Electronics, Vol. 9, NO. 3, Jul 2020, pp. 3243-53.
[23] M. Pichan, H. Rastegar, M. Monfared, “Deadbeat control of the stand-alone four-leg inverter considering the
effect of the neutral line inductor.” IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 64, NO. 4,
Nov 2016, pp. 2592-601.
[24] W. Jiang, X. Ding, Y. Ni, J. Wang, L. Wang, and W. Ma, ‘‘An improved deadbeat control for a three-phase three-line active power filter with current-tracking error compensation,’’ IEEE Transaction on Power Electronics, Vol. 33, NO. 3, Mar. 2018, pp. 2061–2072.
[25] M.-S. Karbasforooshan and M. Monfared, ‘‘An improved reference current generation and digital deadbeat controller for single-phase shunt active power filters,’’ IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 35, NO. 6, Dec. 2020, pp. 2663–2671.