دوره و شماره: دوره 21، شماره 72، فروردین 1402 
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت

صفحه 31-47

10.22075/jme.2022.26586.2241

امیر حسین ابوالمعصومی؛ مجید سلامی؛ سیدعلیرضا مصطفوی؛ سید محمودرضا عطیفه


معرفی ساختار، مدل‌سازی و تحلیل ترانزیستور بدون پیوند نامتجانس Si/Si1-xGex

صفحه 109-121

10.22075/jme.2022.27168.2274

ریحانه اجلالی؛ سید سعید حاجی نصیری؛ علیرضا کاشانی نیا؛ آرش دانا