دوره و شماره: دوره 21، شماره 75، دی 1402 
تعیین غیر مخرب محورهای دوران مچ پا با استفاده از یک مکانیزم ژیروسکوپی رباتیک

10.22075/jme.2023.29873.2405

رضا عارفی؛ محمد حسن قاسمی؛ محمد جعفر صدیق دامغانی زاده؛ خدابخش جوانشیر