بهسازی ساختمان بر مبنای مدل: تجربه دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی دکتری مهندسی سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله به تشریح روش بهسازی ساختمان بر مبنای مدل به منظور کاهش مصرف انرژی و تجربه بکارگیری آن در دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف می‌پردازد. تحلیل پتانسیل و انتخاب گزینه های بهسازی ساختمان بر مبنای مدل مصرف انرژی ساختمان در محیط نرم افزار انرژی پلاس انجام شد. بکمک الگوریتم پیشنهادی، پارامترهای مدل انرژی ساختمان بر مبنای مصارف ساعتی انرژی ساختمان تنظیم شده و مدل مورد صحت سنجی قرار گرفت. به منظور استخراج مصارف ساعتی گاز مصرفی، نسبت به توسعه و استقرار سامانه خوانش هوشمند کنتور گاز اقدام شد. برمبنای مدل مصرف انرژی، پتانسیلهای کاهش مصرف ناشی از گزینه های مختلف بهسازی ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته و پیاده سازی شد. پس از اجرای بهسازی، به ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده بر مبنای مصارف واقعی انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد بار سرمایه انرژی مصرفی برای سرمایش ساختمان طی دو سال پس از انجام بهسازی به میزان ۲۰ درصد از متوسط شش سال گذشته کمتر بوده است. مشخص شد کنترل عملکرد سیستم تهویه مطبوع به تنهایی منجر به کاهش ۸ درصد در مصرف انرژی ساختمان می‌شود. موفقیت الگوریتم پیشنهادی در تنظیم مدل حرارتی ساختمان نیز با توجه نتایج بهسازی مورد تایید مجدد قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Model-based Building Retrofit: Experiences at Sharif University of Technology

نویسندگان [English]

  • Abbas Rajabi-Ghahnavieh 1
  • Morteza Haddadi 2
1 Assistant Professor, Faculty of Energy Engineering, Sharif University of Technology
2 PhD student of Energy Systems Engineering, Faculty of Energy Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

This paper presents a model-based technique for building retrofit planning. The approach is based on the building energy model. An algorithm has been developed to calibrate building energy model based on hourly data. The calibrated model is used to select candidate retrofit actions and assess the energy saving potential associated with each candidate action. The proposed technique has been applied for retrofit planning in Department of Energy Engineering (DOEE) at the Sharif University of Technology in 2015. An smart reading system has been also developed to capture the hourly gas consumption for DOEE. Building energy model for DOEE has been developed in EnergyPlus and calibrated using the proposed algorithm. A set of retrofit action has been selected and implemented in DOEE based on the proposed technique. The results showed that the average cooling energy use in summers was reduced by 20% compared to the 6-year average summer energy use before retrofit. The results showed that only HVAC control has more than 8% impact on cooling energy use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building
  • Energy
  • Retrofit
  • Model
  • Calibration
[1] Huang. Y. and  J  Niu. "Optimal Building Envelope Design Based On Simulated Performance: History, Current Status and New Potentials". Energy and Buildings 117. (2016): 387-398.
[2] Jazaeri.  J. R.L Gordon. and  T Alpcan. "Influence of Building Envelopes, Climates, and Occupancy Patterns On Residential HVAC Demand". Journal of Building Engineering 22. (2019): 33–47.
[3] Kossecka. E. and  J Kosny. "Influence Of Insulation Configuration On Heating And Cooling Loads In A Continuously Used Building". Energy and Buildings 34.(2002): 321–331.
[4] Fernandez. N. S Katipamula. W Wang. Y Huang. and G Liu. "Energy Savings Modelling Of Re-Tuning Energy Conservation Measures In Large Office Buildings". Journal of Building Performance Simulation 8. (2015): 391–407.
[5] Balaji. N.C. M Mani. and B. V Venkatarama Reddy. "Dynamic Thermal Performance Of Conventional And Alternative Building Wall Envelopes". Journal of Building Engineering 21. (2019): 373–395.
[6] Bianco. T Iovane. and G Mauro "A responsive double-skin façade for the retrofit of existing buildings: Analysis on an office building in a Mediterranean climate ". Journal of Energy and Buildings 284. (2023).
[7] ذوالفقاری، سیدعلیرضا ، مهران سعادتی نسب، و الهه نوروزی جاجرم. "بررسی تأثیر استفاده از نماهای دوپوسته سبز بر مصرف انرژی ساختمانهای بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران". نشریه مدل‌سازی در مهندسی 17، 56 (1398): 51-61.
[8] Papadopoulos. S. E Azar. W.L Woon. and C.E Kontokosta. "Evaluation of Tree-Based Ensemble Learning Algorithms for Building Energy Performance Estimation", Journal of Building Performance Simulation 11. (2018): 322–332.
[9] Ng. L.C. A.K Persily. and  S.J Emmerich. "Improving Infiltration Modeling In Commercial Building Energy Models". Energy and Buildings 88. (2015): 316–323.
[10] Erfani. A. A Rajabi-Ghahnaviyeh. and M. Boroushaki. "Design and Construction of a Non-Linear Model Predictive Controller for Building’s Cooling System". Building and Environment. 133. (2018): 237–245.
[11] Liu. Y. L Yang. W  Zheng. T  Liu. X  Zhang. and J  Liu. "A Novel Building Energy Efficiency Evaluation Index: Establishment Of Calculation Model And Application". Energy Conversion and Management 166. (2018): 522–533.
[12] امیریون، محمدحسین . و میلاد علایی. "برنامه ریزی بهینه مصارف خانگی با استفاده از یک مدل پاسخگویی بار و با درنظر گرفتن رفاه ساکنین". نشریه مدل‌سازی در مهندسی 21، 72 (1402): 69-82.
[13] Mostafazadeh. F. S Jalilzadeh Eirdmousa. and M Tavakolan. "Energy, economic and comfort optimization of building retrofits considering climate change: A simulation-based NSGA-III approach" Journal of Energy and Buildings 280. (2023).
[14] Crawley. D.B. L.K Lawrie. F.C Winkelmann. W.F Buhl. Y.J Huang. C.O Pedersen. R.K Strand. R.J Liesen. D.E Fisher. M.J Witte. and J Glazer. "EnergyPlus: Creating A New-Generation Building Energy Simulation Program", Energy and Buildings 33.(2001): 319–331.
[15] Bastos Porsani. G. C. Fernández Bandera. "A Case Study of Empirical Validation of EnergyPlus Infiltration Models Based on Different Wind Data". Buildings 2023, 13, 511.
[16] Sang. Y. J.R Zhao. J Sun. B Chen. and S Liu. "Experimental Investigation And Energyplus-Based Model Prediction Of Thermal Behavior Of Building Containing Phase Change Material". Journal of Building Engineering 12 .(2017): 259–266.
[17] O’Neill. Z. X Pang. M Shashanka. P Haves. and T Bailey. "Model-Based Real-Time Whole Building Energy Performance Monitoring and Diagnostics". Journal of Building Performance Simulation 7. (2014): 83–99.
[18] Boyano. A. P Hernandez. and O Wolf. "Energy Demands and Potential Savings in European Office Buildings: Case Studies Based On Energyplus Simulations". Energy and Buildings 65. (2013): 19–28.
[19] Pan. Y. R Yin. and Z Huang. "Energy Modeling of Two Office Buildings With Data Center For Green Building Design". Energy and Buildings 40. (2008): 1145–1152.
[20] Eguaras-Martínez. M. M Vidaurre-Arbizu. and C Martín-Gómez. "Simulation and Evaluation Of Building Information Modeling In A Real Pilot Site". Applied Energy 114. (2014): 475–484.
[21] El-Darwish. I. and  M Gomaa. "Retrofitting Strategy For Building Envelopes To Achieve Energy Efficiency", Alexandria Engineering Journal 56. (2017): 579–589.
[22] Chen. X. K Qu. J Calautit. A Ekambaram. W Lu. C Fox. G Gan. and S Riffat. "Multi-Criteria Assessment Approach for a Residential Building Retrofit in Norway". Energy and Buildings 215. (2019). 
[23] Mac Uidhir. T. F Rogan. M Collins. J Curtis. and B.P.Ó Gallachóir. "Improving Energy Savings From A Residential Retrofit Policy: A New Model To Inform Better Retrofit Decisions". Energy and Buildings 209. (2020).
[24] رهگذر، سعید ، مازیار دهقان، ابوالفضل پوررجبیان، و حمیدرضا حقگو." ارزیابی فنی-اقتصادی بهره‌گیری از سامانه ذخیره‌سازی یخ بر اساس الزامات جدید پیش‌نویس ویرایش چهارم مبحث 19 مقررات ملی ساختمان". نشریه مدل‌سازی در مهندسی 18، 63 (1399): 65-72.
[25] ذوالفقاری، سیدعلیرضا ، مهران سعادتی نسب، و الهه نوروزی جاجرم. " بررسی تأثیر استفاده از نماهای دوپوسته سبز بر مصرف انرژی ساختمانهای بلند مرتبه در شرایط اقلیمی تهران". نشریه مدل‌سازی در مهندسی 17، 56 (1398): 51- 61.
[26] علیزاده، محمد، میثم جعفری نوکندی، و یامین سلطان مرادی. "حمدلسازی و بهینه سازی مصرف انرژی در خانه هوشمند با حضور ذخیره‌ساز انرژی، سلول خورشیدی، خودروی برقی و پاسخ‌گویی بار". نشریه مدل‌سازی در مهندسی 17، 57، (1398): 215- 226.
[27] Fadzli Haniff. M. H Selamat. R Yusof. S Buyamin. and F Sham Ismail. "Review Of HVAC Scheduling Techniques For Buildings Towards Energy-Efficient And Cost-Effective Operations". Renewable and Sustainable Energy Reviews 27. (2013): 94–103.
[28] Huang. W.Z. M Zaheeruddin. S.H Cho. "Dynamic Simulation Of Energy Management Control Functions For HVAC Systems In Buildings". Energy Conversion and Management 47. (2006): 926–943.
[29] Kaiser. M.J.  and A.G Pulsipher. "Preliminary Assessment Of The Louisiana Home Energy Rebate Offer Program Using IPMVP Guidelines". Applied Energy 87. (20100: 691–702.
[30] Waltz. J.P. "Measuring and Verifying Your Energy Performance Contracts: What are Your Options? How do You Choose?". Strategic Planning for Energy and the Environment 21. (2002): 47–64.
[31] Ginestet. S. D Marchio. and O Morisot. "Improvement Of Buildings Energy Efficiency: Comparison, Operability And Results Of Commissioning Tools", Energy Conversion and Management 76. (2013): 368–376.
[32] Shin.  H. et al. "Calibration of building energy simulation model for a mechanically ventilated livestock facility". Biosystems Engineering 217. (2022): 115–130.
[33] González. V.G., Bandera, C.F. "A building energy models calibration methodology based on inverse modelling approach" . Building Simulation 15. (2022):1883–1898.
[34] Ahmad. M. C.H Culp. "Uncalibrated building energy simulation modeling results". HVAC&R Research 12. (2006): 1141–1155.
[35] Yang. Z. and B Becerik-Gerber. "A Model Calibration Framework for Simultaneous Multi-Level Building Energy Simulation". Applied Energy 149. (2015): 415–431.
[36] Raftery. P. M Keane. and A Costa. "Calibrating Whole Building Energy Models: Detailed Case Study Using Hourly Measured Data". Energy and Buildings 43. (2011): 3666–3679.
[37] Mustafaraj. G. D Marini. A Costa. and M Keane."Model Calibration for Building Energy Efficiency Simulation". Applied Energy 130. (2014): 72–85.
[38] Kim. Y.-S. M Heidarinejad. M Dahlhausen. and J Srebric."Building Energy Model Calibration with Schedules Derived From Electricity Use Data". Applied Energy 190. (2017): 997–1007.
[39] Coakley. D. P Raftery. and  M Keane. "A Review Of Methods To Match Building Energy Simulation Models To Measured Data" Renewable and Sustainable Energy Reviews 37. (2014): 123–141.
[40] Shapiro. I. "Energy Audits In Large Commercial Office Buildings" ASHRAE Journal 51. (2009).
[41] Waltz. J.P. "Practical Experience In Achieving High Levels Of Accuracy In Energy Simulations Of Existing Buildings". ASHRAE Transactions. (1992): 606–617.
[42] Clarke. J.A. P.A Strachan. and C Pernot. "Approach To The Calibration Of Building Energy Simulation Models". ASHRAE Transactions. (1993): pp. 917–927.
[43] Haberl. J.S.and T.E Bou-Saada. "Procedures For Calibrating Hourly Simulation Models To Measured Building Energy And Environmental Data". Journal of Solar Energy Engineering. Transactions. ASME 120. (1998): 193–204.
[44] Bertagnolio. S. "Evidence-Based Model Calibration for Efficient Building Energy Services". Ph.D. Dissertation, Université de Liège, ​​Belgium. (2012).
[45] Thomas A. Lunneberg.  ”Improving Simulation Accuracy Through The Use Of Short-Term Electrical End-Use Monitoring". IBPSA Conf. Kyoto. (1999): 13-15.
[46] A. ASHRAE, Guideline 14-2002: Measurement of Energy and Demand Savings, Am. Soc. Heating, Refrig. Air- Conditioning (2002).
[47] EVO. International Performance Measurement & Verification Protocol. Efficiency Valuation Organisation; 2007., (n.d.).
[48] I.R.OF IRAN Meteorological Organization ::, (n.d.). http://www.irimo.ir/eng/index.php.
[49] Standard 189.1 -A Comprehensive Solution for High-Performance Buildings, (n.d.). https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1 ( April 10, 2020).
[50] International Green Construction Code (IgCC) - ICC, n.d. https://www.iccsafe.org/products-and-services/i-codes/2018-i-codes/igcc/.
[51]  Oree, V., Khoodaruth, A. & Teemul, H. "A case study for the evaluation of realistic energy retrofit strategies for public office buildings in the Southern Hemisphere". Building Simulation . 9, 113–125 (2016).
[52] M. Aboulnaga, M. Moustafa. "Retrofitting approach to improve energy performance and mitigate CO2 emissions in hot climates". Renewable Energy and Environmental Sustainability. 1, 28 (2016)
[53] L.A. López-Pérez, J. Flores-Prieto "Adaptive thermal comfort approach to save energy in tropical climate educational building by artificial intelligence" Energy  263. (2023): 125706