دوره و شماره: دوره 21، شماره 73، تیر 1402 
شبیه سازی عددی جریان سیال با لزجت واقعی در پمپ گریز از مرکز به روش SPH

صفحه 119-133

10.22075/jme.2023.26784.2252

علی اصغر پیرخلیلی؛ محمود رستمی ورنوسفادرانی؛ مجتبی دهقان منشادی


تعیین مدول یانگ نانولوله های نیترید بور با استفاده از روش انرژی

صفحه 159-169

10.22075/jme.2023.28700.2351

دانیال قهرمانی مقدم؛ مسعود میر؛ فاطمه‌زهرا رنجبر؛ مهناز گل‌مارشک


تحلیل سینماتیک و فضای کاری یک ربات موازی سه درجه آزادی با پیکربندی متغیر

صفحه 171-185

10.22075/jme.2023.29590.2395

محمد رضا صالحی کلاهی؛ حسین معین خواه؛ حسین رحمانی؛ اردشیر محمدزاده


بازیافت انرژی از کوره دوار سیمان سفید نی ریز

صفحه 201-228

10.22075/jme.2023.29964.2411

محمد حسین نجف زاده؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد َشهرکی؛ سمیه منصوری