ارزیابی کمی ریسک ناشی از نشت نفت خط لوله 35 کیلومتری انتقال نفت میدان منصوری تا بوستر اهواز توسط مدل تحلیل کمی ریسک و نرم افزار دینامیکی OLGA

نوع مقاله : مقاله شیمی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی ، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

چکیده

شبکه گسترده خطوط انتقال نفت گاز و نفت در شرکت ملی نفت در محل‏های مختلف بصورت روگذر و زیرگذر عبور می‏ نمایند. خط لوله 33 کیلومتری انتقال نفت میدان منصوری به بوستر اهواز، با گذراز نواحی مسکونی ریسکهای فردی و زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. به منظور ارزیابی ریسک احداث این خط لوله، میزان رها شدن نفت در سه نوع مختلف نشتی کوچک، متوسط و بزرگ توسط نرم‌افزار OLGA مورد ارزیابی هیدرولیکی و دینامیکی قرار گرفت. از بین 6 سناریوی بررسی شده در حالت شکستگی کامل خط لوله حدود 220 تن نفت طی 5 دقیقه در محیط زیست رها شده که مخاطرات فردی، جمعی و زیست محیطی فراوانی را به همراه خواهد داشت. در مرحله بعد پیامدهای نشت این میزان نفت به کمک نرم‌افزار PHAST مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدلسازی انجام شده بیشترین حریم ایمن مربوط به ریسک فردی در مجاورت روستای مشاراحت ایجاد شده است که محدوده ریسک فردی ناحیه مجاز آن به فاصله 760 متر و در نزدیکی روستای ابوبکریه 730 متر از مرکز خط لوله نفت می‌باشد و عملاً بخشی از روستاهای مذکور در داخل ناحیه ریسک مجاز فردی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این خط لوله احداث گردیده است، با نصب شیرهای قطع جریان در میانه و انتهای خط لوله، در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش نرخ خوردگی خط لوله، کاهش خطاهای انسانی در بهره برداری نادرست از خط، ریسک استفاده از خط لوله را به ویژه در نقاطی که خط در مجاورت روستاهای مذکور قرار گرفته است، کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Risk assessment for 35 KM oil transfer pipeline leakage from Mansouri oil field to Ahwaz booster pump with QRA and Olga dynamic modeling

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Masoumi
  • Hossein Ghahremani
Department of Chemical Engineering, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
چکیده [English]

The extensive and detailed network of oil and gas transmission lines in the National Oil Company passes through overpasses and underpasses in various places. The 33 km oil pipeline from Mansouri oil field to Booster Ahvaz, will bring many personal and environmental risks from residential areas. In order to assess the risk of constructing this pipeline, the amount of oil release in three different types of small, medium and large leaks was evaluated hydraulically and dynamically by OLGA software. Among the 6 analyzed scenarios, in the case of complete pipeline rupture about 220 tons of oil will be released in the environment within 5 minutes, which will cause many individual, and environmental risks. At the next step, the consequences of leaking this amount of oil were evaluated with PHAST software. Based on the results, the maximum safe space related to individual risk has been created in the vicinity of Masharahat village, where the individual risk area of the ALARP is 760 meters away and near the village of Abu Bakriyeh 730 meters from the center of the oil pipeline, and practically a part of the mentioned villages is in Within the ALARP zone, individual risk is placed. By installing line break valves in the middle and end of the pipeline, trying to reduce the corrosion rate of the pipeline, trying to reduce human errors in incorrect operation of the line will reduce the risk of using the pipeline, especially in places where the line is located near the mentioned villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leakage
  • Olga software
  • Phast software
  • Risk assessment
  • Mansouri field
]1[ کاردان برزگی، محسن. "مدلسازی و تشخیص نشتی در خطوط لوله انتقال گاز" . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. ۱۳۳۲
]2[ صحافی پور، محمدحسن. شهاب شیبانی، حسن رحیمی ، عباب عیوضی، امیر شاهرخی، ایرج دارابی و داریوش دارابی. "نشت یابی خطوط لوله زیرزمینی انتقال مواد نفتی با استفاده از ردیاب رادیو اکتیو-Br" . 82 امین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات. دانشگاه صنعتی شریف. اسفند۱۳۹۳
]3[ کریمی، صحرا . "بررسی تشخیص نشتی در خطوط انتقال گاز با استفاده از روش تخمین" . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی. سال 13۹۰
]4[ بابا قربانی، بهناز. "پایش نرم افزاری و شناسایی میزان نشتی در خطوط انتقال گاز". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی. سال13۹۶
[5] LingyaMeng , Experimental study on leak detection and location for gas pipelinebased on acoustic method, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 25 (2011) 90e102 specialized sensors that can detect trace concentrations of specific hydrocarbon compounds Ph.D., P.Eng.,Senior Engineering Specialist INTECSEA Canada, WorleyParsons /12th March 2015, Perth, Australia
[6] Prashanth Reddya. H. "Leak detection in gas pipeline networks using an efficient state estimator". Part II, Computers and Chemical Engineering 35 (2011): 662–670
[7] The United State’s Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, “Hearing on the ExxonMobil Silvertip Pipeline Failure in Yellow- stone County, Montana” . 2011.
[8] Nigeria.S. “Oil Spill Data,” 2011 http://www.shell.com.ng/home/content/nga/environment_ society/respecting_the_environment/oil_spills/
[9] U.S. Department of Transportation Standards, “United State’s Environmental Impact Statement (EIS. TransCanada’s Keystone XL Project,” 2010. http://www.keystonepipelinexl.state.gov/clientsite/keystonexl.nsf/19_KXL_Sec_3.13_Risk Assessment OpenFileResource
[10] Benjamin. T. B. “Gravity Currents and Related Phenomena,” Journal of Fluid Mechanics 31. no. 2 (1968): 209-246. doi:10.1017/S0022112068000133
[11] Fanneløp. T. K. “Flow Processes and Leak Rates Associated with Broken Underwater Pipelines,” Norwegian Maritime Research 5. no. 1 (1977): 6-13.
[12] Kranenburg. C. “Exchange Flow of Oil and Sea Water in a Ruptured Submarine Pipelines,” Applied Ocean Research 6. no. 1(1984): 23-30.
[13] Agbakwuru. J. A. “Potential Leak Detection Technologies: Assessment and Perspective in the Nigerian Delta Region,” Journal of Environmental Protection 2. no. 8 (2011): 1055-1061.
[14] Jonas. I. “Montana Leak May Alter Exxon Safety Reviews”. 2011. http://www.reuters.com/article/ 2011/07/04/us-exxon-review-idUSTRE7634WS20110704 .
[15] Rye. H. and P. J. Brandvik. “Verification of Subsurface Oil Spill Models”. 1996. http://www.iosc.org/papers_posters/02334.pdf
[16] Reed. M. O Johansen. B Høverstad. B Hetland. S Buffington and M. H. Emilsen “Numerical Model for Estimation of Pipeline Oil Spill Volumes,” Environmental Modelling & Software 21. no. 2 (2006): 178-189.
[17] Johansen. O. “Development and Verification of Deep Water Blowout Models,” Marine Pollution Bulletin 47. no. 9-12 (2003): 360-368. doi:10.1016/S0025-326X(03)00202-9.
[19] Razin Farhan Hussain. Ali Mokhtari. Ali Ghalambor and  Mohsen Amini Salehi. "IoT for Smart Operations in the Oil and Gas Industry". Gulf Professional Publishing. (2023): 57-104, ISBN 9780323911511.
[20] Naga Venkata Saidileep Korlapati. Faisal Khan. Quddus Noor. Saadat Mirza and Sreeram Vaddiraju. "Review and analysis of pipeline leak detection methods". Journal of Pipeline Science and Engineering 2. no 4 (2022): 100074. ISSN 2667-1433.