ارزیابی کمی ریسک ناشی از نشت نفت خط لوله 35 کیلومتری انتقال نفت میدان منصوری تا بوستر اهواز توسط مدل تحلیل کمی ریسک و نرم افزار دینامیکی OLGA

نوع مقاله : مقاله شیمی

نویسندگان

گروه مهندسی شیمی ، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قوچان ، ایران

چکیده

شبکه گسترده خطوط انتقال نفت گاز و نفت در شرکت ملی نفت در محل‏های مختلف بصورت روگذر و زیرگذر عبور می‏ نمایند. خط لوله 33 کیلومتری انتقال نفت میدان منصوری به بوستر اهواز، با گذراز نواحی مسکونی ریسکهای فردی و زیست محیطی بسیاری را به همراه دارد. به منظور ارزیابی ریسک احداث این خط لوله، میزان رها شدن نفت در سه نوع مختلف نشتی کوچک، متوسط و بزرگ توسط نرم‌افزار OLGA مورد ارزیابی هیدرولیکی و دینامیکی قرار گرفت. از بین 6 سناریوی بررسی شده در حالت شکستگی کامل خط لوله حدود 220 تن نفت طی 5 دقیقه در محیط زیست رها شده که مخاطرات فردی، جمعی و زیست محیطی فراوانی را به همراه خواهد داشت. در مرحله بعد پیامدهای نشت این میزان نفت به کمک نرم‌افزار PHAST مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس مدلسازی انجام شده بیشترین حریم ایمن مربوط به ریسک فردی در مجاورت روستای مشاراحت ایجاد شده است که محدوده ریسک فردی ناحیه مجاز آن به فاصله 760 متر و در نزدیکی روستای ابوبکریه 730 متر از مرکز خط لوله نفت می‌باشد و عملاً بخشی از روستاهای مذکور در داخل ناحیه ریسک مجاز فردی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه این خط لوله احداث گردیده است، با نصب شیرهای قطع جریان در میانه و انتهای خط لوله، در نظر گرفتن تمهیداتی جهت کاهش نرخ خوردگی خط لوله، کاهش خطاهای انسانی در بهره برداری نادرست از خط، ریسک استفاده از خط لوله را به ویژه در نقاطی که خط در مجاورت روستاهای مذکور قرار گرفته است، کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Quantitative Risk assessment for 35 KM oil transfer pipeline leakage from Mansouri oil field to Ahwaz booster pump with QRA and Olga dynamic modeling

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghahremani
  • Mehrdad Masoumi
Department of Chemical Engineering, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran
چکیده [English]

The extensive and detailed network of oil and gas transmission lines in the National Oil Company passes through overpasses and underpasses in various places. The 33 km oil pipeline from Mansouri oil field to Booster Ahvaz, will bring many personal and environmental risks from residential areas. In order to assess the risk of constructing this pipeline, the amount of oil release in three different types of small, medium and large leaks was evaluated hydraulically and dynamically by OLGA software. Among the 6 analyzed scenarios, in the case of complete pipeline rupture about 220 tons of oil will be released in the environment within 5 minutes, which will cause many individual, and environmental risks. At the next step, the consequences of leaking this amount of oil were evaluated with PHAST software. Based on the results, the maximum safe space related to individual risk has been created in the vicinity of Masharahat village, where the individual risk area of the ALARP is 760 meters away and near the village of Abu Bakriyeh 730 meters from the center of the oil pipeline, and practically a part of the mentioned villages is in Within the ALARP zone, individual risk is placed. By installing line break valves in the middle and end of the pipeline, trying to reduce the corrosion rate of the pipeline, trying to reduce human errors in incorrect operation of the line will reduce the risk of using the pipeline, especially in places where the line is located near the mentioned villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leakage
  • Olga software
  • Phast software
  • Risk assessment
  • Mansouri field

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1402
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1402