نویسنده = ������ �������� ������������������ ����������
ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 247-266

10.22075/jme.2018.10978.1057

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری