نویسنده = �������� ������������ �������� ��������������