نویسنده = �������������������� ������������ �������� ������
بررسی تأثیر خواص اتصال زمینه به الیاف بر رفتار شکست مواد مرکب

دوره 18، شماره 63، بهمن 1399، صفحه 113-129

10.22075/jme.2020.20598.1910

محمد پالیزوان؛ محمد علی اسکندرزاده ارشاد؛ محمد طاهای ابدی؛ محمد همایون صدر