نویسنده = حسیبی طاهری، امیر احمد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل دینامیکی جدایش ماهواره با استفاده از موتور ترمزی در تزریق به مدار همراه با چرخش اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سعید سرخیل؛ سید ابراهیم گردون زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری


2. استفاده از راکت برگشتی در جدایش محموله همراه با چرخش اولیه و تحلیل دینامیکی آن

دوره 12، شماره 36، بهار 1393، صفحه 17-27

سعید سرخیل؛ ابراهیم گردون‏ زاده؛ امیر احمد حسیبی طاهری؛ مجید دارنده