کلیدواژه‌ها = زلزله
ارزیابی خطرپذیری لرزه ‏ای شهر همدان

دوره 16، شماره 55، دی 1397، صفحه 247-266

10.22075/jme.2018.10978.1057

سیدعلی رضویان امرئی؛ فرزام علی دوست ابدیخواه؛ رامین جعفری


تولید سیگنال مصنوعی زلزله به کمک مدلی جدید در فشرده سازی و آموزش شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 14، شماره 46، مهر 1395، صفحه 75-85

10.22075/jme.2017.1777

سید علی سلیمانی ایوری؛ محمدرضا فدوی امیری؛ حسین مروی


تخمین پارامترهای شتاب، سرعت و جابجایی ماکزیمم زمین با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 19، دی 1388، صفحه 11-21

10.22075/jme.2017.1543

حسین بخشی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد خراسانی؛ محمدرضا فدوی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمد علی برخورداری