رابطه‏ سازی سه جزء مثلثی برای صفحه‏ ی خمشی

نویسندگان

چکیده

سخن درباره ی تحلیل صفحه ی خمشی با روش اجزای محدود می باشد. با وجود نوآوری های علمی فراوان که تاکنون به دست آمده است، پیشرفت پژوهشی جدید در این زمینه کاری بسیار دشوار می باشد. با این حال، سه جزء نوی مثلثی برای تحلیل صفحه ی خمشی در این مقاله رابطه سازی می شود. آزمون های وصله ی یک و چند جزئی برای جزء های پیشنهادی به کار می رود. همچنین، با برنامه ی رایانه ای نویسندگان، مسأله های گوناگونی با این جزء ها تحلیل خواهد شد. افزون بر این ها، پاسخ های سه جزء پیشنهادی با نتیجه های پژوهشگران دیگر و نیز جواب های دقیق مقایسه می گردد. یافته های این مقاله آشکار می کند که جزء های جدید توانایی رسیدن به پاسخ دقیق را به خوبی دارند. باید افزود، یکی از سه جزء پیشنهادی دارای بهترین روند همگرایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formulating three triangular elements for plate bending

نویسندگان [English]

  • Pajand
  • Sarafrazi
  • Sadeghi
چکیده [English]

This paper deals with the analysis of plate bending by the finite element method. Since vast findings have been achieved so far, advancing research in this area is very difficult. Nevertheless, three triangular elements for analyzing plate bending will be formulated. The patch test for one and some elements for the suggested elements will be preformed. Moreover, a variety of problems will be solved by the authors' program. In addition to these, the responses of the suggested three elements with the other investigators' results, and also accurate answers will be compared. The findings of this article reveal that the new elements have the ability to reach the precise solution. It should be added that one of three proposed elements has the best convergence rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plate bending
  • convergence
  • Interpolation functions
  • Strain matrix
  • Stiffness matrix
  • Patch test
  • Gaussian point