نویسنده = رضویان امرئی، سید امین
تعداد مقالات: 1
1. تهیه رابطه کاهندگی شتاب برای فلات ایران

دوره 16، شماره 54، پاییز 1397، صفحه 167-175

غلامرضا قدرتی امیری؛ سید علی رضویان امرئی؛ سید امین رضویان امرئی