کلیدواژه‌ها = جریان ثانویه
مدلسازی و بررسی تجربی عملکرد هندسه‌های مختلف میکروکانال‌های عریض و باریک در به-دام اندازی ذرات

دوره 20، شماره 68، فروردین 1401، صفحه 113-125

10.22075/jme.2021.24416.2140

هانیه حیدری؛ سید علی حسینی؛ سید عباس سادات سکاک؛ علی رجب پور