کلیدواژه‌ها = مطالعه عددی
بررسی عددی تأثیر روشهای توزیع هوا در میزان خنک سازی مرکز داده

دوره 20، شماره 68، فروردین 1401، صفحه 35-46

10.22075/jme.2021.23467.2097

محمد خدابنده؛ نادر پورمحمود؛ ایرج میرزایی