کلیدواژه‌ها = حل تحلیلی
مبدل دولوله‌ای مارپیچ پر شده از محیط متخلخل تحت شار حرارتی نامتقارن

دوره 16، شماره 52، فروردین 1397، صفحه 409-418

10.22075/jme.2017.6022.

مازیار دهقان؛ نیما تیرانداز؛ محمدصادق ولیپور


بررسی تحلیلی، عددی و تجربی سازه‌ای با صفحات تاشده کامپوزتی

دوره 13، شماره 42، مهر 1394، صفحه 1-15

10.22075/jme.2017.1711

محمود مهرداد شکریه؛ زهرا شکریه؛ مهرداد داورپناه


حل تحلیلی میدان دما برای یک صفحه تخت تحت شرط مرزی جابجایی با استفاده از معادله انتقال حرارت غیر فوریه ای - مدل کاتانئو

دوره 11، شماره 32، اردیبهشت 1392، صفحه 69-81

10.22075/jme.2017.1638

محمد اکبری؛ سیف الله سعدالدین؛ فرشاد کوثری؛ سیف الله سعدالدین؛ داود طغرایی سمیرمی