نویسنده = فرهاد َشهرکی
بازیافت انرژی از کوره دوار سیمان سفید نی ریز

دوره 21، شماره 73، تیر 1402، صفحه 201-228

10.22075/jme.2023.29964.2411

محمد حسین نجف زاده؛ محمدرضا سردشتی بیرجندی؛ فرهاد َشهرکی؛ سمیه منصوری